BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalczyk Dorota (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Zmiany w sieci bezpieczeństwa finansowego Polski po kryzysie finansowym
Changes in the Polish Financial Safety Net After the Financial Crisis
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 59-73, bibliogr. 29 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Kryzys finansowy, Nadzór nad rynkiem finansowym, System finansowy, Regulacje prawne
Financial security, Financial crisis, Financial market supervision, Financial system, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój systemu finansowego w danym kraju uwarunkowany jest sytuacją gospodarczą, stosunkami ekonomicznymi zachodzącymi między uczestnikami rynku finansowego, stopniem rozwoju tego rynku a także normami prawnymi regulującymi jego funkcjonowanie. Każdy kryzys finansowy przynosił zmiany w istniejących regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych. W okresie pokryzysowym (po 2008 r., a nawet jeszcze w ostatnim kwartale 2008 r.) nastąpił w Polsce szereg zmian, które były odpowiedzią na amerykański kryzys finansowy. Kryzys finansowy to sytuacja, gdy mają miejsce istotne zmiany na rynkach finansowych, odznaczające się nagłym obniżeniem cen aktywów oraz upadłością różnych instytucji finansowych. (skrócony abstrakt oryginalny)

The development of the financial system in the country is conditioned by the economic situation, economic relations taking place between the participants of the financial market, the degree of development of the market and legal norms regulating its operation. Each financial crisis has brought changes to the existing regulations on the operation of financial institutions. In the postcrisis period (after 2008, and even in the last quarter of 2008) there has been a number of changes in Poland, which were a response to the U.S. financial crisis. (short original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień K., Fijałkowska J. i inni (2010), Regulacje systemu finansowego, w: Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008r., Sobolewski P., Tymoczko D.(red.), NBP, Warszawa.
 2. Boczniewicz A., Bojnowska A. (2010), Kryzys finansowy jako przejaw niestabilności systemu finansowego, w: Gospodarka, "Nowe perspektywy po kryzysie", Kalinowski M., Pronobis M. (red.), CeDeWu, Warszawa.
 3. Bossak J.W. (2010), Państwa narodowe wobec kryzysu ekonomicznego, w: "Zrozumieć kryzys", Osiński J.(red.), SGH, Warszawa.
 4. Capiga M. i inni (2010), Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa.
 5. Iwanicz-Drozdowska M. (2008), Bezpieczeństwo rynku usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
 6. Iwanicz-Drozdowska M. (2000), Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, Monografie i Opracowania 479, SGH, Warszawa.
 7. Kuder D.(2011), Ekonomiczne skutki kryzysu i wpływ zastosowanych narzędzi makroekonomicznych na gospodarki Stanów Zjednoczonych, Chin i Japonii w warunkach współczesnego kryzysu finansowego, w: Polityka makroekonomiczna w warunkach kryzysu i jej wpływ na gospodarkę. Teoria i praktyka, Dach Z.(red), Oficyna, Warszawa.
 8. Mishkin F.S. (2002), Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa.
 9. Orłowski W.M. (2009), Dziesięć przyczyn kryzysu i ich analiza, w: Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, J. Szambelańczyk (red.) ZBP, Warszawa.
 10. Ostalecka A.(2009), Kryzysy bankowe i metody ich przezwyciężania, Difin, Warszawa.
 11. Rekomendacja S (2011), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2008 roku (2008 r.) dotyczące szczególnych zasad rachunkowości banków, Dz. U. Nr 161, poz. 1002.
 13. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2008 roku (2008 r.) dotyczące zasad tworzenia rezerw na ryzyko odnoszące się do działalności banków, Dz. U. Nr 235, poz. 1589 z późn. zm.
 14. Szczepańska O. (2005), Podstawowe przesłanki, założenia i struktura sieci bezpieczeństwa finansowego w świetle teorii i doświadczeń międzynarodowych, "Bezpieczny Bank", nr 1.
 15. Szpringer W. (2001), Bezpieczeństwo systemu bankowego (Konkurencja czy współpraca?), Twigger, Warszawa.
 16. Szymański W. (2009) , Kryzys globalny. Pierwsze przybliżenie, Difin, Warszawa.
 17. Taylor J.B. (2010), Zrozumieć kryzys finansowy, PWN, Warszawa.
 18. Uchwała. nr 4/2008 Zarządu. NBP z dnia 1 lutego w sprawie wprowadzenia "Regulaminu refinansowania banków kredytem lombardowym przez Narodowy Bank. Polski", Dz. Urz. NBP z 2008 r., nr 3, poz. 3 z późn. zm.
 19. Uchwała nr 20/2008 RPP z dnia 23 grudnia 2008 roku dotycząca zasad przeprowadzania operacji otwartego rynku, Dz. Urz. NBP z 2008 r., nr 25, poz. 32.
 20. Uchwała nr 46/2008 Zarządu NBP z dnia 16 października 2008 roku dotycząca ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap, Dz. Urz. NBP z 2008 r., nr 17, poz. 21.
 21. Uchwała RPP nr 13/2008 z dnia 13 października 2008 roku dotycząca zasad stosowania przez NBP transakcji walutowych typu swap, Dz. Urz. NBP z 2008 r., nr 16, poz. 20.
 22. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 roku (2006 r.) o nadzorze nad rynkiem finansowym, Dz. U. Nr 157, poz. 1119.
 23. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz. U. z 2008 r., nr 209, poz. 1317.
 24. Ustawa z dnia 23 października 2008 roku o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. z 2008 r., nr 209, poz. 1315.
 25. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku (2008 r.) o zmianie Ustawy o BFG, Dz. U. Nr 196, poz. 1214.
 26. Wierzba R. (2005), System gwarantowania depozytów jako element sieci bezpieczeństwa finansowego, "Bezpieczny Bank", nr 1.
 27. www.bankier.pl, odczyt 7.12.2012.
 28. www.cbh.pl, odczyt 10.12.2012.
 29. www.acipolska.pl, odczyt 11.12.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu