BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasilewski Adam (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Użytki rolne a rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce
Arable Land and the Development of Non-agicultural Economic Activity in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 667-677, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Użytki rolne, Obszary wiejskie, Działalność gospodarcza
Non-agricultural economic activity, Agricultural land, Rural areas, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono wyniki badań zależności między zmianami powierzchni użytków rolnych w Polsce a rozwojem przedsiębiorczości w Polsce w latach 2003- -2010. Celem tych badań było wykazanie, że zasoby ziemi są w dalszym ciągu istotnym czynnikiem produkcji nie tylko w rolnictwie, ale również w nierolniczych sektorach gospodarki. Zaobserwowano bowiem sukcesywny wzrost liczby podmiotów gospodarczych, któremu towarzyszyła tendencja zmniejszania się areału użytków rolnych. Podjęto w związku z tym próbę potwierdzenia występowania statystycznie istotnych związków między czynnikiem ziemia a rozwojem pozarolniczej działalności gospodarczej. W badaniach powyższych zależności wykorzystano metody analizy opisowej, analizy porównawczej oraz analizy regresji prostej. Materiał empiryczny stanowiły dane GUS.(abstrakt oryginalny)

The paper presents research outcomes of the studies on relationships between the change of arable land area and entrepreneurship development in Poland over the period 2003- -2010. The aim of this research is to prove that arable land resources are still a significant production factor, not only in agriculture, but also in non-agricultural sectors of Polish economy. The reason of this research was the observation that successive increase of the number of private enterprises was strictly related to the permanent decrease of arable land area. Therefore the author made an effort to confirm statistical significance of the above relationships. For this purpose the methods of descriptive, comparative and simple regression analysis were used. The data of Central Statistical Office were the empirical material(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski B., Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa 2013.
 2. Gaffney M., Keeping Land in Capital Theory: Ricardo, Faustmann, Wicksell and George, "American Journal of Economics and Sociology" 2008.
 3. Landreth H., Colander D., Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa 2005.
 4. Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia 2, PWN, Warszawa 1996.
 5. Schimmel J., Miejska renta gruntowa, Poznańskie Prace Ekonomiczne nr 19, Poznań 1933.
 6. Sikorska A., Rynek ziemi rolniczej, Analizy Rynkowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2011.
 7. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, PWN, Warszawa 1954.
 8. Szymańska J., Gospodarowanie zasobami ziemi w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 9. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (DzU 1995, nr 16, poz. 78 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003, nr 80, poz. 717 z późn. zm.).
 11. Wasilewski A. (red.), Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2020, Raport Programu Wieloletniego IERiGŻ-PIB nr 41, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu