BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siemieniecki Rafał (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Osoby trzeciego wieku jako wyodrębniony segment klientów hoteli w Polsce
Third Age People as a Separated Segment of Hotel Clients in Poland
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2013, nr 6, s. 92-107, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Ludzie starsi, Usługi hotelowe, Strategia marketingowa, Starzenie się społeczeństw
Elderly people, Hotel services, Marketing strategy, Ageing of the population
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Przedmiotem rozważań są wyodrębnione przez przedsiębiorstwa osoby trzeciego wieku jako odrębna grupa klientów. Artykuł ma charakter empiryczny. W pierwszej części artykułu omówiono kwestię starzenia się polskiego społeczeństwa i dokonano porównania z innymi krajami. Druga część artykułu służy przedstawieniu wyników badania przeprowadzonego w polskich obiektach hotelarskich. Obserwując zmiany zachodzące w strategiach marketingowych obiektów hotelarskich można zauważyć, iż część z nich dostrzega już osoby starsze jako ważnych i atrakcyjnych klientów, co przejawia się większym udziałem tych osób wśród wszystkich klientów obiektów. (abstrakt oryginalny)

The subject of considerations is individuals of the third age singled out by enterprises as a separate group of clients. The article is of the empirical nature. In the first part of the article, the author discussed the issue of ageing of the Polish society and carried out a comparison with other countries. The second part of the article serves presentation of findings of the research carried out at Polish hotel facilities. Observing the changes occurring in the marketing strategies employed by hotel facilities, one may notice that part of them have already perceived elder people as important and attractive clients what is manifested in a higher share of those people among all clients of facilities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Atchley R.C. (1972), The social forces in later life: An introduction to social gerontology, Belmont, Wadsworth.
 2. Bois J.P. (1996), Historia starości. Od Montaigne'a do pierwszych emerytur, Oficyna Wydawnicza Volumen, Wydawnictwo Marabut, Warszawa.
 3. Bombol M. (2010), Problemy starzenia się społeczeństwa polskiego jako wyzwanie społeczne i gospodarcze, (w:) Bartkowiak R., Ostaszewski J. (red.), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, SGH, Warszawa.
 4. Bombol M., Słaby T. (2011), Konsument 55+ wyzwaniem dla rynku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 5. Casey B., Oxley H., Whitehouse E., Antolin P., Duval R., Leibfritz W. (2003), Policies for an ageing society: recent measures and areas for further reform, "Economics Department Working Paper", No. 369.
 6. Chętnik M. (2010), Polski senior a współczesny rynek, SGH, Warszawa (maszynopis powielony).
 7. Dąbrowska M., Rey T. (2008), Kosztowne ignorowanie segmentu 55+?, "Marketing w Praktyce", nr 123.
 8. Dobrzeniecka J. (2004), Starzenie się i starość jako treść stereotypów, Acta Elbingensia, Elbląg.
 9. Frąckiewicz E. (2008), Wpływ Internetu na aktywność seniorów z punktu widzenia strategii budowania społeczeństwa informacyjnego 12020, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.
 10. Gassmann O., Reepmeyer G. (2008), Universal Design - Innovations for alla ges, (w:) Kohlbacher R, Herstatt C. (eds.), The silver market phenomenon. Business opportunities in an era of demographic change, Springer, New York.
 11. Górska- Warsewicz H., Sawicka B. (2012), Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i hotelarskich, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 12. Guillemard A., Rein M. (1993), Comparative patterns of retirement: Recent trends in developed societies, "Annual Review of Sociology", No. 19.
 13. Hayflick L. (1996), How and why we age, Ballantine Books, New York.
 14. Kowaleski J. (2006), Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kowaleski J., Szukalski R (2008), Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Pretendent Korporacja Badawcza (2011), Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych, Wrocław.
 17. Perek-Białas J. (2005), Aktywne starzenie, Aktywna starość, Aureus, Kraków.
 18. Pędich W. (1999), Ludzie starzy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Sadowska M. (2010), Wesołe Życie 55+, "Marketing w Praktyce", nr 8.
 20. United Nations, Department of Economics and Social Affairs, Population Division, World Population Prospects: The 2010 Revision, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu