BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grabowska Aleksandra (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Władze samorządowe jako podmiot kształtujący gospodarkę turystyczną w regionie
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, 150 s., rys., wykr., tab., bibliogr. 226 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój regionalny, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Gospodarka turystyczna, Rynek turystyczny, Turystyka
Local government, Regional development, Instruments supporting regional development, Touristic economy, Tourism market, Tourism
Kraj/Region
Województwo śląskie, Województwo małopolskie
Śląskie voivodship, Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Problematyka regionalna stanowi przedmiot zainteresowań przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych i praktyki gospodarczej. Dotyczy zwłaszcza rozwoju regionalnego, jego czynników, możliwości oraz ograniczeń wynikających z funkcjonowania regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Rozwój regionalny jest przede wszystkim postrzegany jako proces ekonomiczny, polegający na transformacji zewnętrznych i wewnętrznych czynników oraz zasobów regionalnych w dobra i usługi. Za ważną determinantę rozwoju regionalnego uznaje się współcześnie turystykę, która ma wpływ na charakter, kształt oraz strukturę zagospodarowania regionu. Wpływa ona na sferę ekonomiczną społeczną, przestrzenną, środowiskową regionu, a jej oddziaływanie na gospodarkę i lokalną społeczność jest zróżnicowane w czasie - nasila się ono w sezonach turystycznych. Konsekwencją sezonowości jest zróżnicowanie w czasie społecznych i gospodarczych uwarunkowań funkcjonowania tzw. obszarów recepcji turystycznej, a w rezultacie całego regionu. Zależność regionu od turystyki jest tym większa, im wyższy jest poziom atrakcyjności turystycznej regionu, na którą składają się walory turystyczne oraz infrastruktury turystyczna i paraturystyczna. Turystyka wpływa na cały region, ale bardzo często może rozwinąć się tylko w określonych jego częściach, tj. w obszarach recepcji turystycznej (pozostałe obszary regionu mogą pełnić inne funkcje). W zależności m.in. od ilości, charakteru obszarów recepcji turystycznej w regionie, stopień oddziaływania turystyki na region może być polaryzujący, stymulujący lub neutralny. (...) Podstawowym celem monografii jest identyfikacja, zarówno w warstwie teoretycznej, jak i w warstwie empirycznej, zadań jakie mają do spełnienia samorządy w zakresie aktywizacji gospodarki turystycznej w regionie oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie o stopień zaangażowania władz samorządowych w rozwój lokalnej gospodarki turystycznej w regionach o zróżnicowanej funkcji turystyki. Rozważania przedstawione w niniejszym opracowaniu zostały poparte badaniami przeprowadzonymi w latach 2010-2011 na terenie województw śląskiego i małopolskiego na wszystkich szczeblach samorządu terytorialnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. II Polityka Ekologiczna Państwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. I Sejm RP w sierpniu 2001 r.
 2. IV Forum Samorządowe: Podsumowanie. Uniwersytet Szczeciński, 14-15 kwietnia 2008 roku.
 3. Adamiak J.: Samorząd Terytorialny i jego rola w rozwoju regionalnym i lokalnym. W: J. Adamiak et al.: Zarządzanie Rozwojem Regionalnym i Lokalnym. Red. W. Kosiedowski. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 4. Adamiak J. et al.: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Red. W. Kosiedowski. Dom Organizatora, Toruń 2001.
 5. Altkorn J.: Marketing w turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Andriotis K.: Residents' Satisfaction or Dissatisfaction with Public Sector Governance: The Cretan Case. "Tourism and Hospitality Research" July 2002, 4,1.
 7. Antoszewski A., Herbut R.: Leksykon politologii. Wydawnictwo Naukowe ATLA 2, Wrocław 2002.
 8. Bałtowski M., Miszewski M.: Transformacja gospodarcza w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. Berezowski S.: Region łódzki i jego rola w gospodarce Polski. "Łódzkie Czasopismo Gospodarcze" 1958, nr 1.
 10. Bettman J.R.: Perceived Risk: A Measurement Methodology and Preliminary Findings. W: Proceedings of the Third Annual Conference of the Association for Consumer Research, Iowa City 197, University Of Iowa Press.
 11. Bigo T.: Związki publicznoprawne w świetle ustawodawstwa polskiego. Warszawa 1928.
 12. Borkowska-Niszczota M., Kiryluk H.: Integracja przedsięwziąć planistycznych efektem współdziałania samorządów lokalnych w rozwoju turystyki. W: Turystyka w badaniach naukowych. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. WSIiZ, Rzeszów 2006.
 13. Botterill T.D.: International Travel and Change: Unlocking the Potential for Human Progress. "Problemy Turystyki" 1989, 12 (2).
 14. Braun O.L.: Urlaubs ~ Reisemotive 1993. W: H. Hahn, H.J. Kagelmann: Tourismuspsychologie und Tourismussoziologie, Ein Handbuch zur Tourismu- swissenschaft, Monachium 1993.
 15. Brol R.: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 785, Wrocław 1998.
 16. Brol R., Maciejuk M.: Rola i zadania organów samorządu i administracji w procesie realizacji strategii rozwoju turystyki. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. M. Obrębalski. Prace Naukowe AE we Wrocławiu nr 755, Wrocław 1997.
 17. Buczkowski P.: Samorząd terytorialny u progu drugiej kadencji. W: Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego. Zeszyt 3, Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, Katowice 1994.
 18. Bull A.: Economics in Travel and Tourism. Pitman Wiley 1991.
 19. Burkart A.J., Medlik S.: Tourism: Past, Present and Future. 2nd ed., Heinemann 1981.
 20. Burtler R.W.: The Concept of a Tourist Area of Evolution: Implications for Management of Resources. "Canadian Geographer" 1980, 24.
 21. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z.: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. CeDeWu, Warszawa 2007.
 22. Cocker M.: Loneliness and Time. British Travel Writing in the Twentieth Century. Secherand Warburg, London 1992.
 23. Darma Putra I.N., M. Hitchcock: The Bali Bombs and the Tourism Development Cycle. "Progress in Development Studies" 2006, 6, 2.
 24. Deklaracja Rady Europejskiej ds. Problemów Regionalizacji. Bordeaux 1978.
 25. Demir C.: How do Monetary Operations Impact Tourism Demand? The Case of Turkey. "International Journal of Tourism Research" March/April 2004; 6,2.
 26. Demokracja a samorząd terytorialny. Red. W. Śliwerski. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.
 27. D'Hauteserre A.: Lessons in Managerial Destination Competitiveness in the Case of Foxwoods Casino Resort. "Tourism Management" 2000, No 1.
 28. Dolnicar S.: Understanding Barriers to Leisure Travel: Tourist Fears as a Marketing Basis. "Journal of Vacation Marketing" July 2005, Vol. 11, Iss. 3.
 29. Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Zakamycze, Kraków 2003.
 30. Domański R.: Geografia ekonomiczna. PWN, Warszawa 1982.
 31. Domański R.: Gospodarka przestrzenna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 32. Domański R: Zasady geografii społeczno-ekonomicznej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 33. Dwyer L., Forsyth P., Spurr R., VanHo T.: Tourism's Contribution to a State Economy: A Multi-regional General Equilibrium Analysis. "Tourism Economics" 2003, 9 (4).
 34. Dziedzic E.: Efekty zewnętrzne w rozwoju turystyki. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. A. Rapacz. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 35. Dziedzic E.: Obszar recepcji jako przedmiot zarządzania strategicznego. SGH, Warszawa.
 36. Dziemanowicz W., Mackiewicz M., Malinowska E., Misiąg W., Tomalak M.: Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Polska Fundacja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000.
 37. Echtner C.M., Ritchie J.R: The Meaning and Measurement of Destination Image. "Journal of Tourism Studies" 1991, 2(2). Echtner C.M., Ritchie J.R.: The Measurement of Destination Image: An Empirical Assessment. "Journal of Travel Research" 1993, 4 (31).
 38. Elliot J.: Government Management of Tourism - A Thai Case Study. "Tourism Management" 1987, 8, 3.
 39. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego, Strasburg 15 października 1985 r.
 40. Fajferek A.: Region ekonomiczny i metody analizy regionalnej. PWE, Warszawa 1966.
 41. Fakeye P.C., Crompton J.L.: Image Differences Between Prospective, First Time and Repeat Visitors to the Lower Rio Grande Valley. "Journal of Travel Research" 1991,30 (2).
 42. Feifer M.: Tourism in History: From Imperial Rome to the Present. Stein and Day, New York 1986.
 43. Florida R.: The Rise of the Creative Class: And how it's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday) Life. Basic Books, New York 2004.
 44. Frąckiewicz L.: Szanse i zagrożenia samorządu lokalnego. W: Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego. Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, Zeszyt 3, Katowice 1994.
 45. Freyer K.: Tourismus. Oldenburg Verlag, München, Wien 1993.
 46. Fussel P.: Norton Book of Travel. Ed. W.W. Norton. New York 1987.
 47. Gajdzik B. B.: Rynkowy kontekst zarządzania gminą. Śląsk Wydawnictwo Naukowe, Katowice 2008.
 48. Gaworecki W.W.: Ekonomika i organizacja turystyki. WSiP, Warszawa 1987.
 49. Gaworecki W.W.: Turystyka. PWE, Warszawa 2003.
 50. Giezgała J: Turystyka w gospodarce narodowej. PWE, Warszawa 1969.
 51. Gilowska Z.: Subsydiarność - samorząd terytorialny - decentralizacja. Uwagi na temat reform ustrojowych w Polsce. W: Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej. Red. P. Swianiewicz. Brytyjski Fundusz Know How, Municipium, Warszawa 1997.
 52. Gołembski G.: Kompedium wiedzy o turystyce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 53. Gorynia M.: Competitiveness of Firms from Ziemia Lubuska and Poland's Accession to the European Union. "Journal for East European Management Studies" 2005, Vol. 10, Iss. 3.
 54. Grabowska A.: Konkurencyjność regionu a kapitał społeczny. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 156, s. 189-191.
 55. Grabowska A.: Lokalna gospodarka turystyczna a rozwój regionów. "Studia Ekonomiczne" 2013, nr 147, s. 68-71.
 56. Grzesiok F.: Finansowanie działalności samorządu lokalnego - wybrane problemy. W: Demokracja a samorząd terytorialny. Red. W. Śliwierski. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2000.
 57. Haffer M.: Instrumenty konkurowania. W: Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. Dom Organizatora, Tonik Toruń 1999.
 58. Hamei G., Prahalad C.K.: The Core Competence of the Corporation. "Harvard Business Review" 1990, 5-6.
 59. Hanusz A.. Niezgoda A. Czerski P.: Dochody budżetu jednostek samorządy terytorialnego. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 60. Hartmann K.D.: Gruppierung von Urlaubsbedürfiússen aufgrund der Studie DIVO 1962, Starnberg 1962.
 61. Hausner J.: Administracja publiczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 62. Heckhausen H: Motivation und Handeln. Berlin 1989.
 63. Heller J.: Regionalizacja obszarów wiejskich w Polsce. IERiGŻ, Warszawa 2000.
 64. Hirtenlehner H., Mörth I, und Steckenbauer G.C.: Reisemotivmessung. "Tourismus Journal" 2002, Bd.6, zeszyt 1.
 65. Huybers T.: Domestic Tourism Choices - A Choice Modelling Analysis. "The International Journal of Tourism Research" November/December 2003, 5,6.
 66. Jafari J.: Tourism Models: The Sociocultural Aspect. "Tourism Management" 1987, 8.
 67. Januszewska M.: Kształtowanie relacji partnerskich pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi w miejscowościach turystycznych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A, Rapacz. AE Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 68. Jefferson A., Lickorish L.: Marketing Tourism. Longman, Harlow 1988.
 69. Jenkins C.L.: Tourism in Developing Countries: The Privatisation Issue. W: Tourism: The State of the Art. Eds. A.V. Seaton et al. Wiley, Chichester 1994.
 70. Kaniewska A., Sęba, Leszczyński G.: Możliwości zwiększenia zwrotności w badaniach ankietowych wśród przedsiębiorstw. W: Badania marketingowe w przestrzeni europejskiej. Red. K. Mazurek-Łopacińska. Prace Naukowe (nr 1107) Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 71. Kaspar C.: Management in Tourism. Verlag Paul Haupt, Bern-Stuttgart-Wien 1995.
 72. Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną. Red. K. Lisiecka, T, Papaj. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, AE, Katowice 2009.
 73. Kieżun W.: Społeczne skutki transformacji administracji. W: Społeczne aspekty rozwoju gospodarki polskiej. Red. S. Owsiak. Tom III, PTE, Bellona, Warszawa 2002.
 74. Klasik A.: Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 75. Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2004.
 76. Kleer J.: Samorząd lokalny - dobro publiczne. CeDeWu, Warszawa 2008.
 77. Kogut-Jaworska M.: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu, Warszawa 2008.
 78. Kopaczewska K.: Infrastruktura techniczna jako przykład dobra publicznego dostarczanego przez samorząd. W: J. Kleer: Samorząd lokalny - dobro publiczne. CeDeWu, Warszawa 2008.
 79. Korenik S.: Region depresji oraz metody jego restrukturyzacji. W: Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 755, Wrocław 1997.
 80. Kornak A.S.: Funkcjonowanie rynku turystycznego. KTN - PWN, Warszawa- Wrocław 1980.
 81. Kornak A.S.: Jak kierować hotelami i innymi obiektami noclegowymi. Marketing i menedżering w praktyce. FRP, Łódź 1994.
 82. Kornak A.S.: Marketing usług turystycznych. Wyd. II. Wydawnictwo AE, Wrocław 1991.
 83. Kornak A.S., Rapacz A.: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wydawnictwo AE, Wrocław 2001.
 84. Korzeniowska A., Krawczyk R.: Pojęcie i istota samorządu terytorialnego. W: ABC samorządu terytorialnego. Red. A. Korzeniowska. Branta, WSAP, Bydgoszcz-Łódź 2004.
 85. Kosek-Wojnar M., Surówka K.: Podstawy gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 1989 r. W: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Red. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 86. Kosiedowski W.: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 87. Kosiedowski W.: Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego. W: Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki. Red. W. Kosiedowski. TNOiK, Toruń 2001.
 88. Kosiedowski W.: Wprowadzenie do teorii i praktyki rozwoju regionalnego i lokalnego. W: Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Red. W. Kosiedowski. Dom Organizatora, Toruń 2005.
 89. Kotler P.: Kotler on Marketing. How to Create, Win and Dominate Markets. Simon and Schuster, Londyn 1999.
 90. Kotler P., Bowen J., Makens J.: Marketing for Hospitality and Tourism. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1996.
 91. Kozak M., Pyszkowski A,, Szewczyk R.: Słownik rozwoju regionalnego. PARR, Warszawa 2000.
 92. Kozłowski A.: Strategia rozwoju turystyki i regionów turystycznych w Polsce. Problemy Turystyki Vol. XXV, nr 3-4, Instytut Turystyki, Warszawa 2002.
 93. Kramer J.: Podstawy planowania handlu w regionach gospodarczych. PWE, Warszawa 1968.
 94. Kramer J.: Zachowania samorządów lokalnych w świetle uwarunkowań demograficznych, społecznych i ekonomicznych. W: Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego. Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, Zeszyt 3, Katowice 1994.
 95. Kuźniak K.: Działalność instytucji kultury w budowaniu wizerunku regionu. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2005.
 96. Lancaster K.: A New Approach to Consumer Theory. "Journal of Political Economy" 1966, 74 (2).
 97. Lancaster K.: Consumer Demand - a New Approach. Columbia University Press, New York 1971.
 98. Leed E. J.: The Mind of the Traveler: From Gilgamesh to Global Tourism. Basic Books, New York 1991.
 99. Leoński Z.: Samorząd terytorialny w RP. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 100. Leśniak J.: Planowanie przestrzenne. PWN, Warszawa 1985.
 101. Lokalne układy partnerskie. Red. J. Karwowski. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004.
 102. Lumsdon L.: Tourism Marketing. International Thomson Business Press, The Alden Group, Oxford 2000.
 103. Lundberg D.E., Mink H.S., Krishnamoorthy M.: Tourism Economics. Wiley, New York 1995.
 104. Lazarkowie M.R.: Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Warszawa 2002.
 105. Marak J., Sołtysik M., Wyrzykowski J.: Rola samorządu terytorialnego w aktywizacji turystycznej obszaru na przykładzie powiatu wrocławskiego. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Red. A. Rapacz. AE Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 106. Marketing terytorialny. Studia t. CXII. Red. T. Markowski. PAN, Warszawa 2002.
 107. Markowski T.: Zarządzanie rozwojem miast. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 108. Martineau P.: The Personality of the Retail Store. "Harvard Business Review" January/February 1958, 36.
 109. Mazurkiewicz L.: Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym. PWE, Warszawa 2002.
 110. McConnell C.R., Brue S.L.: Economics. Twelfth Edition. McGrawHill, USA 1993.
 111. McIntosh R.W., Goeldner C.R.: Tourism Principles. Philosophies. Wiley, New York 1990.
 112. McKercher B., du Cros H.: Testing a Cultural Tourism Typology., "International Journal of Tourism Research" January/February 2003; 5,1.
 113. Mele D.: Exploring the Principle of Subsidiarity in Organisational Forms. "Journal of Business Ethics" September 2005.
 114. Meyer B.: Gospodarka przestrzenna. Mechanizmy rozwoju, teorie i systemy. PTO, Szczecin 1999.
 115. Meyer B.: Kształtowanie układów przestrzennych przez turystykę. W: Turystyka w badaniach naukowych. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. Prace Ekonomiczne, WSIZ, Rzeszów 2006.
 116. Michale M.A.: Traveler's Quest Original Contributions Toward a Philosophy of Travel. Books for Libraries Press Freeport, New York 1950.
 117. Middleton V.T.C.: Marketing w turystyce. PAPT, Warszawa 1996.
 118. Middleton V.T.C., Clarke J.R.: Marketing in Travel and Tourism. Third Edition. , Butterworth-Heinemann, Oxford 2001.
 119. Middleton V.T.C., Hawkins R.: Sustainable Tourism: A Marketing Perspective. Butterworth-Heinemann, Oxford 1998.
 120. Mill R.C., Morrison A.M.: The Tourism System - An Infroductory Text. 2nd edition. Longman Harlow 1992.
 121. Miszczuk M.: Podstawy prawne funkcjonowania i organizacja samorządu terytorialnego. W: A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 122. Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K.: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 123. Mitchell V.W., Wilson D.F.: Balancing Theory and Practice: A Reappraisal of Business-to-business Segmentation. "Industrial Marketing Management" 1998, 27.
 124. Moeller C., Schuckert M.R.: Auswirkungen der Low Cost-Carrier auf die Tourismusindustrie. "Tourismus Journal" 2003; 7,4.
 125. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2007.
 126. Nasiłkowski M., System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Instytut Kształcenia Ekonomicznego PTE Sp. z o.o., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1994.
 127. Niewiadomski Z.: Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. FRDL, Warszawa 1990.
 128. Niezgoda A., Zmyślony R: Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. AE, Poznań 2003.
 129. Obenour W., Lengfelder J.: The Development of a Destination through the Image Assessment of Six Geographic Markets. "Journal of Vacation Marketing" 2005, Vol. 11, Iss. 2.
 130. Obenour W.L.: Understanding the Meaning of the "Journey" to Budget Travelers. "International Journal of Tourism Research" January/February 2004; 6,1.
 131. Ohlhorst D., Diesel H.L.: Stadt-Land-Kooperation als polnisches Instrument für nachhaltigen Tourismus. "Tourismus Journal" 2002, 6,4.
 132. Olechnicka A.: Innowacyjność polskich regionów. W: Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. G. Gorzelak. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Scholar, Warszawa 2007.
 133. Panasiuk A.: Ekonomika turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 134. Panasiuk A.: Gospodarka turystyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 135. Panasiuk A.: Miejsce turystyki w rozwoju społeczno-gospodarczym. Materiały z VIII Kongresu Ekonomistów Polskich. PTE, Warszawa 2009.
 136. Panasiuk A.: Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych - zagadnienia instytucjonalne. W :Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz. AE, Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 137. Panejko J.: Geneza i podstawy samorządu europejskiego. Wyd. II, Wilno 1934.
 138. Parteka T.: Strategia rozwoju regionów - zagadnienia ogólne. W: Regiony. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa 2005.
 139. Parysek J.: Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym. W: Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej. Red. J. Parysek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 140. Pasko K.: Działania regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych na rzecz wspierania turystyki w regionie. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz, AE. Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 141. Pawlusiński R.: Samorząd lokalny a rozwój turystyki: przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 142. Perloff H.S. : Regions, Resources and Economic Growth. Baltimore 1960.
 143. Piekara A.: Wartości, istota, uwarunkowania i funkcje społeczne samorządu terytorialnego rozwój lokalny. W: Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 144. Piotrowska-Trybull M.: Istota i czynniki konkurencyjności regionu W: Konkurencyjność regionów w okresie przechodzenia do gospodarki rynkowej. Międzynarodowa analiza porównawcza: Białoruś, Litwa, Łotwa i Polska. Red. W. Kosiedowski. Wyd. UMK, Toruń 2004.
 145. Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u. Red. G. Gorzelak. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Scholar, Warszawa 2007.
 146. Porter M.E.: The Competitive Advantage of Nations. McMillan, Londyn 1990.
 147. Pukas A.: Charakterystyka usług. W: Marketing usług. Red. A. Styś. PWE, Warszawa 2003.
 148. Rapacz A., I. Michalska-Dudek: Zastosowanie marketingu relacji w polskich biurach podróży w świetle badań ankietowych. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz. AE, Wrocław, Jelenia Góra 2006.
 149. Rapacz A.: Przedsiębiorstwo turystyczne na rynku. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Wrocław 1998.
 150. Regulski J: 25 lat temu. "Samorząd Terytorialny" 2006, 12.
 151. Regulski J.: Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja. PWN, Warszawa 2000.
 152. Ritchie J.R.B., Crouch G.I.: The Competitive Destination: A Sustainability Perspective. "Tourism Management" 2000, No 1.
 153. Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Red. Z. Niewiadomski. Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 154. Secomski K.: Wstęp do teorii rozmieszczenia sił wytwórczych. Warszawa 1956.
 155. Silski Z.: Elementy ekonomiki i polityki regionalnej. Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
 156. Smith S.J.: Tourism Analysis. Second edition. Longman. Harlow 1995.
 157. Stahl M., Olejniczak-Szałowska E.: Samorząd terytorialny. Podstawowe zagadnienia. Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1994.
 158. Stiglitz J.E.: Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 159. Swianiewicz P.: Modele samorządu terytorialnego w krajach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej - próba generalizacji, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000, nr 4.
 160. Szczerski K.: Region w polityce europejskiej. Elementy analizy politologicznej. W: Polskie regiony a fundusze Unii Europejskiej. Red. J. Woźniak. Kraków, PRO ANIMATIVA, Kraków 2001.
 161. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007.
 162. Sztando A.: Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. "Samorząd Terytorialny" 1999, nr 7-8.
 163. Sztando A.: Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gminy. "193 Samorząd terytorialny" 1998, nr 11.
 164. Światowy G., Lisewska J,: Internetowe partnerstwo w budowaniu więzi organizacyjnych w regionie. W: Partnerstwo w regionie. Red. J. Karwowski. PTE, Szczecin 2004.
 165. Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa 1995.
 166. Timur A.: Turizm Ekonomisi. Izmir 1988. W: C. Demir: How do Monetary Operations Impact Tourism Demand? The Case of Turkey. "The International Journal of Tourism Research" March/ April 2004; 6, 2.
 167. Tribe J.: The Economics of Leisure and Tourism. 2nd ed. Butterworth Heinemann, Oxford Auckland 1999.
 168. Trommsdorf V.: Konsumentenverhalten. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart 2004.
 169. Turner V., Turner E.: Image and Pilgrimage in Christian Culture. Columbia University, New York 1978.
 170. Turystyka. Red. W. Kurek. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 171. Warszyńska J., Jackowski A.: Podstawy geografii turyzmu. PWN, Warszawa 1978.
 172. Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji ludowe). Red. P. Swaniewicz. Municipium, Warszawa 1997.
 173. Wiatrak A.P.: Skala regionalna i lokalna ~ istota, rozwój, zarządzanie. W: Problemy Zarządzania. Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym, 3/200Ó (13), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2006.
 174. Winiarski B.: Konkurencyjność regionów. AE, Wrocław 1999.
 175. Wodejko S.: Ekonomiczne Zagadnienia Turystyki. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1997.
 176. Wojciechowski E.: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. W: Szanse i zagrożenia rozwoju samorządu terytorialnego. Zeszyt 3. Biblioteka Sejmiku Samorządowego Województwa Katowickiego, Katowice 1994.
 177. Wojciechowski E.: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003.
 178. Wołowiec T.: Finansowe instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez gminy. "Studia Regionalne i Lokalne" 2005, nr 1.
 179. Woś J., Rachocka J., Kasperek-Hoppe M.: Zachowania konsumentów - teoria i praktyka. AE, Poznań 2004.
 180. Wysocka S.: Przestrzenne aspekty konkurencyjności w świetle integracji z Unią Europejską. "Człowiek i Środowisko" 2001, 25(1).
 181. Wysocki S.: Polska administracja publiczna na rozstajach czy w połowie drogi do nowoczesnego modelu zarządzania? W: Kierunki doskonalenia usług świadczonych przez administrację publiczną. Red. K. Lisiecka i T. Papaj. Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego, Katowice 2009.
 182. Young C., Kaczmarek S.: Local Government, Local Economic Development and Quality' Life in Poland. "GeoJournal" 2000, 50, 2-3.
 183. Zalewski A.: Ekonomika rozwoju lokalnego (wybrane zagadnienia). W: Gospodarka miejska. SGH, Warszawa 1995.
 184. Zawora J. Zawora P.: Instrumenty wspierania rozwoju gospodarczego stosowane w samorządach gminnych. W: Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Red. S. Makarski. Wyd. UR, Rzeszów 2007.
 185. Zeman-Miszewska E.: Kreowanie konkurencyjności regionów przez samorządy terytorialne. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. AE, Poznań 2005.
 186. Zeman-Miszewska E.: Przesłanki transformacji instytucji lokalnych. W: Polskie samorządy lokalne w okresie transformacji - instytucje i ich przeobrażenia. Red. E. Zeman-Miszewska. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 187. Zeman-Miszewska E.: Samodzielność ekonomiczna samorządów lokalnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 1996.
 188. Zieliński M,: Samorząd terytorialny w Traktacie Akcesyjnym. W: Regiony. Red. Z. Brodecki. LexisNexis, Warszawa 2005.
 189. Zmyślony P.: Partnerstwo i przywództwo regionie turystycznym. AE, Poznań 2008.
 190. Zmyślony P.: Partnerstwo podmiotów warunkiem integracji narzędzi marketingowych w regionie turystycznym. W: Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji. Kierunki rozwoju. Red. H. Szulce, M. Florek. AE, Poznań 2005.
 191. Zubelewicz K.: Pozycja ekonomiczna samorządu terytorialnego w Polsce. W: Samorząd lokalny. Od teorii do badań empirycznych. Red. J. Kleer. CeDeWu, Warszawa 2009.
 192. Żabińska T.: Partnerstwo jako determinanta rozwoju turystyki w regionie. Dylematy teorii i praktyki. W: Turystyka w badaniach naukowych. Red. A. Nowakowska, M. Przydział. Prace ekonomiczne, WSIZ, Rzeszów 2006.
 193. Żemła M.: Możliwości i ograniczenia kreowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej przez podmioty lokalnej i regionalnej gospodarki turystycznej. W: Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo - samorząd - współpraca. Red. A. Rapacz. AE Wrocław, WSZGRiT w Kielcach, Jelenia Góra 2006.
 194. GUS, Departament Badań Społecznych: Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku, materiał na konferencję prasową, Warszawa 23 kwietnia 2010.
 195. GUS: Turystyka w 2008 r. (i poprzednie edycje) stan w dniu 31.VII danego roku. W: Obiekty zakwaterowania zbiorowego według województw - liczba obiektów i miejsc noclegowych (w tys.) w latach 2002-2006. Instytut Turystyki, Warszawa 2009.
 196. Instytut Turystyki. Liczba obiektów noclegowych. W: GUS, stan w dniu 31. VII danego roku. W: Baza noclegowa. Instytut Turystyki, Warszawa 2009.
 197. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997.
 198. Maty Rocznik Statystyczny lata 2000,2005,2010. GUS, Warszawa 2010.
 199. Ministerstwo Finansów w: Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego. Ministerstwo Finansów Warszawa 2007.
 200. Ministerstwo Gospodarki, Departament analiz i prognoz: Polska podstawowe wielkości i wskaźniki w latach 1995-2006, Warszawa wrzesień 2007.
 201. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki: Założenia nowelizacji ustawy o usługach turystycznych, (projekt), Warszawa 2008.
 202. Oświadczenia rządowe z 14. VII.1994r. w sprawie ratyfikacji przez RP Europejskiej Karty samorządu Terytorialnego (Dz. U. nr 124, poz. 607).
 203. Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Rada Ministrów, Warszawa 2008, s. 4 i dalsze.
 204. Polska Klasyfikacja Działalności, w: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku (Dz. U. Nr 33, poz. 289 z późn. zm.).
 205. Rachunek Satelitarny Turystyki dla Polski 2000, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Instytut Turystyki, Warszawa 2003.
 206. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 1999 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (Dz. U. nr 78, poz. 863).
 207. Travel and Tourism Economic Impact, Poland 2009, World Travel and Tourism Council produced with Oxford Economics, 1st March 2010, London. Turystyka, GUS. Warszawa 1998.
 208. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego roku (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).
 209. Ustawa z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji (Dz. U. z 1990, nr 24, poz. 198 z późn. zm.).
 210. Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2006, nr 227, poz. 1658 z późn. zm.).
 211. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2009, nr 19, poz. 100).
 212. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2005, nr 169, poz. 1420 z późn. zm.).
 213. Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji PRL (Dz. U. z 1989, nr 75, poz. 444).
 214. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach z turystycznych (Dz. U. z 2004, nr 233, poz. 2268 z późn. zm).
 215. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005, nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).
 216. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998, nr 91, poz. 578 z późn. zm.).
 217. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 1998, nr 91, poz. 576 z późn. zm.).
 218. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 tekst jedn. Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 219. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o zmianie Konstytucji Polskiej (Dz. U. z 1990, nr 16, poz. 94).
 220. www. fs. szczec in.pl
 221. www.intur.pl
 222. www.mrr.gov.pl
 223. www.polskainfo.pl
 224. www.stat.gov.pl
 225. www.ueonline.host.sk/sa_z.html
 226. www.wttc.org
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu