BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewska Anetta (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Aktywność społeczna i ekonomiczna stowarzyszeń i fundacji - wybrane zagadnienia na podstawie przeprowadzonych badań
Social and Economic Activity of Associations and Foundations - Selected Problems Based on Research
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 307, s. 678-687, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Polityka ekonomiczna
Słowa kluczowe
Stowarzyszenia, Fundacje, Ekonomia społeczna
Associations, Foundation, Social economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W 2010 r. w ramach realizacji Projektu OWIES zostało przeprowadzone "Badanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej". Zaprezentowane w referacie wyniki dotyczą tylko części uzyskanych odpowiedzi otrzymanych od respondentów. Za cel badania uznano określenie możliwości rozwoju podmiotów działających w ramach ekonomii społecznej, a uzyskane wyniki miały odpowiedzieć na pytania związane z obszarem i rodzajem działań statutowych prowadzonych przez organizacje oraz szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego. Dla celów referatu wyodrębniono próbę ankiet, na które odpowiedzi udzieliły stowarzyszenia i fundacje. W badaniu uczestniczyło 229 stowarzyszeń oraz 26 fundacji. Stowarzyszenia i fundacje są najliczniej reprezentowaną w analizowanym obszarze grupą organizacji pożytku publicznego.(abstrakt oryginalny)

In 2010, "Study of the potential entities of the social economy" was conducted as part of the project implementation of Centre for Initiatives Support of the Social Economy. The results presented in the paper concern only parts of obtained replies received from respondents. Determining development opportunities of entities acting in social economy was the aim of the research, and obtained results were supposed to answer the questions associated with the area and nature of the actions stipulated in the articles of associations run by organizations and chances and threats of social economy development. Questionnaire forms were chosen which were answered by associations and foundations 229 associations and 26 foundations took part in the research. In the analysed area associations and foundations are the most numerous group of the public benefit organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Borzaga C., Defourny J., The Emergence of Social Enterprise, Routledge, London 2001.
  2. Kwiatkowski J., Okraszewska A., Ekonomia społeczna: moda czy remedium?, Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Kraków 2008.
  3. Narski Z., Ekonomia społeczna. Zarys popularny, Adam Marszałek, Toruń 2009.
  4. Polski model ekonomii społecznej. Rekomendacje dla rozwoju. Zaproszenie do dyskusji, red. P. Frączak, J.J. Wygnański, FISE, Warszawa 2008.
  5. Rymsza M., Stara i nowa ekonomia społeczna. Polska na tle doświadczeń europejskich, "Trzeci Sektor" 2005, nr 2.
  6. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DzU nr 96, poz. 874, z późn. zm.).
  7. Waśniewska A., Raport z badania potencjału podmiotów ekonomii społecznej na obszarze regionu elbląskiego, [w:] Obserwatorium ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach - organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, partnerstwa lokalne, ESWIP, Elbląg 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu