BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimkiewicz Aldona (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Zmiana granicy wieku emerytalnego jako element racjonalizacji wydatków emerytalnych
Change to the Retirement Age Limit as an Element of Rationalisation of Pension Expenses
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 41-53, tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Wiek emerytalny, Finanse publiczne, Rynek pracy, System emerytalny
Retirement age, Public finance, Labour market, Pension schemes
Abstrakt
Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego do poziomu 67 lat dla obu płci stanowi element polityki społeczno-gospodarczej mającej na celu niwelowanie skutków mało korzystnych przemian w strukturze wiekowej społeczeństwa oraz powstrzymanie kryzysu finansów publicznych. Podniesienie wieku emerytalnego ma oznaczać stopniowy wzrost dochodów funduszy ubezpieczeń społecznych z tytułu składki emerytalnej i utrzymanie w ryzach wydatków na rzecz realizacji świadczeń. Z uwagi na daleką dość perspektywę, trudno przesądzać o powodzeniu i jednoznacznych skutkach społecznych i ekonomicznych podniesienia wieku. W związku z tym, zapewniając powodzenie reformy, należy również prowadzić kompleksowe działania towarzyszące w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, rynku pracy, itd. Istotne jest dokonanie efektywnych działań w sferze społeczno-gospodarczej mających na celu zapewnienie miejsc pracy dla dojrzałych pracowników oraz mobilizujących tych ostatnich do dłuższej aktywności zawodowej. Pominięcie tych okoliczności w polityce społeczno-ekonomicznej kraju zagraża realizacji celów samego podwyższenia wieku emerytalnego, jak również może wywołać zjawiska niepożądane, np. wzrost liczby bezrobotnych, zwłaszcza w grupie pracowników w wieku przedemerytalnym. (abstrakt oryginalny)

It is part of the social and economic policy to gradually raise the retirement age up to 67 years for both genders, aimed at reduction of effects of unfavourable changes in the age structure of the society, and staving off the crisis of public finances. The raised retirement age should imply gradual increase of social insurance funds based on pension contributions, and rein in expenses on benefits paid. Because of quite a long time frame, it is difficult to say whether or not the raised retirement age will be a success. Therefore, in order to make the reform successful it is necessary to carry out concurrent actions concerning education, health protection, labour market, etc. It is vital to take effective measures in the social and economic sphere aimed at providing older employees with workplaces that would motivate them to remain professionally active for longer. If such circumstances in the country's social and economic policy were overlooked, the success of the age raising itself would be at risk, and it might produce some adverse effects like increased unemployment rates, especially among employees at the pre-retirement age. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barr N., Ekonomika polityki społecznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1993.
 2. Oręziak L., Zagrożenie dla finansów publicznych i emerytur, "Analizy BAS" 2011, nr 2(46), (wydanie specjalne), Biuro Analiz Sejmowych.
 3. Pensions at a Glance. Retirement-income Systems in OECD and G20 Countries, OECD 2011.
 4. Szczepański M., Dylematy reformy polskiego systemu emerytalnego, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2006.
 5. Żukowski M., Systemy emerytalne a aktywność zawodowa - w Polsce i innych krajach UE, [w:] J. Orczyk, M. Żukowski (red.), Aktywizująca polityka społeczna, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu" 2007, nr 89, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Comparative tables on social protection, MISSOC 2012; http://www.missoc.org/MISSOC/IN-FORMATIONBASE/COMPARATIVETABLES/MISSOCDATABASE/comparativeTables SearchResult.jsp.
 7. Departament Statystyki, Ważniejsze informacje z zakresu ubezpieczeń społecznych - 2008 r., ZUS, Warszawa, maj 2009.
 8. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, DzU 2012, nr 0, poz. 637, www.sejm.gov.pl.
 9. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU 2009, nr 205, poz. 1585 ze. zm.
 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emetyturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU 2009, nr 153, poz. 1227 ze zm.
 11. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, DzU 2008, nr 237, poz. 1656 ze zm.
 12. Uzasadnienie do rządowego projektu zmiany ustawy o emeryturach i rentach z FUS (druk 329), www.sejm.gov.pl.
 13. www.zus.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu