BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gosińska Emilia (Uniwersytet Łódzki), Leszkiewicz-Kędzior Katarzyna (Uniwersytet Łódzki), Welfe Władysław (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Popyt finalny w modelu W8D-2010
Final Demand Equations in W8D-2010 Model
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 294, s. 95-131, rys., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy modeli gospodarki narodowej opartej na wiedzy
Słowa kluczowe
Popyt, Modelowanie konsumpcji, Modele ekonometryczne, Efekt substytucyjny
Demand, Modeling consumption, Econometric models, Substitution effect
Abstrakt
W artykule zaprezentowano specyfikację równań objaśniających główne składowe popytu finalnego, tj. popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, popyt konsumpcyjny instytucji publicznych, popyt na dobra inwestycyjne, popyt na przyrost zapasów i rezerw oraz eksport i import. Do modelowania konsumpcji indywidualnej zastosowano dwa podejścia. W pierwszym wariancie założono, iż gospodarstwa domowe orientują się wyłącznie na bieżące dochody realne, podczas gdy drugi wariant oparto na hipotezie cyklu życia, zgodnie z którą gospodarstwa domowe orientują się również na dochód oczekiwany. W równaniach objaśniających popyt na dobra inwestycyjne wykorzystano zasadę akceleratora oraz wprowadzono w roli zmiennej objaśniającej realny koszt uzyskania inwestycji. Podjęto także próbę objaśnienia popytu inwestycyjnego ryzykiem inwestycyjnym, wprowadzając do modelu kilka alternatywnych jego miar. Najlepsze rezultaty otrzymano dla przypadku, gdy ryzyko wyrażone zostało jako udział deficytu Polski w PKB. Natomiast równania eksportu i importu zostały zdefiniowane w tradycyjny sposób, wykorzystując relatywne ceny. (abstrakt oryginalny)

This paper presents the specification of equations explaining the main components of final demand, i.e. the consumption demand of households, the consumption demand of public institutions, the demand for investment goods, the demand for inventories and reserves, the export and the import. To model the household's consumption two approaches have been used: the traditional one where the main role is attributed to the current disposable income of households and the other in which expectations are crucial to economic decision making, following the life cycle hypothesis. The demand for investment goods by firms is shaped allowing for an accelerator and the rate of capacity utilization. The user costs constrain the demand, there is also a substitution effect. What is more, an attempt was undertaken to introduce as an additional explanatory variable proxy for the risk premium. The best results obtained for the risk expressed as the ratio of budget deficit to the GDP. Exports and imports equations are built in a traditional manner allowing for the level of respective activities and relative prices. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Campbell J.Y., Mankiw N.G., [1991], The Response of Consumption to Income: A Cross Country Investigation, "European Economic Review", nr 35, s. 723-767.
 2. Gosińska E., Welfe W., [2012], Business investment functions, [w:] W. Welfe, P. Wdowiński (red.), "Modelling Economies in Transition", Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 3. Kelm R., [2011], Ryzyko walutowe i wahania kursu PLN/EUR w latach 1999-2009, "Bank i Kredyt", nr 42 (2), s. 31-66.
 4. Klein L.R., Welfe A., Welfe W., [1999], Principles of Macroeconometric Modeling, North Holland, Amsterdam.
 5. Leszkiewicz-Kędzior K, Welfe W., [2012], Consumption Function for Poland. Is life Cycle Hypothesis Legitimate?, "Bank i Kredyt", nr 5, s. 5-20.
 6. Modigliani F., [1975], The Life Cycle Hypothesis of Saving Twenty Years Later, [w:] M. Parkin. A.R. Nobay (red.), Contemporary Issues in Economics, Manchester University Press, Manchester.
 7. Muellbauer J., Lattimore R. [1995], The Consumption Function: A Theoretical and Empirical Overview, [w:] M.H. Pesaran, M.R. Wickens (red.), Handbook of Applied Econometrics, Blackwell, Oxford.
 8. Roeger W., in't Veld J. [1997], QUEST II: A Multicountry Business Cycle and Growth Model. Economic Papers, No. 123, Europen Comission.
 9. Welfe W., [1992], Ekonometryczny model gospodarki narodowej Polski, PWE, Warszawa.
 10. Welfe W., [2012], Modelowanie inwestycji a gospodarka oparta na wiedzy, [w:] Innowacyjność gospodarki rynku pracy, determinanty wzrostu gospodarczego w procesie transformacji, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 268, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 9-38.
 11. Welfe W., Welfe A., [1996], Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 12. Welfe W., Welfe A., [2004], Ekonometria stosowana, wyd. II, PWE, Warszawa.
 13. Welfe W. (red.), [2001], Ekonometryczny model wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 14. Welfe W. (red.), [2004], Długookresowy, makroekonometryczny model W8D-2002 gospodarki polskiej, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica 172, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 15. Welfe W. (red.), [2007], Gospodarka oparta na wiedzy, PWE, Warszawa.
 16. Welfe W. (red.), [2009], Makroekonometryczny model gospodarki opartej na wiedzy, Acta Universitatis Lodzensis Folia Oeconomica 229, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu