BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puślecki Zdzisław W. (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Nowe zjawiska we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w warunkach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020
New Phenomena in the Common Agricultural Policy of the European Union in the Conditions of a Budgetary Perspective for the Years 2014-2020
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 465-476, bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Wspólna Polityka Rolna, Rentowność, Produkcja żywności, Rozwój zrównoważony, Budżet
Common Agricultural Policy (CAP), Profitability, Food production, Sustainable development, Budget
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem głównym opracowania było przedstawienie kwestii zwiększania rentowności produkcji żywności i zrównoważonego rozwoju we Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej w warunkach perspektywy budżetowej na lata 2014-2020. Cele szczegółowe natomiast obejmowały nowe wyzwania dla WPR, wskazanie nowych celów tej polityki rolnej UE, takich jak zwiększanie rentowności produkcji żywności i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, działania na rzecz klimatu; a także zrównoważony rozwój terytorialny. Kolejnym celem pracy było także szersze zwrócenie uwagi na ważne kwestie bezpieczeństwa żywnościowego w reformie WPR. Do wspólnych ram strategicznych WPR powinien należeć zarówno rozwój rynku rolnego, jak i rozwój obszarów wiejskich, a także wykorzystywanie unijnych funduszy strukturalnych, które trzeba jeszcze bardziej ukierunkować na rezultaty, tak aby podlegały bardziej przejrzystym, ulepszonym zasadom ich stosowania.(abstrakt oryginalny)

The main aim the article is the presentation of new phenomena in the Common Agricultural Policy of the European Union in the conditions of a budgetary perspective for 2014-2020. Specific objectives included new challenges for the CAP, an indication of new objectives of this policy and to draw attention to important issues of food security in the CAP reform. For the joint strategic framework of the CAP there should be both the development of the market in agricultural and rural development, as well as the use of EU structural funds, which have to be more focused on the results so that more transparent dependent rules improve their application. In addition, one of the most important elements of the future reform of the Common Agricultural Policy in the European Union should be the issue of food security.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Alt J.E., Frieden J., Gilligan M.J., Rodrik D., Rogowski R., The political economy of international trade: Enduring puzzles and an agenda for inquiry, "Comparative Political Studies" 1996, no. 29.
 2. Alt J.E., Gilligan M.J., The political economy of trading states, "Journal of Political Philosophy" 1994, no. 2.
 3. Birchfield V., Dueling Imperialsim or Principled Policies? A Comparative Analysis of EU and US Aproaches to Trade and Development, [w:]: R. Reuveny, W.R. Thompson (eds.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia 2008.
 4. Axelrod R.S., Downie D.L., Vig N.J. (eds.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2005.
 5. Axelrod R.S., Vig N.J., Schreurs M.A., The European Union as an Environmental Governance System, [w:] R.S. Axelrod, D.L. Downie, N.J. Vig (eds.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2005.
 6. Budżet z perspektywy "Europy 2020". Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. KOM(2011) 500 wersja ostateczna. Część I, Bruksela, 29.06.2011, http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= SPLIT_COM:2011:0500(01):FIN:PL:PDF (data odczytu: maj 2012).
 7. Budżet z perspektywy "Europy 2020". Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, COM 500 wersja ostateczna z 29.06.2011.
 8. COM 127 "Unijne zasady ramowe dotyczące wsparcia krajów rozwijających się w zakresie wyzwań związanych z bezpieczeństwem żywnościowym", 2010.
 9. Dwyer I.H., Guyomard H., International trade, agricultural policy reform and the multifunctionality of EU agriculture. A framework for analysis, [w:] Trade Agreements, Multifunctionality and EU Agriculture, E. Kaditi, J. Swinnen (eds.), Centre for European Policy Studies, Brussels 2008.
 10. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. COM(2010) 2020 wersja ostateczna, Bruksela, 3.03.2010, http://ec.europa.eu/ eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf. (data odczytu: maj 2012).
 11. Faure M., Lefevre J., Compliance with Global Environmental Policy, [w:] R.S. Axelrod, D.L. Downie, N.J. Vig (eds.), The Global Environment: Institutions, Law, and Policy, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2005.
 12. Freeman A.M. III, Economics, Incentives, and Environmental Policy, [w:] N.J. Vig, M.E. Kraft (eds.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2003.
 13. Grunding F., Pattern of international cooperation and the explanatory power of relative gains: An analysis of cooperation on global climate change, ozone deplation and international trade, "International Studies Quarterly", The Journal of the International Studies Association, vol. 50, no. 4, December 2006.
 14. Goldstein J., The impact of ideas on trade policy: The origins of U.S. agricultural and manufacturing policies, "International Organization" 1989, no. 43.
 15. Goldstein J.S., International Relations, Fourth edition, Longman, New York 2001.
 16. Hart S.L., Beyond greening: Strategies for a sustainable world, "Harvard Business Review" 75, January- February 1997.
 17. Hempel L.C., Climat Policy on the Installment Plan, [w:] N.J. Vig, M.E. Kraft (eds.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2003.
 18. Hertel T.W., Winters L.A., Estimating the poverty impacts of a prospective Doha Development Agenda, "World Economy" 2005, August 28 (8).
 19. Holland M., The European Union and the Third World, Palgrave, New York 2003.
 20. Huges B.B., Irfan M.T., Assessing Strategies for Reducing Global Poverty, [w:] R. Reuveny, W.R. Thompson (eds.), North and South in the World Political Economy, Blackwell Publishing Ltd., Malden USA, Oxford UK, Carlton Victoria Australia 2008.
 21. Komisja Europejska, Bruksela, dnia 2.02.2011 KOM(2011) 25 wersja ostateczna. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "Stawianie czoła wyzwaniom związanym z rynkami towarowymi i surowcami".
 22. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów "WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi", COM 672 wersja ostateczna z 18.11.2010.
 23. Konkluzje Prezydencji Rady Europejskiej Unii Europejskiej z 18.03.2011.
 24. Loubet A., Unijna Wspólna Polityka Rolna (WPR) i francuska koncepcja jej doskonalenia, 5.08.2008, http://globaleconomy.pl/content/view/2592/6/.
 25. Maxwell S., Engel P., European Development Cooperation to 2010, Overseas Development Institute, Working Paper no. 219, 2003.
 26. Olson M., The Exploitation and Subsidization of Agriculture in Developing and Developed Countries, [w:] Agriculture in a Turbulent World Economy, A. Maunder, U. Renborg (eds.), Gower, U.K., Aldershot 1986.
 27. Polityka Rolna Unii Europejskiej po 2013 roku, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Polityki Integracyjnej, Warszawa 2008.
 28. Polska wizja Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku - założenia i wstępne propozycje, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Programowania i Analiz, Warszawa, listopad 2008.
 29. Press D., Mazmanian D.A., Understanding to a Sustainable Economy, [w:] N.J. Vig, M.E. Kraft (eds.), Environmental Policy: New Directions for the Twenty-First Century, CQ Press, a Division of Congressional Quarterly Inc. Washington, D.C. 2003.
 30. Puślecki Z.W., Mercantilist tendencies in contemporary foreign trade policy, "Journal of Global Change and Governance", Division of Global Affairs (DGA), Rutgers University, New Jersey, USA, vol. I, no. 4, Autumn 2008.
 31. Ravallion M., The debate on globalization, poverty, and inequality; Why measurement matters, "International Affairs" 2003, 79 (4).
 32. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 23 czerwca 2011 r., 2011/2015(INI).
 33. Thies C.G., Porche S., Crawfish tails: A curious tale of foreign trade policy making, "Foreign Policy Analysis" 2007, no. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu