BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smandek Irmgard Maria, Nagel Katarzyna
Tytuł
Bezrobocie i sposoby jego ograniczania w Polsce w okresie międzywojennym
Methods of Reducing Unemployment During Interwar Period in Poland
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2011, nr 68, s. 27-54
Tytuł własny numeru
Problemy państwa socjalnego i teoretyczne zagadnienia ekonomii
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Okres międzywojenny
Unemployment, Inter-war period
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja czynników warunkujących sytuację na rynku pracy oraz rozmiary bezrobocia w Polsce w okresie międzywojennym. Ze względu na niedoskonałości statystyki rynku pracy, niezwykle trudnym zadaniem jest określenie rzeczywistej liczby osób poszukujących pracy. W opracowaniu przyjęto, że głównym źródłem informacji są dane biur pośrednictwa pracy (do 1933 roku urzędów pośrednictwa pracy) nie w pełni jednak odzwierciedlające rzeczywiste rozmiary bezrobocia. Uzupełnione one zostały o dane szacunkowe, które ze względu na przyjęcie przez Autorki innej metodologii ich opracowania oraz niepełny zakres czasowy, utrudniają analizę porównawczą. Dodatkowo, mimo że niepodległe państwo powstało w listopadzie 1918 roku, to jego granice i terytorium kształtowały się do roku 1922. Dane z początkowego okresu mogą mieć charakter cząstkowy, a dopiero od roku 1922 są podawane dla całego terytorium Polski. Druga część opracowania dotyczy roli państwa w zakresie ograniczania rozmiarów i skutków bezrobocia. Obejmuje ona zarówno tworzenie instytucji odpowiedzialnych za działania w tym zakresie, jak i formy pomocy bezrobotnym. Niezwykle trudna pozostaje ocena efektów podjętych działań w tej sferze.(fragment tekstu)

The main issue of the article is situation on the labour market and size of unemployment in Poland during interwar period. The analysis is based on official statistics and legislation. The unemployment situation in Poland was continually changing and has social, economical and political dimension. Government task was to create institutions and instruments reducing unemployment. Labour market policy include: compulsory insurance system in case of unemployment, organization of public works and temporary help for people looking for job. In 1935 the government established a Labour Fund which centralizes the distraction on public unemployment agencies, insurance and works program. Although all imperfection effort taken by Polish government of independent country can be assess favorably. Interwar experience in reducing unemployment took advantage in 90s. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Polska odrodzona 1918-1939. Państwo - społeczeństwo - kultura. Red. J. Tomicki. Wiedza Powszechna, Warszawa 1982. s. 408.
 2. J. Zarnowskli: Polska 1918-1939 Praca - technika - społeczeństwo. Książka i Wiedza. Warszawa 1992. s. 99
 3. A. Jezierski, C. Leszczyńska: Historia gospodarcza Polski. Key Text, Warszawa 2001. s. 261-262
 4. M. Drozdowski: Najnowsze dzieje Polski .Materiały i studia z okresu 1914-1939. T. IV. PWN. Warszawa 1961. s. 211-223.
 5. Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939 w czterech tomach. Tom I. W dobie inflacji 1918-1923. Książka i Wiedza. Warszawa 1967. s. 36.
 6. Historia Polski w liczbach - ludność, terytorium. GUS, Warszawa 1993. s. 179
 7. M. Ciechocińska: Próby walki z bezrobociem w Polsce międzywojennej. PWF. Warszawa 1965. s.12-16.
 8. Położenie klasy robotniczej w Polsce 1919-1939 Książa i Wiedza Warszawa 1956.
 9. J. Poniatowski: Przeludnienie wsi i rolnictwa. Towarzystwo Oświaty Rolniczej. Warszawa 1936. s. 58-60.
 10. L. Landau: Bezrobocie technologiczne w przemyśle polskim w latach 1929-1935 W: L Landau. Wybór pism. Wybór T. Sztarm de Storm. Warszawa 1957. s. 328-350 (przedruk)
 11. K. Mlonek: Bezrobocie w Polsce w XX wieku w świetle badań. Wydawnictwo Krajowego Urzędu Pracy. Warszawa 1999. s. 21.
 12. S. Lewego, Z. Landau. J Tomaszewski: Druga Rzeczpospolita. Gospodarka Społeczeństwo. Miejsce w świecie (sporne problemy badań). Książka i Wiedza. Warszawa 1977. s. 150-152
 13. M. Bornstein-Ł ychowska: 10 lat polityki, społecznej państwa polskiego 1918-1928 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Warszawa 1928. s. 5
 14. Polityka społeczna państwa polskiego 1918-1935 Red M. Bornstein-Ł ychowska. Ministerstwo Opieko Społecznej. Warszawa 1935. s. 10
 15. M. Święcicki: Instytucje polskiego prawa pracy w lalach 1918-1939 PWN. Warszawa 1960. s. 109
 16. Z. Landau. J. Tomaszewski: Robotnicy przemysłowi w Polsce w łatach 1918-1939. Książka i Wiedza. Warszawa 1971. s. 232
 17. M. Włodarczyk: Pośrednictwo pracy: studium prawno-społeczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź 2002. s. 22-23
 18. S. Poświstak: Roboty publiczne w II Rzeczypospolitej. "Polityka Społeczna" maj- czerwiec 1998. nr 5-6. s. 28.
 19. Z. Landau, J Tomaszewski: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939 w czterech tomach. Tom IV, Lata interwencjonalizmu państwowego 1936-1939 Wydawnictwo Książka i Wiedza. Warszawa 1989. s. 198-199
 20. Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Polski międzywojennej 1918-1939 w czterech tomach. Tom II. Od Grabskiego do Piłsudskiego. okres kryzysu poinflacyjnego i ożywienia koniunktury 1924-1929. Książka i Wiedza. Warszawa 1967. s. 94-95
 21. Z. Daszyńska-Wolińska: Polityka społeczna. Wyszyński i S-ka. Warszawa 1933. s. 425
 22. Roboty publiczne w Polsce i Fundusz Pracy. Red. Sz. Wodziński. Wydawnictwo Komisji Pracy Społecznej Związku Legionistów i Związku Peowiaków Warszawskiego Okręgu Wojewódzkiego. Warszawa 1933, s. 4-5
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu