BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stola Emilia (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Rynek kredytów konsumenckich w okresie dekoniunktury na przykładzie Polski
Forecast of Development of Consumer Credit's Market in Recesion Period on the Example of Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 322-327, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Kredyt konsumencki, Rynek kredytów, Ryzyko kredytowe, Prognozy gospodarcze
Consumer loan, Credit market, Credit risk, Economic forecast
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kredyty konsumenckie są podstawowym instrumentem dłużnym na współczesnym rynku mikrofinansów w Polsce. Gospodarstwom domowym kredyty umożliwiają m.in. finansowanie bieżącej konsumpcji, jak i zakup dóbr trwałego użytkowania. Dla banku natomiast, przychody odsetkowe i pozaodsetkowe ze sprzedaży kredytów konsumpcyjnych, stanowią jeden z podstawowych czynników tworzących zysk. Powszechnie uważa się, iż popyt na tego rodzaju produkty bankowe determinowany jest głównie wysokością budżetów domowych, jak również wielkością bezrobocia i inflacji. Celem opracowania jest zaprezentowanie prognozy popytu gospodarstw domowych na kredyty konsumpcyjne w okresie dekoniunktury na przykładzie Polski. (abstrakt oryginalny)

Consumer loans are basic debt instrument on modern market of microfinance in Poland. These loans are enable households current consumption sponsored as well as shopping of goods permanent use it. However for bank income from sale of consumer loans, presents one of basic creating factor increment. It is considered generally, that demand on this kind of bank's products is determined by height of domestiс budget, as well as largeness of joblessness and inflation. The aim of elaboration is predict demand on consumer loans by households for year 2012, on Polish example. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barańska A. 2008: Kryteria stosowania modeli stochastycznych w predykcji rynkowej wartości nieruchomości. [w:] Zastosowanie metod statystycznych w badaniach naukowych (red. J. Jakubowski, J. Wątroba). StatSoft, Kraków, t. 3, s. 86.
  2. Capiga M., Harasim J., Szustak G. 2005: Finanse banków. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa, s. 132.
  3. Cieślak M. (red.). 2005: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa, s. 143.
  4. Dittman P. 2008: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie. Oficyna Wolters Kluwer Bussines, Kraków, s. 138.
  5. Hill Т., Lewicki P. 2006: Statistic. Methods and Applications. StatSoft, Tulsa, s. 492.
  6. Kalasińska M. 2008: Rynek kredytów konsumenckich w polskim sektorze bankowym. [w:] Inspiracje z integracji europejskiej (red. P. Karpuś, J. Więcławski). UMCS, Lublin, s. 79-80.
  7. Nawrot W. 2009: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu. Warszawa, s. 108.
  8. Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim. Dz. U. z dnia 18.09.2001.
  9. Wałęga G. 2006: Zadłużenie polskich gospodarstw domowych z tytułu kredytów bankowych. [w:] Zachowania rynkowe gospodarstw domowych i przedsiębiorstw w okresie transformacji systemowej w Polsce (red. D. Kopycińska). Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 74-77.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu