BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotowska Beata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Budżetowanie w małym przedsiębiorstwie - wyniki pilotażowego badania ankietowego
Budgeting in Small Company - the Results of the Survey
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 221-232, rys., tabl., bibliogr. 22 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, System informacyjny, Wyniki badań, Badania ankietowe
Budgeting, Small business, Information system, Research results, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Małe przedsiębiorstwa są stymulatorem rozwoju gospodarki. Ich występowanie i funkcjonowanie jest przejawem zdrowej konkurencji i niewątpliwie odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. Jednak, aby móc skutecznie zaistnieć i działać na rynku niezbędny jest dostęp do wiarygodnych i odpowiednio przygotowanych informacji potrzebnych do zarządzania jednostką. Budżetowanie jest tym narzędziem, które z powodzeniem może być wykorzystywane przez małe jednostki. W artykule zaprezentowano wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego na grupie 20 wybranych małych przedsiębiorstw działających w województwie pomorskim. Przedstawione wyniki wskazują, że wdrożenie systemu budżetowania w małych jednostkach jest zasadne i może znacząco wpłynąć na pozyskiwane informacje zarządcze. (abstrakt oryginalny)

Small businesses are responsible for the development of the economy. Their existence and functioning is a sign of healthy competition and the enterprising society. However, if these companies want to be able to successfully operate in the market, they need a believable and properly prepared information. Budgeting is the method that can be successfully used by small enterprises. This paper presents the results of a pilot study conducted on a group of 20 selected small businesses operating in the Pomeranian voivodship. The results indicate that the implementation of the budgeting system in small company is reasonable. Collected informations can significantly influence the management. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa (2002), Nowak E. (red.), ODDK, Gdańsk.
 2. Czubakowska K. (2005), Programy unijne dla małych i średnich przedsiębiorstw, w: Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach, Czubakowska K. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Szczecin.
 3. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw (2004), Pluta W. (red.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 4. Jaruga A., Nowak W., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 5. Jarugowa A., Martyniuk T. (2002), Komentarz do ustawy o rachunkowości. Rachunkowość - MSR - Podatki, ODDK, Gdańsk.
 6. Komorowski J. (1997), Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Kotowska B. (2010), Informacja finansowa w małym przedsiębiorstwie, w: Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne. Wybrane aspekty, Uziębło A., Kalinowski M., Pronobis M. (red.), Prace naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Tom 6, CeDeWu, Warszawa.
 8. Łuczak M. (2003), Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 9. Łuczka T. (1997), Kapitał jako przedmiot gospodarki finansowej małego i średniego przedsiębiorstwa. Wprowadzenie do finansów przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 10. Nowak E. (2000), Sprawozdawczość i ocena ośrodków odpowiedzialności, w: Rachunkowość a controlling, Nowak E. [red.] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 868, Wrocław.
 11. Nowak W. A. (2007), Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej dla małych i średnich jednostek, "Rachunkowość" nr 7.
 12. Nowosielski S. (2002), Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 13. Ossowski M. (2005), Budżetowanie, WSFiR, Sopot.
 14. Penc J. (1994), Strategie zarządzania. Perspektywiczne myślenie. Systemowe działanie, Placet, Warszawa.
 15. Rachunkowość zarządcza (1999), Kiziukiewicz T. (red.), Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo, Wrocław.
 16. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009 (2011) Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP, Warszawa, http://www.parp.gov.pl/files/74/81/380/9282.pdf dnia 12.03.2011.
 17. Skowronek-Mielczarek A. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 18. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku Prawo o swobodzie działalności gospodarczej, Dz. U. nr 173, poz. 1807.
 19. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 20. Wiśniewski J. W. (2003), Ekonometryczny model małego przedsiębiorstwa, Instytut Wydawniczy "Gravis", Toruń.
 21. Zalecenie Komisji Europejskiej z 6 maja 2003 roku, nr 2003/361/WE, http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf dnia 15.10.2012.
 22. Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2010 roku (2010), http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_pgwf_zmiany_strukturalne_grup_podmiotow_2010.pdf dnia 13.03.2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu