BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dopierała Łukasz (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiany zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012
Changes of the Rules of the Open Pension Funds Functioning in the Years 2009-2012
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 17-35, rys., tabl., bibliogr. 15 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Fundusze emerytalne, System emerytalny, Zmiany restrukturyzacyjne
Open Pension Funds (OPF), Pension funds, Pension schemes, Restructuring changes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja oraz ocena przeprowadzonych zmian w zasadach funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w Polsce w latach 2009-2012. Modyfikacji uległy wówczas między innymi: wysokość składki trafiająca do funduszy, wysokość pobieranych prowizji oraz opłat za zarządzanie, limity inwestycyjne, zasady akwizycji. Praca prezentuje także propozycje dalszych reform kapitałowej części systemu emerytalnego. W badaniach wykorzystano materiały statystyczne z lat 2005-2011 udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Komisję Nadzoru Finansowego oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku przeprowadzonych analiz pozytywnie oceniono zwiększenie dopuszczalnego udziału akcji w portfelach inwestycyjnych funduszy, zniesienie działalności akwizycyjnej oraz zmniejszenie wysokości pobieranych opłat i prowizji. Za nieuzasadnione uznano natomiast zmniejszenie składki trafiającej do funduszy i przekazanie uzyskanych środków na subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present and to assess changes made in the rules of functioning of the open pension funds in Poland in the years 2009-2012. Many alterations were made, including the amount of premium transferred to funds, the amount of commissions and management fees, investment limits and the rules of direct selling. In addition, the article presents the propositions of the further reforms of the capital part of the pension system. Statistical data from the years 2005-2011, provided by the Central Statistical Office (GUS), Financial Supervisory Commission (KNF) and Department of Social Insurance (ZUS) were used in the research. As the result of the conducted analysis the increase of maximal participation of stock in the investment portfolio, abolition of the direct selling and lowering the amount of commissions and management fees were rated positively. The lowering of the premium transferred to funds and transmission of the obtained money to the sub-accounts of the Department of Social Insurance were rated as unreasonable. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuletyn roczny. Rynek OFE 2005-2011 (2006-2012), Komisja Nadzoru Finansowego.
 2. Dębski W. (2006), Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego, Bank i Kredyt, listopad-grudzień.
 3. Flis M., Pękała P., Wojciechowski W. (2009), Co warto zmienić?, Gazeta Bankowa, nr 29.
 4. Jajuga K. (2010), Ocena wyników zarządzania inwestycjami - zastosowanie zewnętrznego benchmarku w odniesieniu do funduszy emerytalnych, w: Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B. (red.), Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 5. Kritzer B. E. (2008), Chile's Next Generation Pension Reform, Social Security Bulletin, U.S. Social Security Administration - Office of Retirement and Disability Policy, październik.
 6. Misiąg W. (2010), Wpływ systemu emerytalnego na budżet państwa i dług publiczny, w: Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B. (red.), Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 7. Oficjalna strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl, (15.01.2012).
 8. Oficjalna strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl, (16.03.2012).
 9. Oficjalna strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, www.zus.pl, (20.03.2012).
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, Dz. U. 2011, nr 90, poz. 516.
 11. Stańko D. (2010), Doświadczenia we wprowadzaniu wielofunduszowości w innych krajach, w: Wielofunduszowość w systemie emerytalnym, Wiktorow A., Wyżnikiewicz B. (red.), Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 12. Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, tekst jednolity: Dz.U. 2011, nr 75, poz. 398.
 13. Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, tekst jednolity: Dz. U. 2010, nr 34, poz. 189 z późn. zm.
 14. Zaremba L. S. (2003), Optymalny podział kapitału w funduszach emerytalnych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 15. Zieliński M. (2011), OFE a dług publiczny, Nowe Życie Gospodarcze, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu