BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłosz Marek (Politechnika Lubelska), Miłosz Elżbieta (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Analiza obszarów wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim
Analysis of the Digital Exclusion Areas in Lublin Province
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2013, z. nr 36, s. 98-106, tab., bibliogr. 5 poz.
Słowa kluczowe
Wykluczenie cyfrowe, Wykluczenie społeczne, Użytkownicy internetu, Technologia informacyjna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Technologie internetowe
Digital divide, Social exclusion, Internet users, Information Technology (IT), Information and Communication Technology (ICT), Internet technologies
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Wykluczenie cyfrowe obecnie jest coraz bardziej uciążliwą formą wykluczenia społecznego i dotyczy całych grup społeczeństwa. Województwo lubelskie jest biednym, rolniczym regionem jednym z najniższych w Polsce poziomie dostępu gospodarstw domowych do Internetu. Istnieją w nim zatem duże grupy obywateli, którzy są ustawicznie marginalizowani w życiu regionu. Obszary wykluczenia cyfrowego są zdeterminowane wieloma czynnikami, takimi jak: sytuacja materialna, status społeczny, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek itd. Istotność wpływu tych czynników na wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) była badana przy pomocy ankiet. Anonimowe badania ankietowe objęły mieszkańców całego województwa. Rezultaty badań pozwoliły uszeregować czynniki powodujące wykluczenie cyfrowe pod kątem ważności ich wpływu i zbudować profil obszarów najbardziej zagrożonych cyfrowym wykluczeniem. Badania wskazały także na istnienie zjawiska "samowykluczenia cyfrowego", tj. posiadania dostępu do TIK, ale ich faktycznego niewykorzystywania. Zjawisko to jest dość masowe dotyczy 30% rolników oraz 25% emerytów. Podstawową przyczyną samowykluczenia cyfrowego jest brak wiedzy i umiejętności. Wskazane zostały działania, których realizacja powinna zmniejszyć problem wykluczenia cyfrowego w województwie lubelskim. Należą do nich działania edukacyjne, uświadamiające i obniżające koszt dostępu do TIK. (abstrakt oryginalny)

Digital exclusion is now becoming more and more onerous form of social exclusion and applies to all society groups. Lublin Province is poor, agricultural region with one of the lowest level of household having an access to the Internet in Poland. Presently, there are big groups of citizens who are continually marginalized in the life of the Province. The areas of digital exclusion are determined by many factors, such as: financial situation, social status, place of residence, education, age, etc. The significance of the impact of these factors on the use of information and communication technologies (ICT) has been studied using questionnaires. Anonymous survey covered the whole province residents. The study results allowed rank factors resulting the digital divide at the level of their influence and build a profile of the most at risk of digital exclusion areas. The study also pointed to the existence of the phenomenon of "digital self-exclusion", i.e. having access to ICT, but not their real using. This phenomenon is quite significant and relates to 30% of the farmers and 25% of retirees. The main reason for digital self-exclusion is the lack of knowledge and skills. There were pointed actions, which should reduce the problem of the digital exclusion in the Lublin Province. These include education, raising awareness of ICT using and lowering the cost of access to ICT. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Batorski D., Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Diagnoza Społeczna 2011 Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport [Special issue]. Contemporary Economics, 5(3), 2011.
  2. Czekiejda M., Problem wykluczenia cyfrowego społeczeństwa województwa lubelskiego, praca magisterska wykonana pod kierunkiem dr inż. Elżbiety Miłosz, Katedra Zarzą-dzania, Wydziała Zarządzania, Politechnika Lubelska, 2012.
  3. Encyklopedia zarządzania, mfiles.pl/pl/index.php/Wykluczenie_spoleczne.
  4. Lipiec A., Kosztowny wymiar ubóstwa i wykluczenia społecznego [w:] Ubóstwo i wykluczenie. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, red. A. Grzędzińska, K. Majdzińska, A. Sulowska. Bramasole Public Relations & Publishing House, Warszawa, 2010.
  5. Sarama M., Podział cyfrowy - nierówności w społeczeństwie informacyjnym [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 4, Polityka społeczno-ekonomiczna, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu