BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tomaszkiewicz Aneta (Uniwersytet Łódzki, doktorantka)
Tytuł
Problemy związane z ustalaniem sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu nieruchomości (budynków i lokali mieszkalnych) w kontekście stosowania klauzuli proporcji
Problems Connected with the Determination of the Sum Insured in the Insurance of Immovables (Dwelling Houses and Flats) in the Context of the Application of the Proportion Clause
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 296, s. 115-135, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Tytuł własny numeru
Ubezpieczenia
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ubezpieczenia, Nieruchomości, Wycena nieruchomości
Risk, Insurances, Real estate, Real estate valuation
Abstrakt
Znaczenie ubezpieczeń jest tym większe, im skuteczniej spełniają swoją funkcję kompensacyjną. Jeżeli jednak wypłacane są odszkodowania nie pozwalające na wyrównanie szkody, wyrównujące ją jedynie częściowo, to ubezpieczenie tylko częściowo spełnia swoją funkcję gospodarczą i społeczną. Kiedy suma ubezpieczenia równa się wartości ubezpieczenia, przedmiot ubezpieczenia jest objęty ochroną w pełnej wartości i takie ubezpieczenie jest zgodne z zasadą pełnej ochrony ubezpieczeniowej. Określenie prawidłowej wartości nieruchomości może być zbyt trudne dla przeciętnego klienta, stąd zakłady ubezpieczeń jako profesjonaliści mogłyby doradzać klientowi przy zawieraniu umowy, tak aby klient mógł świadomie podjąć decyzję o wysokości sumy ubezpieczenia. Jeśli klient nie rozumie zasad ustalania sumy ubezpieczenia i wypłaty odszkodowania może to spowodować nieodwracalną szkodę na wizerunku takiej firmy ubezpieczeniowej, która ogranicza odszkodowanie z uwagi na konieczność zastosowania zasady proporcji. Dopuszczalność stosowania tej zasady budzi wątpliwości wśród praktyków. Należy jednak podkreślić, że zarówno dla klienta, jak i dla zakładu ubezpieczeń, korzystne jest zachowanie zasady pełności ochrony ubezpieczeniowej, kiedy firma pobiera składkę od sumy ubezpieczenia stanowiącej faktyczną wartość mienia, a klient otrzymuje pełne odszkodowanie. Nie trzeba wtedy stosować klauzuli proporcji. (abstrakt oryginalny)

The importance of insurance is the greater, the more effectively it fulfills its compensatory function. However, if the compensation is paid at the level that does not allow for compensation for the whole damage, compensating it only partially, this insurance only partially can fulfill its economic and social function. When the sum insured is equal to the insured value, the insured subject is covered to the full value, and such insurance is compliant with the principle of the full insurance coverage. Determination of the appropriate value of the immovables may be too difficult for an average customer, hence the insurance companies, as professionals, could advise the customer when signing the contract, so that the client can consciously decide about the level of the sum insured. If the customer does not understand the rules for determining the sum insured and the payment of compensation, it may result in an irreparable damage to the image of the insurance company, if it limits the damages due to the need to apply the principle of proportionality. The admissibility of the application of this principle also raises doubts among practitioners. It should be noted, however, that both the client and the insurance company is preferred to maintain the principle of the full coverage when the company receives a premium according to the sum insured, which is the actual value of the property and the customer receives full compensation, as there is no need to use the proportion clause. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gryglewska E., Zasada proporcji - z innej strony, "Dziennik Ubezpieczeniowy", 29-31.10.2012, [za:] zasoby witryny internetowej: http://dziennikubezpieczeniowy.pl/2012/10/29/Zasada_proporcji_-_z_innej_strony_cz_l/artykul/71597, http://dziennikubezpieczeniowy.pl/ 2012/10/30/Zasada_proporcji_-_z_innejstrony_cz_2/artykul/71601, http://dziennikubezpie-czeniowy.pl/2012110/30/Zasada_proporcji-_zinnej_strony_cz_3/artykul/71635.
 2. Iwanek T., Wartość i jej szacowanie, WSZ, Wrocław 2003.
 3. Kamela-Sowińska A., Wycena przedsiębiorstw i ich mienia, WSHiR, Poznań 2006.
 4. Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K., Ile jest warta nieruchomoś, Poltext, Warszawa 2009.
 5. Orłowski C, Ubezpieczyciel kontra klient, "Rzeczpospolita", 13.12.2010 r., [za:] zasoby witryny internetowej: http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/577853.html?p=2 [data dostępu: 18.05.2013].
 6. OWU HDI RODZINA zatwierdzone uchwałą nr 9 Zarządu TUiR "WARTA" SA z dnia 13 listopada 2012 r.
 7. OWU mieszkań "Pod własnym dachem" przyjęte uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA nr 97/2011 z dnia 26.09.2011 r.
 8. OWU Mieszkań i Domów Jednorodzinnych obowiązujące od 13.08.2012 r. (HESTIA).
 9. OWU PZU DOM PLUS zatwierdzone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/34/2012 z dnia 31.01.2012 r.
 10. OWU WARTA DOM KOMFORT PLUS mające zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od 01.09.2011 r.
 11. Schulz J., Zakres pojęć "wyrównanie ryzyka" i "pokrycie ryzyka" w ubezpieczeniach, "Studia Ubezpieczeniowe" 1975, t. 2.
 12. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, [za:] zasoby witryny internetowej: http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=ryzyko, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=zagro%BFenie, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=niebezpiecze%F1stwo, http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=niepewno%B%E6.
 13. Szpunar J., Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej, "Studia Ubezpieczeniowe" 1975, t. 2.
 14. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
 15. Williams Jr C. A., Smith M. L., Young P. C, Zarządzanie ryzykiem a ubezpieczenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 16. Zadora H. (red.), Wartość w naukach ekonomicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004.
 17. Zawiła-Niedźwiedzki J., Podstawy zarządzania ryzykiem, prezentacja KNUiFE, https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:ZtHGHS_y5AsJ:www.knf.gov.pl/Images/podstawy_zarzadzania_ryzykiem_tcm752092.pdf+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESiLK2RLIHwQ2vkaKYBCj3oc9bal42j2fLefpXP171D1CUAOcxSUcfIKTWaH24u5 Ewlit8JjSW2yWCLe4YGMZtZ-SbluQlSixnhGcwUxaYkb-8Q6FMwac_FC6alU8-99vtiunVol&sig=AHIEtbTqg0vcpUkGfY_duicBOR-MNTeECA.
 18. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst ujednolicony), DzU1997, nr 115, poz. 741, [za:] zasoby witryny internetowej: http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-21-sierpnia-1997-r-o-gospodarce-nieruchomosciami/.
 19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst ujednolicony z 12.09.2012), DzU 1964, nr 16, poz. 93, [za:] zasoby witryny internetowej: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet? id=WDU 19640160093.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu