BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Barbara (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Konsekwencje alokacji podatku dochodowego w rachunku przyszłych wpływów i wydatków
Consequences of Income Tax Allocation for Future Cash Flows
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 197-206, tabl., bibliogr. 9 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Alokacja zasobów, Podatek dochodowy, Podatek odroczony, Przepływy pieniężne, Bilans
Resource allocation, Income tax, Deferred tax, Cash flows, Balance sheet
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ujmowanie podatkowych skutków transakcji i zdarzeń zgodnie z obowiązującymi w rachunkowości zasadami, w warunkach autonomiczności prawa bilansowego względem podatkowego prowadzi do prezentacji w bilansie aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W opracowaniu przedstawiono konsekwencje ujęcia aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego dla rachunku przyszłych wpływów i wydatków. Wykazano, że źródłem informacji dla rachunku przeprowadzanego w aspekcie przyszłości jest bilans. Ujęcie bilansu jako rachunku przyszłych wpływów i wydatków pozwoliło określić zrealizowane w danym okresie przepływy pieniężne w sposób dynamiczny oraz wskazać, w jaki sposób działalność bieżącego okresu przyczynia się do kształtowania wpływów i wydatków w okresach przyszłych. Przedstawione rozważania potwierdzają tezę, iż odstąpienie od alokacji podatku dochodowego zniekształca szacunki oczekiwanych przepływów pieniężnych. (abstrakt oryginalny)

In the face of the autonomy of both the accounting law and the taxation law the recording of taxable transactions according to accounting principles leads to disclosing assets and provisions on deferred income tax. The paper presents the consequences of adapted ways of deferred income tax disclosure on future cash flows. As is has been shown, the balance sheet is a source of information for forecasted cash flows. And as such it allows us both to determine the cash flows realized in current accounting period and to indicate how year to- date transactions shape cash flows from coming periods. Moreover, as it has been discussed in the paper, resigning from distributing deferred income tax to the subsequent accounting periods makes future cash flow forecasts distorted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cheung J.K., Krishnan G.V., Min Ch. (1997), Does Interperiod Income Tax Allocation Enhance Prediction of Cash Flows?, "Accounting Horizons", Vol. 11 No. 4 (December).
  2. Comiskey E., Mulford C.W. (1992), Income Tax Disclosures: Their Role in Credit Analysis, "Commercial Lending Review", No 7, (Spring).
  3. Gos W. (2001), Przepływy pieniężne w systemie rachunkowości, Uniwersytet Szczeciński, "Rozprawy i Studia" T. (CDLXXIII) 399, Szczecin.
  4. Hirst D.E., Sevcik G.R. (1996), Analyzing Income Tax Disclosures, "The Journal of Financial Statements Analysis" (Fall).
  5. Karniewska-Mazur M. (2012), Rachunek przepływów pieniężnych - czas na zmiany, "Rachunkowość" nr 3.
  6. Śnieżek E., Walińska E. (2002), Odroczony podatek dochodowy jako kategoria pomiaru systemu rachunkowości - aspekt memoriałowy i kasowy, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 8(64), SKwP, Warszawa.
  7. Świderska G. (1989), Bilans dynamiczny - teorie i aktualne znaczenie, Monografie i opracowania SGPiS, Warszawa.
  8. Świderska G.K., Więcław W. (red.), (2009) Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
  9. Wędzki D. (2010), Wykorzystanie rachunku przepływów pieniężnych do analizy finansowej, "Rachunkowość" nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu