BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Stanisław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Współzależności oportunistyczne interesariuszy w nadzorze korporacyjnym
Opportunism Interdependencies of Stakeholders in Corporate Governance
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 4 (25), s. 260-272, bibliogr. 24 poz.
Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Moralność, Interesariusze, Koszty transakcyjne, Ekonomia instytucjonalna, Ład korporacyjny
Morality, Stakeholders, Transaction cost, Institutional economics, Corporate governance
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rosnące zainteresowanie zjawiskiem oportunizmu w ekonomii stanowi w znacznej mierze rezultat szybkiego rozwoju teorii kosztów transakcyjnych, która zaliczana jest do nowej ekonomii instytucjonalnej. W tym nurcie ekonomii z ograniczania oportunizmu uczyniono główny sposób podnoszenia efektywności podmiotów gospodarczych. Nowa ekonomia instytucjonalna postrzega jednostki czy organizacje takimi, jakie one są. Dostrzega również ich zachowania oportunistyczne, szczególnie widoczne w przedsiębiorstwie i jego otoczeniu. Skłonność do oportunizmu sprawia, że należy go uwzględniać zarówno przy zawieraniu kontraktów, jak i przy ich realizacji, a także przy przygotowywaniu strategii firmy. W opracowaniu podjęto szeroko rozumianą problematykę oportunizmu w nadzorze korporacyjnym. Przedmiotem rozważań są nie tyle postawy oportunistyczne menedżerów w stosunku do akcjonariuszy, ile zachowania oportunistyczne interesariuszy przedsiębiorstwa. Analiza koncentruje się na dwóch stronach tego samego zjawiska. Po pierwsze, dotyczy ona możliwości zachowań oportunistycznych takich interesariuszy, jak pracownicy, akcjonariusze, dostawcy, klienci, kredytodawcy itp. Po drugie, poświęcona została ponoszonemu przez interesariuszy ryzyku oportunizmu. Z rozważań wynika, że interesariusze są współzależni oportunistycznie.(abstrakt oryginalny)

The growing interest in the phenomenon of opportunism in the economy to a large extent is the result of the rapid development of the theory of transaction costs, which is among new institutional economics. In that mainstream economics the reduced opportunism has become the main way to increase the efficiency of business entities. New institutional economics sees individuals or organizations as what they are. It also recognizes their opportunistic behavior, particularly evident in an enterprise and its environment. The tendency to opportunism causes it must be taken into account both when entering into contracts and in their implementation, as well as during the preparation of the company's strategy. The study discusses the broadly understood issue of opportunism in corporate governance. The subject of the consideration is not so much opportunistic attitudes of managers in relation to shareholders as opportunistic behaviour of the enterprise's stakeholders. The analysis focuses on two aspects of the same phenomenon. Firstly, it concerns the possibility of opportunistic behaviour of such stakeholders as employees, shareholders, suppliers, customers, lenders, etc. Secondly, it refers to the risk of opportunism borne by stakeholders. The considerations show that stakeholders are opportunistically interdependent.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Casson M., The Economics of International Business, Edward Elgar, Cheltenham 2000.
 2. Donaldson T., Preston L.E., The Stakeholders theory of the Corporation: Concepts, Evidence, and Implications, "Academy Management Review" 1995, no. 20(1).
 3. Gerstner E., Libai B., Why does poor service prevail?, "Marketing Science" 2006, vol. 25, no. 6.
 4. Gasparski W., Wykłady z etyki biznesu, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 5. Hambrick D.C., Werder A., Zajac E.J., New directions in corporate governance research, "Organization Science" 2008, no. 19(3).
 6. Hart O.D., Incomplete contracts, and the theory of the firm, "Journal of Law, Economics and Organization", 1998, no. 4(1).
 7. Klamer A., As if Economists and Their Subject were Rational, [w:] J. Nelson, A. Megil, D. McCloskey (eds.), The Rhetoric of the Human Sciences, The University of Wisconsin Press, Madison 1987.
 8. Klimczak B., Między ekonomią a etyką, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 9. Klimczak B., Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonalną, [w:] S. Rudolf (red.), Nowa ekonomia instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Kielcach, Kielce 2005.
 10. Love J.H., On the opportunism-independent theory of the firm, "Cambridge Journal of Economics" 2005, no. 29.
 11. Love J.H., Opportunism, Hold-Up and the (Contractual)Theory of the Firm, "Journal of Institutional and Theoretical Economics" 2010, vol. 166, no. 3.
 12. Madhok A., Opportunism, Trust and Knowledge: The Management of Firm Value and the Value of Firm Management, [w:] R. Bachmann, A. Zacheer (eds.), Handbook on Trust, Cheltenham, Edward Elgar 2006.
 13. Mayer R.K., Davis J.H., Schoorman F.D., An Integrative Model of Organizational Trust, "Academy Management Review" 1995, vol. 20, no. 3.
 14. Mitchell R.K., Agle B.R., Wood D.J., Toward a theory of stakeholder identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. "Academy Management Review" 1997, vol. 22, no. 4.
 15. Noorderhaven N.G., Opportunism and Trust in Transaction Cost Economics, [w:] J. Groenewefen (ed.), Transaction Cost Economics and Beyond, Kluwer Academic Publisher 1996.
 16. Pfeffer J., Salancik G.R., The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective, Stanford University Press, Stanford, CA 2003.
 17. Rudolf S., Analiza instytucjonalna nadzoru korporacyjnego, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 18. Rudolf S., Kierunki ewolucji głównych systemów nadzoru korporacyjnego, [w:] M. Jerzemowska (red.), Współczesne problem nadzoru korporacyjnego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2011.
 19. Rudolf S., Oportunizm i próby jego ograniczania w nadzorze korporacyjnym, "Master of Business Administration" 2010, nr 3.
 20. Staniek Z., Uwarunkowania i wyznaczniki efektywności systemu instytucjonalnego, [w:] W. Pacho (red.), Szkice ze współczesnej teorii ekonomii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2005.
 21. Verbeke A., Greidanus N., The End of Opportunism vs Trust Debate: Bounded Reliability as a New Envelope Concept in Research on MNE Governance, "Journal of International Business Studies" 2009, vol. 40, no. 9.
 22. Werder A., Corporate Governance and Stakeholders Opportunism, "Organization Science" 2011, vol. 22, no. 5.
 23. Williamson O.E., Ekonomiczne instytucje kapitalizm. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 24. Williamson O.E., Transaction Cost Economics, [w:] C. Menard, Shirley M.M. (eds.), Handbook of New Institutional Economics, Springer, New York 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5977
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu