BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej
The Economic and Financial Aspects of Energy Efficiency And Savings
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 313-326, bibliogr. 11 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Efektywność energetyczna, Instrumenty finansowe, Dyrektywy WE, Państwa członkowskie
Energy efficiency, Financial instruments, EC directives, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Strategia 2020 Unii Europejskiej do najważniejszych celów zalicza poprawę efektywności energetycznej gospodarki oraz oszczędzanie energii. Parlament Europejski oraz państwa członkowskie przygotowują ramy prawne oraz instrumenty finansowe wspomagające realizację inwestycji i innych działań, które umożliwią osiągnięcie wyznaczonych celów. Wdrażanie tego rodzaju projektów przyczyni się do rozwoju gospodarczego, wzrostu zatrudnienia oraz postępu w innowacyjnych gałęziach przemysłu. Pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne państw UE oraz pozytywnie wpłynie na środowisko, zmniejszając emisję gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji. (abstrakt oryginalny)

Energy efficiency and savings are included to the most important aims of the Strategy 2020 of European Union. European Parliament and the Member States prepare the legal frames and financial instruments helping the realization of the investment and various actions which will make possible the achievement of appointed aims. Implementation of this kind of projects will contribute to economic development, the growth of employment and progress in the innovative branches of the industry. It will also let increase the energy security of the Member States, and will influence the environment favourably, reducing the emission of the greenhouse gases and various harmful substances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, COM(2011) 21, Communication from the Commission, Brussels, 26.1.2011; http://ec.europa.eu/resource-efficienteurope/, dostęp dnia 28.11.2012.
 2. A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM(2011) 112 final, Communication from the Commission, Brussels, 8.3.2011.
 3. Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending Council Directive 96/61/EC, Brussels, 13 October 2003.
 4. Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council on the energy performance of buildings, Brussels, 19 May 2010.
 5. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, Brussels, 25 October 2012.
 6. Europe 2020, a strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM(2010) 2020 final, Communication from the Commission, Brussels, 3.3.2010.
 7. European Council, 17 June 2010, conclusions, EUCO 13/10, Brussels, 17 June 2010.
 8. European Council, 4 February 2011, conclusions, EUCO 2/1/11, Brussels, 8 March 2011.
 9. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2011), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 10. The Covenant of Mayors, http://www.eumayors.eu/index_en.html, dostęp dania 25.11.2012.
 11. The pilot phase of Europe 2020 Project Bond Initiative, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-370_en.htm, dostęp dnia 20.11.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu