BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prus Marek
Tytuł
Optymalizacja portfeli inwestycyjnych - kryteria doboru aktywów ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika korelacji
Portfolio Optimalisation - Assets Selection Criteria with Particular Compliance of Correlation Coefficient
Źródło
Studia Doktorantów / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2008, nr 4, s. 63-73, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Portfel inwestycyjny, Optymalizacja ryzyka, Korelacja, Aktywa, Inwestycje kapitałowe, Stopa zwrotu, Modele ekonometryczne
Investment portfolio, Risk optimalization, Correlation, Assets, Capital investments, Rate of return, Econometric models
Uwagi
summ.
Abstrakt
Szczególne znaczenie zagadnienia optymalizacji portfeli inwestycyjnych wynika z konieczności ograniczania ryzyka. Portfel inwestycyjny (portfolio) oznacza zbiór instrumentów finansowych, stanowiących formę lokowania zgromadzonego majątku w zdywersyfikowany rodzajowo zestaw instrumentów, celem uzyskania co najmniej przeciętnego dochodu lub ograniczenia potencjalnych strat. W świetle klasycznej koncepcji portfelowej portfel aktywów jest uznawany za efektywny, jeżeli żaden inny portfel aktywów nie przyniesie wyższego oczekiwanego zwrotu przy tym samym (lub niższym) ryzyku albo niższego ryzyka przy tym samym (lub wyższym) oczekiwanym zwrocie. Przeprowadzone obliczenia dla różnych przypadków wskazują, że przy doborze aktywów o korelacji równej -1 oraz uwzględnieniu określonych udziałów poszczególnych aktywów można wyeliminować ryzyko, mierzone odchyleniem standardowym. Analizując wszelkie możliwe wagi uwzględnianych aktywów, można wyprowadzić krzywe możliwych kombinacji portfeli (curves of possible combinations). Krzywa taka, na której znajdują się najlepsze portfele ze wszystkich dostępnych kombinacji, nazywana jest granicą efektywności (efficient frontier). Przedstawia ona taki zbiór portfeli, który zapewnia maksymalną stopę zwrotu dla każdego założonego poziomu ryzyka oraz zapewnia minimalny stopień ryzyka dla założonej stopy zwrotu. Każdy portfel leżący na takiej krzywej ma wyższą stopę zwrotu przy tym samym ryzyku lub niższe ryzyko przy takiej samej stopie zwrotu w stosunku do portfeli znajdujących się poniżej tej granicy. Niestety doskonała korelacja jest zjawiskiem niezmiernie rzadko spotykanym i występuje praktycznie tylko na rynkach, które są identyczne. Dzieje się tak w przypadku działalności w jednej lub pokrewnej branży czy segmencie rynku, podobnej struktury kosztów, uzależnienia od jednych surowców. Współczynnik korelacji bliski jedności występuje między kursami walutowymi, stopami procentowymi, surowcami energetycznymi, indeksami giełdowymi, obligacjami. (fragment tekstu)

As shown above through research porfolios may be successful tool for hedging risk of capital investments. With correlation coefficient and historical profit rate it is possible to calculate expected risk and profit rate. Table 4 and 5 show there is possible to find instruments which are very correlated both positive and negative. Charts 3 and 5 show it is possible to create investing strategy according to investor risk acceptance and expected profit. It also provides way to find optimum portfolio in terms of risk and return rate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeszczyński J., Kelm R., Ekonometryczne modele rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa 2002.
  2. Dembny A., Budowa portfeli ograniczonego ryzyka, Wydawnictwa CeDeWu.PL, Warszawa
  3. Dubisz J., Olejniczak Z., Inwestycje kapitałowe - ryzyko, wycena i dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2003.
  4. Dubisz J., Olejniczak Z., Inżynieria rynków kapitałowych, Wydawnictwo Forum Naukowe, Poznań 2001.
  5. Kliber P., Metody ograniczania ryzyka na rynku instrumentów pochodnych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.
  6. Markowitz H., Portfolio Selection, Journal of Finance 1952, nr 1.
  7. Markowiz H., Porfolio Selection - Efficient Diversification of Investments, John Wiley & Sons, New York 1959.
  8. Reilly F., Brown K., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
  9. Steiner R., Rynki finansowe - przewodnik encyklopedyczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-9970
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu