BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojnicka-Sycz Elżbieta (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Innowacyjność jako czynnik rozwoju w województwie pomorskim
Innovativeness as a Development Factor in the Pomeranian Region
Źródło
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 3, s. 327-343, rys., tabl., bibliogr. 33 poz.
Journal of Management and Finance
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Czynniki rozwoju gospodarczego, Rozwój regionalny, Wzrost gospodarczy regionu
Innovative character, Factors of economic development, Regional development, Economic growth of the region
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo pomorskie
Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł przedstawia przegląd teorii wzrostu gospodarczego i rozwoju regionalnego z punktu widzenia postrzegania przez nie innowacyjności jako czynnika rozwoju. W drugiej części artykułu przeprowadzono analizę innowacyjności i powiązanych z nią kwestii określonych jako kapitał intelektualny w podregionach i powiatach pomorskich. Znaczenie innowacyjności jako czynnika rozwoju przedstawiono m.in. przez pryzmat analizy udziału TFP we wzroście wartości dodanej w przemyśle i budownictwie w okresie 2008/2002. (abstrakt oryginalny)

In the article overview of the theories of economic growth and regional development is presented from the perspective of their opinion on innovativeness as development factor. In the second part of the article analysis of innovativeness and similar issues summarized as intellectual capital in Pomeranian subregions and poviats is presented. The role of innovativeness as development factor is shown, among others, from the perspective of the analysis of the share of TFP in the growth of value added in industry and construction in the period 2008/2002. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagdziński S.L., Maik W., Potoczek A. (1995), Polityka rozwoju regionalnego i lokalnego w okresie transformacji systemowej, Toruń.
 2. Blaug M. (1994), Teoria ekonomii ujęcie retrospektywne, PWN, Warszawa.
 3. Carlsson B. (1994), Technological Systems and Economic Performance, w: Handbook of Industrial Innovation, Dogdson M., Rothwell R., Edward Elgar Publishing, Aldershot, England and Brookfield, Vermont, USA.
 4. Dutkowski M. (1998), Przestrzenne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województwa gdańskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis, Studia Geograficzne LXIX.
 5. Freeman Ch. (1994), Innovation and Growth; w: The Handbook of Idustrial Innovation, Dodgson M, Rothwell R(red.), Edward Elgar Publishing, Aldershot, England and Brookfield, Vermont, US.
 6. Gawlikowska-Heuckel K. (2002), Wzrost gospodarczy a procesy konwergencji i polaryzacji regionalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
 7. Hall P. (1994), Innovation, economics and evolution - theoretical perspectives and changing technology in economic systems, Harvester/Wheatsheaf.
 8. Hayami Y., Godo Y, (2005), Development economics From the Poverty to the Wealth of Nations Third Edition, Oxford University Press, New York.
 9. Klamut M. (2002), Poszukiwanie ścieżki trwałego wzrostu, w:, Polityka gospodarcza, Winiarski B., PWN, Warszawa.
 10. Lucas R.E. Jr. (2010), Wykłady z teorii wzrostu gospodarczego, Warszawa.
 11. Mill J.S. (1848), Principles of Political Economy, http://www.efm.bris.ac.uk/het/mill/prin.htm, 19.02.2012.
 12. OECD (2005), Science, technology and Industry Scoreboard 2005, www.oecd.org, 10.11.2012.
 13. OECD (2008), Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology And User Guide, Paris.
 14. Parysek J.J. (1997), Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego w Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 15. Perroux F. (1956), Théorie générale du progrès économique by Francois Perroux Review by: Charles Wolf, Jr.The American Economic Review, Vol. 48, No. 5 (Dec., 1958), pp. 1016-1020.
 16. Perroux, F. (1970), Notes on the Concept of Growth Poles, apud. Translated by A . Gates and A.M. McDermott, Regional Economics: Theory and Practice, ed. David L . McKee, New York.
 17. Raczko A. (2002), Czynniki wzrostu gospodarczego, w: Podstawy ekonomii, Milewski R. (red.), PWN, Warszawa.
 18. Ricardo D. (1817), On the principles of political economy and taxation, Batoche Books, Kitchener 2001.
 19. Romer P. M. (1990), Endogenous Technologichal Change, Journal of Political Economy and Technological Change.Vol. 98 (5).
 20. Schumpeter J. (1939), Business cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, New York Toronto London : McGraw-Hill Book Company.
 21. Schumpeter J. (2003), Capitalism, socialism and democracy, Routledge, London&NewYork.
 22. Siemek-Filuś A. (2008), Determinanty wzrostu gospodarczego regionów Polski, Zbiory referatów, III Krakowska Konferencja Młodych Uczonych.
 23. Smith A. [1776] (2005), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, The Pennsylvania State University oraz Smith A., tłumaczenia - fragmenty Badania nad natura i przyczynami bogactwa narodów.
 24. Solow R.M. (1988), Growth theory and after, American Economic Review, June.
 25. Solow R.M. (1994), Perspectives on Growth Theory, The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 1. (Winter, 1994), pp. 45-54.
 26. Stough R.R., Stimson R.J., Nijkamp P.(2011), An Endogenous Perspective on Regional Development and Growth, w: Drivers of innovation, entrepreneurship and regional development, Springer Heidelberg.
 27. Sundbo J. (1998), The theory of innovation. Entrepreuners, Technology and Strategy, Edward Eldgar, Cheltenham, UK.
 28. Wojnicka E. (2004), System innowacyjny Polski z perspektywy przedsiębiorstw, IBnGR, Gdańsk.
 29. Wojnicka E. (2010), Instrumenty stymulowania powstawania branżowych biegunów wzrostu sprzyjające ujawnianiu się korzyści zewnętrznych dla rozwoju terytoriów, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Kulawczuk P., Poszewicki A., Gdańsk.
 30. Wojnicka-Sycz E. (red.)(2012)b, Uwarunkowania konkurencyjność branż i system prognoz średniookresowych w oparciu o badania jakościowe - badanie metodą Delphi. II raport półroczny - przemysł farmaceutyczny i produkcja napojów, www.mbr.info.pl, 10.11.2012.
 31. Wojnicka-Sycz E., Sycz P. (2011),Uwarunkowania konkurencyjność branż i system prognoz średniookresowych w oparciu o badania jakościowe - badanie metodą Delphi. I raport półroczny - branża IT i skórzana, www.mbr.info.pl, 10.11.2012.
 32. Wojnicka-Sycz E. (2012), Model terytorialnego bieguna wzrostu jako systemu czynników rozwojowych, maszynopis, Sopot.
 33. Zook M.A. (1997), Technological innovation and theories of regional development, Inside Field Statement, Department of City and Regional Planning, University of Clifornia-Berkeley, http://socrates.berkeley.edu//~zook/pubs/Inside_Field.html, 10.10.2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2084-5189
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu