BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Relacje w organizacjach sieciowych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, 2013, s. 48 - 79, rys., tab., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Organizacje sieciowe, Relacje z klientami, Relacje organizacyjne
Network organisations, Relationships with customers, Organizational relationships
Abstrakt
Współczesny biznes koncentruje się wokół planowania, tworzenia i pielęgnowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi. Coraz mniej uwagi przywiązuje się do jednorazowej transakcji, a znaczenia nabiera budowanie partnerskich relacji. Dzieje się tak za sprawą zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym, jak i w otoczeniu mikroekonomicznym. Organizacje działające w turbulentnym otoczeniu nie mogą sobie pozwolić na niewłaściwe zarządzanie kontaktami z partnerami rynkowymi. Z jednej strony muszą natychmiast reagować na sygnały dotyczące oczekiwań rynku, z drugiej muszą na bieżąco monitorować działania konkurencji, aby w odpowiednim czasie móc zaproponować swoim partnerom korzystniejsze warunki współpracy niż "rywale". Walka konkurencyjna przedsiębiorstw, a także społeczeństwo mające niemal nieograniczony dostęp do informacji stawiają organizacje przed coraz trudniejszym wyzwaniem, jakim jest tworzenie relacji. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Wereda W., Zarządzanie relacjami z klientami (CRM) a postępowanie nabywców na rynku usług, Difin, Warszawa 2009.
 2. Brzeziński M., Organizacja i sterowanie produkcją, Placet, Warszawa 2002.
 3. Blażlak R., Struktury sieciowe a innowacyjność przedsiębiorstw, w: Klastry w gospodarce regionu, red. K. Owczarek, Politechnika Łódzka, Łódź 2010.
 4. Górzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesowego, PARP, Warszawa 2006.
 5. Sudolska A., Uwarunkowania budowania relacji proinnowacyjnych przez przedsiębiorstwa w Polsce, UMK, Toruń 2011.
 6. Easton G., Industrial Networks, A Review, in: Industrial Networks. A New View of Reality, Routledge, London 1992.
 7. Współczesne przedsiębiorstwo. Teoria i praktyka, red. A. Sopińska, SGH, Warszawa 2012.
 8. Kardas J.S., Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Studio Emka. Warszawa 2009.
 9. Hofman-Bang P., Martin H., IC Rating na tle innych metod oceny kapitału intelektualnego, http://www.e-mentor.edu.pl/artyloil/index/numer/ll/id/193
 10. Strategor: Zarządzanie firmą. Strategie. Struktury. Decyzje. Tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 11. Czynniki wzrostu gospodarczego, red. M. Haffer, W. Karaszewski, UMK. Toruń 2004.
 12. Prahalad C.K., Hamel G.P., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68.
 13. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, TNOiK, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń 2002.
 14. Arino A., de la Torre J., Ring P.S., Relational Quality, Managing Trust in Corporate Aliances,''California Management Review" 2001, Vol. 44, No. 1.
 15. Czakon W., Dynamika więzi między organizacyjnych, AE, Katowice 2007.
 16. Czakon W., Kompetencje przedsiębiorstwa - relacyjna i sieciowa, w: Wybrane aspekty pracy kierowniczej, red. S. Cyfert, Zeszyty Naukowe nr 187, UE, Poznań 2011.
 17. Madhok A., Tallman S., Resources, Transactions and Rents, Managing Value through Collaborative Relationships, "Organization Science" 1998, Vol. 9, No. 3.
 18. Ngugi I., Johnsen R., Erdylyi P., Relational Capabilities for Value Co - Creation and Innovation in SMEs, "Journal of Small Business and Enterprise Development" 2010, Vol. 17, No. 2.
 19. Czakon W., Sieci w zarządzaniu strategicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 20. Rupik K., Istota i zakres relacji, w: Relacje podmiotów rynkowych w warunkach zmian, red. K. Bilińska-Reformat, Placet, Warszawa 2009.
 21. Gereffi G., Humphrey J., Sturgeon Y., The Governance of Global Value Chains, "Review of International Political Economy" 2005, Vol. 12, No. 1.
 22. Nowak D., Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, UE, Poznań 2012.
 23. Bengtsson M., Kock S., Coopetition in Business Networks- to Cooperate and Compete Simultaneously, "Industrial Marketing Management" 2000, Vol. 14, No. 3.
 24. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 25. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsour-cingowych, AE, Wrocław 2006.
 26. Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE. Wrocław 2004.
 27. Juchnowicz M., Zaufanie organizacyjne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 2.
 28. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
 29. Levin D.Z., Cross R., Abrams L.C., Lesser E.L., Why should I Trust You? Antecedents of Trust in a Knowledge Transfer Context, Institute for Knowledge-Based Organizations, White Paper, March 2002.
 30. Heineman J., Ben W., The Fatal Flaw in Pay for Performance. Preview, "Harvard Business Review" 2008, No. 86(6).
 31. Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 32. Dyer J., Chu W., The Determinants of Trust in Supplier - Automaker Relationship in the USA, Japan and Korea, "Journal of International Business Studies" 2000, Vol. 31, No. 2.
 33. Sankowska A., Pomiar zaufania interorganizacyjnego, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2009, nr 3.
 34. Zaher A., Mc Evily B., Perrone V., The strategic Value of Buyer - Supplier Relationships, "Strategic Management Journal" 1998, Vol. 34, No. 3.
 35. Hoffmann W.H., Neumann K., Speclcbacher G., The Effect of Interorganizational Trust on Make - or Cooperate Decisions, Disentangling opportunism - dependent and opportunism - independent effects of trust, "European Management Review" 2010, No. 7.
 36. Bradach J.L., Eccles R.G., Price, authority and trust, Fro ideal types to plural forms, "Annual Review of Sociology" 1989, No. 15.
 37. Rupik K., Efektywność planowania marketingowego organizacji sieciowych, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2008, nr 3.
 38. Murawiak K., Znaczenie teorii sieci w wyjaśnianiu działalności gospodarczej przedsiębiorstw, w: Nowe idee początków XXI wieku, red. M. Winiarski, e-monografie, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2009.
 39. Williamson O.E., The Modern Corporation: Origins, Evolution, Attributes,, Vol. XIX.
 40. Łobejko S., Wykorzystanie kosztów transakcyjnych jako czynnika rozwoju przedsiębiorstw sieciowych, www.sgh.waw.pl
 41. Zollo M., Reuer J.J., Singh H., Interorganizational Routines and Performance in Strategie Alliances, "Organizational Science" 2002, Vol. 13, No. 6.
 42. Górlaczyk A., Leif Edvinsson na konferencji Slcandii, http://ceo.cxo.pl/ news/39471/Leif.Edvinsson.na.konferencji. Slcandii.html
 43. Moczydłowska J., Kapitał relacyjny a konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Wiedza i technologia we współczesnej organizacji, red. M. Cisek, S. Antczak, Akademia Podlaska, Siedlce 2006.
 44. http://www.netinstytut.edu.pl/sieci.php
 45. http://www.connet-consulting.pl/oferta/sieci/organizacje-sieciowe.html
 46. http://www.tipy.pl/artykul_558,jak-zbudowac-zaufanie-pracownikow.html
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu