BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucharski Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Instytucjonalne zaplecze rynku zbóż i rzepaku w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej
Institutional Facilities in the Rape and Cereals Market in Poland before and after Accession to the European Union
Źródło
Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 2011, nr 4, s. 223-243, tab., bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Rynek przetworów zbożowych, Zboża, Produkcja zboża, Interwencjonizm w rolnictwie, Rzepak, Interwencjonizm państwa, Integracja rynku rolnego
Grain products market, Corn, Corn productions, Interventionism in agriculture, Rape (plant), Government intervention, Integration of agricultural market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono instytucjonalne zaplecze rynku zbóż i rzepaku. Została dokonana analiza podmiotów występujące na rynku zbóż i rzepaku (gospodarstwa rolne, zakłady przetwórcze, rynek hurtowy i giełdy towarowe), przedstawione zostały instytucje państwowe, które swoim działaniem wpływają na przebieg procesów zachodzących na badanym rynku. Rynek zbóż jest podstawowym obszarem interwencji państwa, gdyż jest silnie powiązany z rynkiem produktów pochodzenia zwierzęcego, a zachwianie równowagi na tym rynku, jak wynika z praktyki, jest pierwotnym czynnikiem sprawczym destabilizacji rynku żywnościowego. W związku z tym przyczyny oraz sposób interwencjonizmu państwowego na rynku zbóż i rzepaku został również omówiony w niniejszym opracowaniu. (abstrakt oryginalny)

This article presents the institutional facilities of the rape and cereals market. The analysis of those occurring in the rape and cereals market (farms, processing plants, wholesale markets and commodity exchanges) was made, state institutions, whose actions affect the processes occurring in the test market were presented. The cereals market is a key area of state intervention, because it is strongly linked to market products of animal origin, and an imbalance in the market, according to the practice, is the primary causative agent of destabilization of the food market. Therefore, the cause and manner of government intervention in the market for cereals and oilseed rape was also discussed in this article. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski A., Środki budżetowe na realizację polityki interwencyjnej agencji płatniczych w Polsce w dekadzie przełomu wieków (1996-2005), [w:] W. Czternasty, A. Sapa (red.), Wsparcie finansowe sektora rolno-żywnościowego w Polsce i Wielkopolsce z krajowych i unijnych środków budżetowych, AE w Poznaniu, Poznań 2006.
 2. Czyżewski A., Henisz A., Przybyłowski M., Obroty na giełdzie i ceny w świetle koniunktury na rynkach rolnych. (Na podstawie doświadczeń Giełdy Poznańskiej SA.), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2001 nr 6.
 3. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Wyd. AE Poznań, Poznań 2006.
 4. Drewiński M., Giełdy towarowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 5. Dymura S., Rola i zadania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na lata 2004-2006, [w:] A. Kowalski, E. Mazurkiewicz (red.), Wieś, rolnictwo i gospodarka żywnościowa po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, IERiGŻ, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2004.
 6. Grzelak A., Oddziaływanie instytucji na rozwój rolnictwa w Polsce na przykładzie doświadczeń agencji płatniczych i ośrodków doradztwa, [w:] Polityka gospodarcza, SGH, Warszawa 2005.
 7. Grzelak A., Rola instytucji w obsłudze rolnictwa w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2003. Jakość jako podstawowy instrument konkurencyjności w agrobiznesie, AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 8. Henisz-Matuszczak A., Instrumentarium rynków rolnych w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, [w:] S. Urban (red.), Agrobiznes 2004. Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 9. Klimkowski C., Możliwości rozwoju rynku terminowego w perspektywie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej," Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", 2003/2.
 10. Kisiel M., Produkcja zbóż, IERiGŻ, Warszawa 2004.
 11. Kisiel M., M. Borek, Przeobrażenia rynku zbóż. Metody interwencji oraz kierunki ich ewolucji, "Biuletyn Informacyjny ARR" 2001 nr 1.
 12. Kozera M., Z. Gołaś, Interwencjonizm państwowy na rynku zbóż w Polsce, "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu", Poznań 2003.
 13. Łopaciuk W., Raport o stanie i perspektywach rozwoju sektora zbożowo-młynarsko- -paszowego w Polsce, [w:] Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego, Warszawa 2006.
 14. Matejuk R. (red.), Modyfikacje Polityki rolnej UE. "Zielony Sztandar", 2007 nr 49.
 15. Muszyńska K., Rola instytucji w procesie kształtowania rozwoju sektora rolno-żywnościowego w Polsce, [w:] A. Czyżewski (red.), Makroekonomiczne problemy agrobiznesu w Polsce w okresie przedakcesyjnym, ZN 30, Poznań 2003.
 16. Niewęgłowski M., Interwencjonizm państwowy w rolnictwie, "Roczniki Naukowe SERiA", 2000/4.
 17. Pazura R., Kopeć S., Misja i zadania Agencji Rynku Rolnego, [w:] A. Kowalski (red.), Dostosowywanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej, IERiGŻ PIB, Warszawa 2003.
 18. Pomajda W., ARiMR - Dokonania i zamierzenia, Warszawa 2004.
 19. Rembeza J., Kontrakty a ryzyko cenowe na rynku zbóż, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej", IERiGŻ, 1999/6.
 20. Rembisz W. (red.), Rynki rolne, funkcjonowanie, regulacje i interwencja a regulacja, ABG, Warszawa 2004.
 21. Rembisz W., Zarządzanie ryzykiem cenowym na rynku rolnym, "Biuletyn Informacyjny ARR", 2003 nr 12.
 22. Rembisz W., Stańko S., ARR w systemie regulacji rynku rolnego 1990-2003, "Biuletyn Informacyjny ARR", 2004 nr 4.
 23. Rosiak E., Przemysł tłuszczowy - rośliny oleiste, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2005.
 24. Seremak-Bulge J., Rynek rolny a działania interwencyjne ARR i ich ewolucja, "Biuletyn Informacyjny ARR", 2000 nr 12.
 25. Seremak-Bulge J., Czy interwencja jest potrzebna?, "Biuletyn Informacyjny ARR", 2000 nr 8.
 26. Stańko S., Agencja Rynku Rolnego - zakres i formy działań w latach 1991 - 2004, Agencja Rynku Rolnego 1990-2005.
 27. Stańko S., Instytucjonalne aspekty rynku rolnego i żywnościowego w Polsce, "Roczniki Naukowe SERiA", 2006/4.
 28. Suchoń A., Dzierżawa nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, "Roczniki Naukowe SERiA", 2004/3.
 29. Szopiński W., Kawa M., Rola rynków hurtowych w agrobiznesie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2007.
 30. Szulce H. (red.), Uwarunkowania i możliwości sterowania ryzykiem w produkcji rolnej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 31. Urban S., Rynek rzepaku w Polsce i rozwój przemysłu tłuszczowego, "Roczniki Naukowe SERiA", Tom VII, Zeszyt 2, Poznań-Warszawa 2005.
 32. Urban S. (red.), Wybrane rynki branżowe produktów rolno-spożywczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 33. Urban S., Olszańska A., Zorganizowane rynki towarowe: giełdy towarowe, aukcje, centra handlu hurtowego, targi i wystawy, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 34. Wiatrak A.P., Doradztwo rolnicze w produkcji roślinnej, [w:] B. Klepacki (red.), Procesy dostosowawcze produkcji roślinnej w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską, "Wieś Jutra", Warszawa 2002.
 35. Wilkin J., Budowa instytucji wspierających rozwój wsi i rolnictwa w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, [w:] Wieś i rolnictwo. Perspektywy rozwoju, IRWiR, Warszawa 2002.
 36. Wilkin J., Instytucjonalne uwarunkowania modernizacji wsi w Polsce, "Postępy Nauk Rolniczych" 2001 nr 4.
 37. Zalesko M., Instytucjonalizacja rynku rolnego w Polsce, "Wieś Jutra", Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-9573
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu