BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczek Wojciech (Narodowy Bank Polski)
Tytuł
Eksport krajów Europy Środkowej
Exports of Central European Countries
Źródło
Unia Europejska.pl, 2013, nr 6 (223), s. 3-6, wykr.
Słowa kluczowe
Eksport, Obroty handlowe, Handel międzynarodowy, Gospodarka światowa
Export, Trade turnover, International trade, World economy
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa Środkowa
Central Europe
Abstrakt
W ostatnich dwóch dekadach w krajach Europy Środkowej nastąpił spektakularny wzrost obrotów handlu zagranicznego pod wpływem integracji z Unią Europejską oraz towarzyszącej jej wzrostowi aktywności korporacji międzynarodowych. Największy wpływ na kształt struktury eksportu miało przesunięcie na dużą skalę procesów produkcji, któremu sprzyjały niższe koszty produkcji oraz bezpośrednie sąsiedztwo największych rynków europejskich. Ekspansja korporacji międzynarodowych spowodowała silne przyspieszenie obrotów handlowych w Europie Środkowej i wzrost udziału regionu w handlu światowym. Dynamika eksportu krajów Europy Środkowej niewiele ustępowała w tym okresie (zwłaszcza do czasu światowego kryzysu w 2008 r.) dynamice chińskiego eksportu. Pod wpływem rosnącego znaczenia międzynarodowych korporacji zmienił się model eksportu oparty na przewagach komparatywnych w grupach o wysokim stopniu pracochłonności i surowcochłonnych. W coraz większym stopniu struktura eksportu upodabniała się do struktury eksportu gospodarek Europy Zachodniej. W rezultacie kraje Europy Środkowej w dużym stopniu stały się producentem tańszych odpowiedników produktów wytwarzanych w krajach Europy Zachodniej. Międzynarodowe korporacje utworzyły w regionie własne sieci podaży, co prowadziło do zmian w strukturze geograficznej handlu, głównie w kierunku zwiększenia się znaczenia handlu pomiędzy krajami Europy Środkowej. Jednak pomimo rosnącej roli korporacji w eksporcie, udział rynków odległych geograficznie kształtuje się od połowy lat 90. na niemal niezmienionym niskim poziomie. (abstrakt oryginalny)

In the last two decades, Central European countries recorded a spectacular growth in foreign trade impacted by the European integration and connected with it an increase in the activity of multinational corporations. The greatest influence on the exports pattern was moving on a large scale of production processes pushed by lower production costs and the neighbourhood of the largest European markets. The expansion of multinationals caused a strong acceleration of trade in Central Europe and an increase in the region's share in world trade. Dynamics of Central European exports much resolved during this period (especially the time of the global crisis in 2008) the dynamics of Chinese exports. The growing importance of multinationals changed the export model based on comparative advantages in groups with a high degree of labour and raw material intensity. Increasingly, the exports pattern likened to the structure of the export economies of Western Europe. As a result, the CE countries to a large extent become the manufacturer of the products produced cheaper counterparts in Western Europe. Multinational corporations set up their own networks in the region of supply, which led to changes in the geographical structure of trade, mainly in the direction of increase in the importance of trade between the CE countries. However, despite the increasing role of corporations in exports, since the mid-1990s the share of geographically distant markets has remained on an almost unchanged low level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-2694
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu