BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radziukiewicz Małgorzata (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Sprawiedliwy Handel na rzecz ograniczania ubóstwa w najbiedniejszych krajach
Fair Trade for Reduction of Poverty in the Poorest Countries
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6, s. 16-31, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Handel międzynarodowy, Zwalczanie ubóstwa, Rozwój społeczno-gospodarczy, Zachowania konsumenta, Sprawiedliwy handel
International trade, Poverty reduction, Social economic development, Consumer behaviour, Fair trade
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na skalę działań podejmowanych przez Polaków oraz społeczności krajów członkowskich UE wspierających rozwój krajów najsłabiej rozwiniętych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Obok informacji o wielkości pomocy udzielanej przez nasz rząd i UE przedstawiono również opinie Polaków i Europejczyków na temat dziedzin i sposobów pomocy oraz ich akceptacji. Szczególną uwagę zwrócono na działania pomocowe w zakresie ograniczania ubóstwa. Możliwości rozwojowe krajów najsłabiej rozwiniętych (KNR) - zwłaszcza ograniczanie ubóstwa - determinowane są między innymi rozwojem rolnictwa oraz uczestnictwem tych krajów w handlu światowym. Stąd w artykule, celem uwidocznienia problemów gospodarek KNR, przedstawiono ich udziały w handlu międzynarodowym oraz zaprezentowano wyniki badań dotyczących znajomości idei Sprawiedliwego Handlu wśród polskich i europejskich konsumentów, a także stopnia jej poparcia, zwłaszcza skłonności do zakupu produktów z krajów najbiedniejszych.
Analizę przeprowadzono na podstawie wyników badań: TNS Polska, Eurobarometr oraz własnych zrealizowanych w ramach projektu badawczego MNiSW nr 2011/03/B/HS4/03727 pt. Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce, finansowanego przez NCN. (abstrakt oryginalny)

In her article, the author paid attention to the scale of actions made by Poles and the communities of the EU member states supporting development of the least developed countries. The article is of the review nature. Besides the information on the volume of assistance provided by the Polish government and by the EU, she also presented opinions of Poles and other Europeans on the areas and ways of assistance as well as acceptance thereof. A particular attention was paid to the assistance measures as regards poverty reduction. The least developed countries' developmental possibilities, and particularly poverty reduction, are determined, among other things, by development of agriculture and those countries' participation in the global trade. Hence, in the article, for the purpose of exposure of the problems of the least developed countries' economies, the author presented their shares in the international trade as well as findings of the research on the Fair Trade idea awareness among Polish and European consumers as well as the degree of support to thereof, especially the propensity to buy products from the poorest countries.
The analysis was carried out on the basis of results of the surveys: TNS Polska, Eurobarometer as well as authors own surveys implemented within the framework of the research project of the Ministry of Science and Higher Education (MNiSW) No. 2011/03/B/HS4/03727 Rynek produktów Sprawiedliwego Handlu w Polsce [Market for Fair Trade products in Poland], financed by the National Science Centre (NCN). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza trendów Oficjalnej Pomocy Rozwojowej, MSZ, http://www.polskapomoc.gov.pl [dostęp: 08.10.2013].
 2. Eurobarometr 2013: Coraz więcej Europejczyków popiera pomoc rozwojową http://www.polskapomoc.gov.pl/Eurobarometr,2013 [dostęp: 21.10.2013].
 3. Komunikat Komisji Europejskiej (2012), Handel, wzrost gospodarczy i rozwój. Dostosowanie polityki handlowej i inwestycyjnej do sytuacji krajów najbardziej potrzebujących, Bruksela 27.01.
 4. 0ECD Statistics (2010), http:// www.oecd.org.statistics [dostęp: 02.09.2013].
 5. Polacy chcą pomagać biedniejszym (2012), TNS OBOP, http://www.euractiv.pl [dostęp: 24.09.2013].
 6. Polacy o pomocy rozwojowej (2012), Wyniki badania TNS Polska dla MSZ, Warszawa.
 7. Pomoc rozwojowa UE i Milenijne Cele Rozwoju (2013), Komisja Europejska, Eurobarometr.
 8. Radziukiewicz M. (2013), Postrzeganie idei Sprawiedliwego Handlu - zachowania i postawy polskich konsumentów, (w:) Handel Wewnętrzny w Polsce. Rynek artykułów żywnościowych, Seria: Raporty, IBRKK, Warszawa.
 9. Report Solidarity that spans the Globe: Europeans and Development AID (2012), Special Eurobarome-ter 392, European Commission, October , http://www.ec.europa.eu/public opinion/index en.htm [dostęp: 22.10.2013].
 10. Sapa A. (2013), Rolnictwo krajów najsłabiej rozwiniętych - wybrane aspekty, http://www.kpsw.edu.pl [dostęp: 24.10.2013].
 11. Sprawiedliwy Handel. Znash, Chcesh, Pomagash (2011), Stowarzyszenie Konsumentów Polskich, wrzesień, http://www.skp.wp [dostęp: 24.10.2013].
 12. Świat coraz mniej głodny (2013), http://www.swiat.newsweek,pl [dostęp: 24.10.2013].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu