BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Jerzy (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Pomiar wartości aktywów i zobowiązań w świetle MSSF 13 "Wycena w wartości godziwej"
Fair Value of Assets and Liabilities According to IFRS 13
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 207-219, tabl., bibliogr. 13 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Wartość aktywów, Wartość godziwa, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Metody pomiarowe
Asset value, Fair value, International Financial Reporting Standard, Measuring methods
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec coraz szerszego zastosowania wartości godziwej jako podstawy wyceny składników sprawozdania finansowego, szczególnego znaczenia nabierają procedury pomiaru tej kategorii oraz zakres obowiązujących w tym obszarze ujawnień. Zagadnieniom tym poświęcony jest MSSF 13 - zawierający nową definicję wartości godziwej oraz wskazujący na możliwe do zastosowania podejścia do wyceny, hierarchię źródeł pomiaru wartości, a także dane wejściowe do modeli wyceny. Analizowany standard nie wprowadza żadnych nowych obowiązków lub opcji dla wyceny w wartości godziwej, eliminuje jedynie istniejące rozbieżności pomiędzy poszczególnymi MSR/MSSF ujednolica też formę prezentacji informacji. W artykule dokonano oceny proponowanych przez MSSF 13 technik wyceny z wyeksponowaniem towarzyszących im założeń. Podkreślono, iż poza pierwszym w hierarchii poziomem, bazującym na aktualnych cenach pochodzących z aktywnych rynków dla identycznych składników, pozostałe poziomy nie gwarantują obiektywizmu w wyznaczaniu wartości godziwej. (abstrakt oryginalny)

Due to the fact that fair value approach plays more and more significant role in assets and liabilities valuation, procedures for such measurement followed by the scope of disclosures become of great importance. These issues are covered by IFRS 13 which not only includes a new definition of fair value but also indicates possible valuation approaches, their hierarchy and input data to models for estimation. The standard does not set any new requirements or options for fair value measurement in financial statements, it eliminates however existing discrepancies between various IAS/IFRS`s and provides coherent presentation format and scope of disclosures. The article assesses valuation techniques proposed by IFRS 13 putting emphasis on their underlying assumptions. It must be stressed that apart from level one of the hierarchy, which is based on current market prices, other levels do not ensure objectivity in terms of establishing fair value. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dyduch A. (2010), Wycena aktywów i zobowiązań w wartości godziwej, [w:] Perspektywy rozwoju rachunkowości, analizy i rewizji finansowej w teorii i praktyce, (tom I) B. Micherda (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 2. Dyląg R. (2007), Zakres i techniki ustalania wartości godziwej według MSR/MSSF i ustawy o rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 41 (97), Warszawa.
 3. Epstain B., Nach R., Bragg S. (2010), GAAP 2010. Interpretation and Application of Generally Accepted Accounting Principles, John Wiley and Sons.
 4. Gierusz J. (2011), Koszt historyczny czy wartość godziwa - dylematy wyceny w rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 62 (118), Warszawa.
 5. IFRS 13 (2011), Fair Value Measurements, www.iasb.org
 6. Michalak M. (2010), Tworzenie i pomiar wartości, [w:] Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne, I. Sobańskiej (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Michalczuk G. (2009), Wartość godziwa - narzędzie pomiaru ekonomicznego aktywów w rachunkowości, [w:] Rachunkowość w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, I. Sobańska i T.Wnuk-Pel (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, IFRS Fundation, Warszawa.
 9. Molenda W. (2008), Wartość godziwa - zastosowanie i procedury ustalania, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 10. MSSF 13.Wycena według wartości godziwej (2011), materiały szkoleniowe Ernst and Young, nie publikowane.
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r ., o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.)
 12. Walińska E. (2009), Koncepcja zysku całościowego a wartość bilansowa przedsiębiorstwa [w:] Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, pod red. T. Kiziukiewicz, Difin, Warszawa.
 13. Wycena wartości godziwej (2011), BPP, Profesjonal Education, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu