BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba Jan (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Wpływ wielkości skupu mleka wybranych spółdzielni mleczarskich na ich bezpieczeństwo finansowe
Impact of Milk Purchase Size of Chosen Milk Cooperatives on Their Financial Safety
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2010, T. 12, z. 4, s. 411-416, tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Mleko, Bezpieczeństwo finansowe, Płynność finansowa, Wypłacalność
Cooperative creameries, Milk, Financial security, Financial liquidity, Financial solvency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badaniami objęto 41 mleczarni w okresie czterech lat. Podzielono je na cztery grupy ze względu na wielkość skupu mleka uzyskaną w każdym roku. Najwyższe poziomy wskaźników płynności i wypłacalności w największym stopniu uzyskała grupa mleczarni o najmniejszych wielkościach skupu mleka w roku. W pozostałych grupach mleczarni poziomy rozpatrywanych wskaźników były zróżnicowane. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze an impact of milk purchase size of chosen milk corporatives on their financial safety. Survey concerned 41 dairies within four years. They were divided into four groups regarding milk purchase value gained every year. The highest levels of both profitability and solvency coefficients showed dairies characterized with the lowest levels of milk purchase values in year. In other dairies groups the above mentioned coefficients were differentiated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. 2002: Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa, s. 73-75.
 2. Bień W. 2008: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa, s. 112.
 3. Dudycz Т., Wrzosek S. 2000: Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 95-96.
 4. Kapusta F. 2001: Teoria agrobiznesu. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, s. 330.
 5. Kusak A. 2006: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 213.
 6. Makarski S. 1998: Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego. Wyd. UMCS, Lublin, s. 267.
 7. Narkiewicz J. 2003: Analiza wskaźnikowa jako narzędzie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej współczesnego przedsiębiorstwa. [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw w kontekście integracji europejskiej, (red. Sobczyk G.). Prace Naukowe Instytutu Zarządzania i Marketingu UMCS. Wyd. UMCS, Lublin, s. 105.
 8. Nowak E. 2005: Analiza sprawozdań finansowych. PWE, Warszawa, s. 222.
 9. Pawłowicz L.J. (red.) 2005: Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane. ODDK Gdańsk, s. 33.
 10. Rasz H. 2009: Rynek mleka w latach 2004-2009. Biuro Analiz Sejmowych.
 11. Sierpińka M., Jachna T. 2002: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa, s. 89.
 12. Szczerbak M. 2005(Autor: w treści Szczerak) : Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w świetle opinii syndyków i nadzorów sądowych. [w:] Zagrożenie upadłością (red. K. Kuciński, E. Mączyńska). Materiały i prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej. SGH, Warszawa, t. XCIII. s. 36-40.
 13. Sznajder M. 1999: Ekonomia mleczarstwa. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań, s. 172-177.
 14. Waśniewski T., Skoczylas W. 1997: Zasady analizy finansowej w praktyce. Przykłady i zadania. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce. Warszawa, s. 109.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu