BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chalastra Michał (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Subsydiowanie skrośne a koncepcja True and Fair View
Cross Subsiding and Concept True and Fair View
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 159-184, rys., tabl., bibliogr. 25 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Subsydiowanie krzyżowe, Zasady rachunkowości, Rachunek kosztów, Rachunek zysków i strat
Cross subsiding, Accounting principles, Cost accounting, Profit and loss statement
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dążenie do jak najlepszego odzwierciedlenia rzeczywistości jest ważnym celem rachunkowości. Aby ułatwić realizację tego zadania opracowane zostały nadrzędne zasady rachunkowości oraz koncepcja True and Fair View (T&F). Są to wytyczne do konstrukcji narzędzi rachunkowości stosowanych w praktyce konkretnych przedsiębiorstw. W wielu jednak przypadkach rozwiązania funkcjonujące w firmach nie spełniają tych zaleceń. Nie można jednak zarzucić im niezgodności z prawem. Często stan ten jest działaniem zamierzonym. Celem tego jest uzyskanie konkretnych korzyści w prezentowanych wynikach finansowych poprzez niezgodne z rzeczywistością obciążanie kosztami obiektów kalkulacji. Powyższy rezultat osiąga się poprzez mechanizmy subsydiowania skrośnego. Proceder ten jest jednak łamaniem nadrzędnych zasad rachunkowości oraz idei koncepcji T&F. W artykule zaprezentowano przyczyny, korzyści jakie można dzięki niemu uzyskać oraz metody stosowania. Celem artykułu jest pomoc przy identyfikacji a przez to likwidacji negatywnego w rachunkowości zjawiska jakim jest subsydiowanie skrośne. (abstrakt oryginalny)

The pursuit to provide the best possible reflection of the reality is an important objective of accountancy. In order to facilitate the implementation of this task, the statutory accounting principles and the concept of True and Fair View (T&F) have been devised. They constitute the guidelines for the development of the accounting tools that are used in the practice of specific companies. However, in numerous cases the solutions currently applied by the Quite often such a situation is a deliberate one and has been created to achieve certain profits / benefits in the presentation of financial results - the allocations of costs on the objects of calculation is inconsistent with the reality. This result is achieved through the mechanism of cross subsiding. The procedure, however, constitutes a breach of the statutory accounting principles and the concept of True and Fair View. The paper presents the reasons behind the application of cross subsiding, that can be drawn from it and the methods of its application. It aims at assisting in the identification of this negative accounting procedure and its final elimination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Brzezin W. (2006), Ogólna Teoria Współczesnej Rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa.
 3. Dziawgo D. (2011), Nowe sprawozdanie finansowe - głos w dyskusji, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 62(118), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 4. Helin A. (2000), Sprawozdanie Finansowe Według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa.
 5. Gos W. (2003), Zatwierdzanie, badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych, Rachunkowość 23(110), Infor, Warszawa.
 6. International Accouting Standards, (1999), London.
 7. Kamerschen D. R., McKenzie R. B., Nardinelli C. (1991), Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 8. Kutera M. (2009), Audyt finansowy a przestępstwa gospodarcze, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 49(105), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 9. Gierusz J. (2010), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 10. Gierusz J. (2007), Plan kont z komentarzem, ODDK, Gdańsk.
 11. Micherda B. (2007), Rola rewizji finansowej w kształtowaniu wiarygodnego obrazu przedsiębiorstwa, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 12. Nowak E. (2011), Rachunkowość kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 13. Ralph E. (1992), Cross-subsidy, A Novice's Guide to the Arcane, Economics, Duke University, Durham NC 27706, USA.
 14. Remlein M. (2007), W poszukiwaniu ładu terminologicznego, polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, w: Rachunkowość w teorii i praktyce (Tom I. Rachunkowość finansowa), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 16. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.
 17. Sawicki K. (2004), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw według znowelizowanej ustawy o rachunkowości, cz. I, red. wyd. 7, Ekspert, Wrocław.
 18. Sikorska M. (2006), True and fair view - słabe strony, Rachunkowość wybrane aspekty, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 19. Turyna J. (2008), Rachunkowość finansowa, CH Beck, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 21. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
 22. Walińska E. (2000), Ustawa o rachunkowości w świetle międzynarodowych standardów regulacji - część 1, Monitor Rachunkowości i Finansów nr 11(23)/2000, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 23. Wiercińska A. (2009), Użyteczność informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w aspekcie etyki zawodowej księgowych, Rachunkowość Wybrane Problemy, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 24. Zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych (2009/396/WE).
 25. Zyznarska-Dworczak B. (2007), Podejście zarządcze w sprawozdawczości finansowej - segmenty operacyjne, w: Rachunkowość w teorii i praktyce (Tom II. Rachunkowość zarządcza), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu