BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisiecka Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2013, s. 242, tab., wykr., bibliogr. 145 poz.
Słowa kluczowe
Modele zarządzania, Zarządzanie jakością, Normy ISO, Efektywność systemów jakości, Certyfikacja systemu jakości, Jakość produktu, Systemy jakości, Inwestowanie w kapitał ludzki
Management models, Quality management, ISO International Standards, Quality systems efficiency, Quality system certification, Product quality, Quality systems, Investments in human capital
Abstrakt
Organizacje są zmuszane do nowatorskiego, innowacyjnego podejścia do zarządzania prowadzoną działalnością. Przy coraz silniejszej konkurencji na rynku oraz wzroście wymagań klientów ważne jest wypracowanie formuły nowego typu zarządzania organizacją, która z wielu koncepcji, sposobów oraz narzędzi zarządzania wybierze i zastosuje takie, które pomogą zmienić jej oblicze tak, by stała się rzetelną i niezawodną organizacją sukcesu. Zmienność otoczenia jest stała, więc procesy dostosowawcze organizacji i w organizacji powinny być też ciągłe i kompleksowe. Konieczna jest zmiana myślenia i działania w prowadzonym biznesie. (...) Przedmiotem zainteresowania w pracy jest ocena jako składnik systemu zarządzania jakością. Ocena z jednej strony jest integralnym składnikiem systemu zarządzania, a z drugiej sama tworzy pewien określony podsystem systemu zarządzania organizacją. Na ocenę systemu zarządzania jakością składają się czynności wykonywane w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, w wyniku których zarządzający rozpoznaje stan realizacji określonego celu lub wiązki celów dotyczących przebiegu kształtowania jakości produktu i procesu jego nadzoru. Treścią książki są metody oceny i analizy systemu zarządzania jakością. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashkenas R.: Nowe szaty organizacji. W: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1998.
 2. Bank J.: The Essence of Total Quality Management. Prentice Hall, Harlow 2000.
 3. Barrett R.: Building a Values - Driven Organization. A Whole System Approach to Cultural Transformation. Elsevier Publications, Oxford 2006.
 4. Bednarek M.: Doskonalenie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2007.
 5. Bhote K.R., Bhote A.K.: World Class Quality. Using Design of Experiments to Make It Happen. American Management Association, New York 2000.
 6. Bielewicz A., Komorowski K.: Jutro zaczyna się dziś. "Computerworld" z 7 czerwca 2005 roku.
 7. Bieniok H.: Ogólne metody (podejścia) organizatorskie. W: Metody sprawnego zarządzania. Red. H. Bieniok. Placet, Warszawa 2004.
 8. Bojanowicz J.: Rywalizacja z najlepszymi. "Przegląd Techniczny" 2004, nr 23.
 9. Branden N.: 6 filarów własnej wartości. Wydawnictwo Ravi, Łódź 2006.
 10. Bratnicki M.: Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii. Placet, Warszawa 2000.
 11. Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2003.
 12. Brytyjska recepta na skuteczność. Standardy. Inwestowanie w załogę. "Gazeta Prawna" 2004, nr 23.
 13. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa. Red. M.J. Stankiewicz. Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999.
 14. Bugdol M.: Praktyczne możliwości stosowania metody samooceny. "Q Jakości" 2005,nr2(ll).
 15. Bugdol M.: Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej - teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2008.
 16. Buttiglione R.: Etyka wobec historii. Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
 17. Chabiera J., Doroszewicz S., Zbierzchowska A.: Zarządzanie jakością - poradnik menedżera. Warszawa 2000.
 18. Chauvet A.: Metody zarządzania. Przewodnik. Poltext, Warszawa 1997.
 19. Cholewicka-Goździk K.: Opłacalność jakości. "Problemy Jakości" 2009, nr 7.
 20. Cholewicka-Goździk K.: Samoocena - nieformalna zasada zarządzania jakością. "Problemy Jakości" 2011, czerwiec.
 21. Conti T.: Opportunities and Risks Using Excellence Models. 46 EOQ Congress, Proceedings, Harrogate 2002.
 22. Crosby Ph.: ISO 9000 + ISO 14000 News. Geneva 1999, November-December.
 23. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 24. Durlik I.: Restrukturyzacja procesów gospodarczych. Reengineering. Teoria i praktyka. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998.
 25. Edvinsson L., Malone M.S.: Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 26. EFQM Excellence Model. Bruksela 1999-2003.
 27. EFQM. The Fundamental Concepts of Excellence. Bruksela 1999-2003.
 28. EFQM Transition Guide. How to Upgrade to the EFQM Excellence Model 2010. EFQM, Bruksela 2009.
 29. European Primer on Customer Satisfaction Management. European Institute of Public Administration 2008.
 30. Europejski podręcznik zarządzania satysfakcją klienta. Europejski Instytut Administracji Publicznej (EIPA) 2008.
 31. Fitz-Enz J.: Rentowność inwestycji w kapitał ludzki. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 32. Fukuyama F.: Koniec człowieka. Konsekwencje rewolucji biotechnologicznej. Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 33. Gasparski W.: Etyka w przedsiębiorstwie. "Twój Biznes" 2006, nr 3.
 34. Goleman D.: Inteligencja emocjonalna. Media Rodzina, Poznań 1997.
 35. Grudzewski W., Hejduk I.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
 36. Grudzewski W., Hejduk I.: Projektowanie systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2000.
 37. Guidelines for Managing the Economies of Quality. ISO/DIS 10014, 1996.
 38. Haffer R.: Systemy zarządzania jakością w budowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003.
 39. Hamel G., Prahalad C.K.: Przewaga konkurencyjna jutra. Business Press, Warszawa 1999.
 40. Hamrol A., Mantura W.: Zarządzanie jakością-teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 41. Ingarden R.: Książeczka o człowieku. Wydawnictwo Literackie, Kraków 1987.
 42. Investors in People "Uniting behind the Standard". Wydawnictwo wewnętrzne organizacji przeprowadzającej ocenę funkcjonowania zasad Programu IiP, 14 July 1998. ISO 28000 - Specification for Security Management Systems for the Supply Chain. ISO, Geneva 2007.
 43. "ISO Management Systems" 2002, Vol. 2, No. 4, July-August.
 44. Iwasiewicz A.: Zarządzanie jakością w przykładach i zadaniach. WSZiNS, Tychy 2005.
 45. Iwasiewiez A.: Zarządzanie jakością. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 46. Jak budować przewagę konkurencyjną firmy? Red. K. Lisiecka. AE/RWTUV Polska, Katowice 2004.
 47. Jakość zasobów pracy. Red. A. Sajkiewicz. Poltex, Warszawa 2002.
 48. Jedynak P.: Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością. Instrumenty i uwarunkowania wartości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 49. Jędralska K.: System controllingu narzędziem efektywnego zarządzania organizacją. W: Efektywne zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej. Materiały z ogólnopolskiej konferencji. Katowice 2005, 28-30 września.
 50. Kaczmarczyk S.: Badania marketingowe. Metody i techniki. PWE, Warszawa. 1999.
 51. Kapcia B.: Rozliczanie kosztów metodą ABC na przykładzie zakupów. "Gospodarka Materiałowa i Logistyka" 1996, nr 3.
 52. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 53. Karaszewski R.: Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością. TNOiK, Toruń 2006.
 54. Kłoskowska A.: Socjologia kultury. PWN, Warszawa 1981.
 55. Koch T., Torczewski K.: Sześć Sigma - nowe spojrzenie na doskonalenie jakości. "Problemy Jakości" 2003, nr 4.
 56. Koźmiński A.K.: Zarządzanie w warunkach niepewności. PWE, Warszawa 2004.
 57. Krames J.A.: Sygnowano Jack Welch. 24 lekcje najwybitniejszego CEO na świecie. Studio EMKA, Warszawa 2005.
 58. Lisiecka K.: Investors in People (IiP) narzędziem potwierdzenia inwestowania organizacji w kapitał ludzki. "Problemy Jakości" 2004, nr 8.
 59. Lisiecka K: Kreowanie jakości. Uwarunkowania-Strategie-Techniki. AE, Katowice 2002.
 60. Lisiecka K.: Standard SA 8000 i etyka w biznesie. "Problemy Jakości" 2003, nr 5.
 61. Lisiecka K.: Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny. AE, Katowice 2009.
 62. Lisiecka K.: Utrzymywanie przewagi konkurencyjnej firmy. AE-RWTUV, Katowice 2006.
 63. Lisiecka K.: Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym. AE, Katowice 1993.
 64. Lisiecka K.: Zarządzanie jakością świadczeń zdrowotnych. Wyzwania przyszłości. "Problemy Jakości" 2003, nr 7.
 65. Lisiecka K.: Zasada doskonalenia jakości w programach TQM. "Problemy Jakości" 1998, nr 3.
 66. Lisiecka K., Romańczyk T.: Projekty benchmarkingowe w ochronie zdrowia. W: Jakość w dokonaniach współczesnej ekonomii i techniki. Red. S. Doroszewicz, A. Zbierzchowska. SGH, Warszawa 2005.
 67. Lundvall D.M.: Quality Costs. W: Quality Control Handbook. Red. J.M. Juran. McGraw-Hill Book Company, New York 1974.
 68. Łuczak J.: System zarządzania jakością dostawców w branży motoryzacyjnej. AE, Poznań 2008.
 69. Łunarski J.: Zarządzanie jakością - standardy i zasady. Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne, Warszawa 2008.
 70. Metody i techniki zarządzania jakością. Kompendium wiedzy. Red. J. Łuczak, A. Matuszak-Flejszman. Quality Progress, Poznań 2007.
 71. Miller J.A., Champy J., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000.
 72. Norma ISO 9004: Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. PKNMiJ, Warszawa 1993.
 73. Norma PN-EN ISO 19011:2003: Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego. PKN, Warszawa 2003.
 74. Norma PN-EN ISO 8402:1996: Zarządzanie jakością. Terminologia. PKN, Warszawa 1996.
 75. Norma PN-EN ISO 9000:2006: Systemy zarządzania jakością- Podstawy i terminologia. PKN, Warszawa 2006.
 76. Norma PN-EN ISO 9001: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2001.
 77. Norma PN-EN ISO 9001:2009: Systemy zarządzania jakością. Wymagania. PKN, Warszawa 2009.
 78. Norma PN-EN ISO 9004:2001: Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. PKN, Warszawa 2001.
 79. Norma PN-EN ISO/17021: Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek prowadzących audytowanie i certyfikację systemów zarządzania. PKN, Warszawa 2007.
 80. Norma PN-ISO 9004-1: Zarządzanie jakością i elementy systemu jakości. Wytyczne. PKN, Warszawa 1996.
 81. Norma PN-EN ISO 9004:2010: Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - podejście wykorzystujące zarządzanie jakością. PKN, Warszawa 2010.
 82. Norma PN-ISO 10002: Zarządzanie jakością- Zadowolenie klienta - Wytyczne dotyczące postępowania z reklamacjami w organizacjach (według ISO 10002:2004). PKN, Warszawa 2006.
 83. Norma PN-ISO 10014:2008: Zarządzanie jakością. Wytyczne do osiągania korzyści finansowych i ekonomicznych według ISO 10014:2006. PKN, Warszawa 2008.
 84. Oakland J.S.: Total Quality Management. Text with Cases. Butterworth Heinemann, Oxford 1995.
 85. Obłój K.: Zarządzanie na krawędzi. "Gazeta Wyborcza" z 15 grudnia 2008 roku.
 86. Oleksy S., Torczewski K., Koch T.: Ewolucja wymagań stawianych dostawcom przemysłu motoryzacyjnego. "Problemy Jakości" 2002, nr 6.
 87. Organizacja i sterowanie produkcją. Red. M. Brzeziński. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.
 88. Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R.: Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla takich fum jak GE czy MOTOROLA. K.E. LIBER S.C., Warszawa 2003.
 89. Parsons T.: Struktura społeczna a osobowość. PWN, Warszawa 1969.
 90. Peters T.: Biznes od nowa! Studio Emka, Warszawa 2005.
 91. Pfeifer T.: Qualitätsmanagement. Hanser Verlag, München 1993.
 92. Podręcznik zarządzania jakością. Red. D. Lock. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 93. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. AE, Wrocław 2001.
 94. Polok G.: Rola kodeksów etycznych public relations. W: Public Relations. Skuteczna komunikacja w teorii i praktyce. Red. H. Przybylski. AE, Katowice 2006.
 95. Popper K.: Logika odkrycia naukowego. Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.
 96. Porter M.E.: Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 97. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny. Red. M. Bratnicki, J. Strużyna. AE, Katowice 2001.
 98. Qualitätssicherungs - Systemaudit nach DIN ISO 9004. Fragenkatalog. Bewertung der Ergebnisse. Frankfurt am Main 1993, 2 Auflage. Quality Management Systems - Guidelines for Realizing Financial and Economic Benefits. International Standard ISO, EN ISO 10014:2006.
 99. Ranky P.G.: Total Quality Control and JIT Management in CIM. CIMWare Ltd, Guildford 1991.
 100. Recha M.: Model Doskonalenia Zarządzania PNJ. Materiały PNJ, Warszawa 2004.
 101. Recha M.: Struktura modelu Polskiej Nagrody Jakości "Znakomitość Przywództwa". "Problemy Jakości" 2009, nr 6.
 102. Rogala P.: Zarządzanie według nowej normy ISO 9004. "Problemy Jakości" 2011, marzec.
 103. Rokita J.: Dynamika zarządzania organizacjami. AE, Katowice 2009.
 104. Schein E.: Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San Francisco 2004.
 105. Seitei F.P.: Public relations w praktyce. FELBERG, Warszawa 2003.
 106. Senge P.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 107. Sitko-Lutek A.: Kompetencje menedżerskie a kompetencje przedsiębiorstw. W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej ekonomii. Red. R. Borowiecki, A. Jaki. UE, Kraków 2007.
 108. Skrzypek E.: Jakość a efektywność. UMCS, Lublin 2000.
 109. Slywotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Sfera zysku. Strategiczne modele działalności. PWE, Warszawa 2000.
 110. Sposoby utrzymywania przewagi konkurencyjnej. Red. K. Lisiecka. AE, Katowice 2006.
 111. Stalk G. Jr, Lachenauer R.: Nie dla mięczaków, czyli jak ostro grać, by wygrywać. "Harvard Business Review Polska" 2004, nr 6, ww.harvard.pl
 112. Stauss B., Schoeler A.: Beschwerdemanagement Exellence. State-of-the-Art und Herausforderungen der Beschwerdemanagement - Praxis in Deutschland. Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden 2003.
 113. Steele J., Hiles C., Coburn M.: Nowe spojrzenie na przełomowe osiągnięcia. Studio Emka, Warszawa 2001.
 114. Strauch H.: Dynamiczna poprawa jakości w przedsiębiorstwie. Metoda obniżenia kosztów. PWE, Warszawa 1972.
 115. Strużyna J., Bratnicki M., Majowska M., Ingram T.: Rozwój zarządzania zasobami ludzkimi. AE, Katowice 2008.
 116. Systemy zarządzania jakością i środowiskiem. Red. T. Borys, P. Rogala. AE, Wrocław 2007.
 117. Szafrański M.: Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
 118. Sztompka P.: Socjologia. Wydawnictwo Znak, Kraków 2002.
 119. Sztompka P.: Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 120. Technical Specification ISO/TS 16949:1999 Quality systems - Automotive suppliers - Particular Requirements for the Application of ISO 9001:1994.
 121. Tkaczyk S.: Inżynieria jakości a inżynieria materiałowa. ORGMASZ, Warszawa 2000.
 122. Trocki M.: Wartość przedsiębiorstwa i wartość jego produktów. "Master of Business Administration" 2001, nr 2.
 123. Tworzydło D., Soliński T.: Public relations w teorii i praktyce. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów 2006.
 124. Ulrich D.: Tworzenie organizacji wokół umiejętności. W: Organizacja przyszłości. Red. F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard. Business Press, Warszawa 1998.
 125. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 126. Urbaniak M.: Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Difin, Warszawa 2007.
 127. Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku. Dz.U. nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.
 128. Ustawa o systemie oceny zgodności z 30.08.2002 roku. Dz.U. nr 166, poz. 1360.
 129. Wasilewski L.: Podstawy zarządzania jakością. WSPiZ, Warszawa 1998.
 130. Weick K.E., Sutcliffe K.M.: Managing the Unexpected. Resilient Performance in an Age of Uncertainty. John Wiley & Sons, Inc., New York 2007.
 131. "Wiadomości PKN. Normalizacja" 2008, nr 10.
 132. Wilber K.: Krótka historia wszystkiego. Wydawnictwo Jacek Santorski & Co., Warszawa 1997.
 133. Witek S.: Teologia życia duchowego. TN KUL, Lublin 1986.
 134. Xydias M.: Cost of Quality Reporting as a Tool of Quality Management - Australian Evidence. W: ISO 9000 & Total Quality Management. Hong Kong Baptist University, 1998.
 135. Zarządzanie jakością. Red. J. Bagiński. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2004.
 136. Zarządzanie przez jakość. Koncepcje, metody, studia przypadków. Red. E. Konarzewska-Gubała. AE, Wrocław 2006.
 137. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2009.
 138. Żuk K.: Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w ocenie efektywności inwestycji projakościowych. "Problemy Jakości" 2001, nr 3.
 139. http://www.ccmd-ccg.gc.ca/pdfs/tool_e.pdf
 140. http://www.centrumwiedzy.edu.pl
 141. http://www.efqm.org
 142. http://www.efqm.pl
 143. http://www.engage.comms.gov.uk
 144. http://www.iso.org/iso/home.htm
 145. http://www.nationmaster.com
 146. http://www.umbrella.org.pl
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu