BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyński Juliusz, Kępka Hanna, Gniadek Joanna, Olejnik Barbara
Tytuł
Polskie inwestycje za granicą
Źródło
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2012, nr 93, 71 s., rys., tab., bibliogr. s. 67-71
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne Polski, Struktura inwestycji, Działalność gospodarcza
Foreign investment, Direct investments, Polish foreign investments, Structure of the investment, Business activity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
KGHM Polska Miedź SA
Kraj/Region
Izrael, Indonezja, Malezja, Turcja
Israel, Indonesia, Malaysia, Turkey
Abstrakt
Współczesna faza procesu globalizacji coraz silniej kształtuje zintegrowaną gospodarkę światową, przede wszystkim przez zwiększanie międzynarodowej mobilności kapitału i czynników wytwórczych, takich jak praca i wiedza. W pracy zdefiniowano pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych i opisano teoretyczne koncepcje międzynarodowych przepływów kapitałowych, w tym inwestycji bezpośrednich, oraz motywy inwestorów i korzyści wynikające z internacjonalizacji produkcji. Przedstawiono też skutki międzynarodowych przepływów kapitału, w tym inwestycji podejmowanych za granicą dla gospodarki kraju. Omówiono główne kierunki przepływu światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) i na tym de pokazano strukturę geograficzną polskich BIZ w 2010 r. oraz zmiany, jakie nastąpiły w porównaniu z 2009 r. Do analizy wykorzystano dane statystyczne UNCTADstat, World Investment Report 2010, GUS, NBP. W 2010 r. postępował spadek napływu inwestycji do większości regionów na świecie. Nastąpiło zmniejszenie liczby projektów greenfteld, przy jednoczesnym wzroście transakcji M&A, co przełożyło się na wielkość przepływów bezpośrednich inwestycji w gospodarce światowej. Globalne napływy BIZ w gospodarce światowej wzrosły w porównaniu z 2009 r. o około 5%, a ich wartość wyniosła 1 243 671 min USD. Większość polskich firm międzynarodowych tradycyjnie lokowała swoje inwestycje w Europie, jednak od niedawna coraz więcej polskich inwestorów poszukuje nowych, bardziej odległych lokalizacji swoich inwestycji w różnych regionach świata. W 2010 r. wartość zainwestowanego polskiego kapitału za granicą, osiągnęła 4 142 min EUR, a pod względem wielkości BIZ Polska stała się liderem nowych państw unijnych (UE-12). Dystans do czołowych krajów starej Unii, takich jak Niemcy czy Francja, w tej dziedzinie jest znaczny. W pracy przedstawiono wyniki badania ankietowego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) dotyczącego m.in. planów inwestycyjnych polskich firm na tynkach zagranicznych na lata 2012-2013 i obraz aktywności polskich firm inwestujących za granicą według województw i kraju zainteresowania. (abstrakt oryginalny)

The contemporary phase of the process of globalisation stronger and stronger forms the integrated global economy, firsy of all, through an increase in the international mobility of capital and production factors, such as labour and knowledge. In the study, there is defined the notion of foreign direct investment and described the theoretical concepts of international capital flows, including direct investment, as well as the investors' motives and benefits coming from production internationalisation. There are also presented the effects of international capital flows, inclusive of investment undertaken abroad, for the country's economy. There are discussed the main directions of flows of global foreign direct investment (FDI) and, against that background, there is shown the geographical structure of Polish FDI in 2010 as well as the changes occurred as compared with 2009. For the purpose of analysis, there are used the statistical data of UNCTADstat, World Investment Report 2010, CSO (GUS) and NBP. In 2010, there took place a decline of investment inflow to most regions in the world. There occurred a decrease in the number of greenfield projects, with a simultaneous growth in M&A transactions what was translated into the volume of flows of direct investment in the global economy. The global FDI inflows in the world's economy increased against 2009 by some 5%, and their value amounted to 1 243 671 million USD. The majority of Polish international companies traditionally placed their investment in Europe; nevertheless, since recently, more and more Polish investors have been looking for new, more distant locations of their investment in various regions of the world. In 2010, the value of Polish capital invested abroad reached 4 142 million EUR, and in terms of FDI volume Poland has become a leader among the new EU Member States (EU-12). The distance to the leading countries of the old Union, such as Germany or France, is significant in this area. The study presents results of the questionnaire-based survey carried out by the Institute for Market, Consumption and Business Cycles (IBRKK) on, inter alia, Polish forms' investment plans in foreign markets for the years 2012-2013 and the picture of activity of Polish companies investing abroad by province and country of destination. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. 2012 Doing Business Report, World Bank, October 2011.
 2. Antras P., Desai M.A., Foley C.F., Multinational Firms, FDI Flows and Imperfect Capital Markets, "NBER Working Paper" 12855, January 2007.
 3. Badania ankietowe IBRKK przeprowadzone w latach 2006-2011.
 4. Balance of Payments Manual, fifth edition, IMF, Washington 1993.
 5. Banga R., Drivers of Outward Foreign Direct Investment from Asian Developing Economies, UNCTAD-India, 2007.
 6. Banga R, Explaining Asian Outward FDI, ARTNeT Consultative Meeting on Trade and Investment Policy Coordination, Bangkok, 16-17 July 2007.
 7. Baza firm OUTWARDFDI.PL, IBRKK, Warszawa 2011.
 8. Bąkowska K., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarkę kraju eksportera kapitału, [w:] Polskie inwestycje zagranicą, "Studia i Materiały" nr 92, IBRKK, Warszawa, czerwiec 2011, s. 12-17.
 9. Benassy-Quere A., Coupet M., Mayer T., Institutional Determinants of Foreign Direct Investment, "The World Economy", May 2007, vol. 30, s. 5.
 10. Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, OECD; Balance of Payments Vademecum, Update, December 2008, European Commission - Eurostat, Unit C-4,1993 (Revised Version - 12/12/2008).
 11. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), WPHI, http://ankara.trade.gov.pl/pl/turkey/article/detail,l800,Bezposrednie_inwestycje_zagraniczne_BIZ. html [07.03.2012].
 12. Biuletyn informacyjny WPHI Ankara 1 /2011.
 13. Bloningen B.A., Davies R.B., Naughton H.T., Wadell G.R., Spacey Parents: Spatial Auroregressive Patterns in Inbound FDI, "NBER Working Paper" 11466, June 2005.
 14. Błaszczak A., Kolorowy instynkt Inglota, "Sukces", lipiec-sierpień 2012, nr 7-8.
 15. Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Izraela, http:/polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki [01.06.2012].
 16. Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Malezji, http:/polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki [08.05.2012].
 17. BSH myśli o inwestycji, MAG, "Puls Biznesu", 24.05.2012.
 18. Buckley P.J., Clegg L.J., Cross A.R., Liu X., Voss H., Zheng P., The determinants of Chinese outward foreign direct investment, "Journal of International Business Studies", vol. 38, No. 4, July 2007.
 19. Cheng L.K., Ma Z., China's Outward Foreign Direct Investment, [w:] R.C. Feenstra and Shang-Jin-Wei (ed.), China's Growing Role in World Trade, University of Chicago Press, Chicago 2010.
 20. Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wyd. UW, Warszawa 2005.
 21. Dane statystyczne ISPAT, http://www.investgov.tr/en-US/ turkey/factsandfigures/Pages/TRSnapshot.aspx [07.03.2012].
 22. Dunning J.H., Trade, Location of Economic Activity andMNE: A Search for an Eclectic Approach, [w:] B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman (red.), The International Allocation of Economic Activity, Macmillan, London 1977.
 23. Duszczyk M., KGHM szykuje się do kolejnych zakupów razem z partnerami w Azji, "Dziennik Gazeta Prawna", 13.03.2010.
 24. Działania wspierające rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorców w wybranych państwach członkowskich OECD, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik 2011.
 25. Fuzje i przejęcia, red. nauk. W. Frąckowiak, PWE, Warszawa 2009.
 26. Global Investment Trends Monitor, UNCTAD 2012, No. 8.
 27. Globalisation: Trends, Issues and Macro Implications for the EU, "European Economy - Economic Papers" No. 254, July 2006.
 28. Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, praca zbiorowa pod red. nauk. J. Kotyńskiego, PWE, Warszawa 2005.
 29. Górniewicz G., Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007.
 30. Guide to Starting a Business in Israel, http://www.investinJsrael.gov.il/NR/exeres/07596533-A5AE-4797-B2C4-196EFFllE0A6.htm, [04.06.2012].
 31. Handel zagraniczny styczeń-grudzień z lat 2008, 2009, 2010, 2011, GUS, Warszawa.
 32. Helpman E., Krugman P.R., Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, MIT Press, Cambridge MA 1985.
 33. Helpman E., Trade, FDI, and Organization of Firms, "NBER Working Paper" 11827, December 2003.
 34. Indonezja. Informator dla polskich handlowców i inwestorów, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dżakarcie, Dżakarta 2012.
 35. Informator ekonomiczny o krajach świata - Indonezja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl [25.05.2012].
 36. Informator ekonomiczny o krajach świata - Izrael, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl [01.06.2012].
 37. Informator ekonomiczny o krajach świata - Malezja, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl [08.05.2012].
 38. Jarosz R., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport kraju macierzystego. Przykład USA, praca doktorska, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2011.
 39. KGHM chce dokonać co najmniej 1 przejęcia do 2018 roku, http://forsal.pl [06.03.2012].
 40. KGHM szykuje się do kolejnych zakupów razem z partnerami z Azji, "Dziennik Gazeta Prawna", 13.03.2012.
 41. KGHM zainteresowane złożami na Ukrainie, http://www.newseria.pl [26.06.2012].
 42. Kotyński J., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, praca zbiorowa, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2008 r. III.
 43. Krugman P.R., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge MA 1991.
 44. Lardy N., Comment on: "Chinas Outward Foreign Direct Investment", [w:] R.C. Feenstra and Shang-Jin-Wei (editors), China's Growing Role in World Trade, University of Chicago Press, Chicago 2010.
 45. Lipsey R.E., Defining and Measuring the Location of FDI Output, "NBER Working Paper" 12996, March 2007.
 46. Lipsey R.E., Interpreting Developed Countries' Foreign Direct Investment, "NBER Working Paper" 7810, July 2000.
 47. Mankiw N.G., Swagel Ph., The Politics and Economics of Offshore Outsourcing, "NBER Working Paper" 12398, Cambridge MA, July 2006.
 48. Markusen J., Modeling the offshoring of white-collar services: from comparative advantage to the new theories of trade and FDI, "NBER Working Paper" 12091, March 2006.
 49. Mazurkiewicz P., 28 tys. firm-weteranów, "Rzeczpospolita", 25.02.2011.
 50. Mazurkiewicz P., Turcy coraz śmielej wchodzą do Polski, "Rzeczpospolita", 08.12.2011.
 51. Measuring the Location of Production in a World of Intangible Productive Assets, FDI, and Intrafirm Trade, "NBER Working Paper" 14121, June 2008.
 52. Metsa Tissue inwestuje 170 mln zł, MAG, "Puls Biznesu", 16.04.2012.
 53. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2008 roku, NBP, Warszawa 2009.
 54. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku, NBP, Warszawa 2010.
 55. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011.
 56. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 57. Mundell R., International Trade and Factor Mobility, "American Economic Review", vol. 47, 1957.
 58. National Single Window for Investment, http://www.nswi.bkpm.go.id/wps/portal [24.05.2012].
 59. Nestman T., Orlova D., Russia's outward investment, Deutsche Bank Research, 30 April 2008, http://www.dbresearch.com [15.04.2011].
 60. Nowy program zachęt inwestycyjnych w Turcji, WPHI, http://ankara.trade.gov.pl/pl/aktxialnosd/artide/a,25312,.htrril [16.04.2012].
 61. PAIiIZ partnerem inicjatywy POLSKI CZEMPION, http://www.paiz.gov.pl/20120416/paiiiz_partnerem_inicjatywy_polski_czempion [16.04.2012].
 62. Ping Deng, Investing for strategic resources and its rationale: The case of outward FDI from Chinese companies, Kelley School of Business, Indiana University, Published by Elsevier Inc., 2006.
 63. Polish multinationals go beyond Europe, Report, Warsaw, New York 2012.
 64. Polski Czempion - inauguracja w Łodzi, http://www.paiz.gov.pl/20120530/polski_czempion_inauguracja_w_lodzi [30.05.2012].
 65. Polski Czempion. Doświadczenia polskich firm inwestujących na rynkach zagranicznych, Raport PwC, Warszawa 2012.
 66. Polskie firmy robią skok na Turcję, AT, "Puls Biznesu", 19.01.2012.
 67. Polskie inwestycje bezpośrednie w 2010 r., Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz, Warszawa, marzec 2012.
 68. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku, NBP, Warszawa 2009.
 69. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku, Uwagi metodologiczne, NBP, Departament Statystyki, Warszawa, grudzień 2009.
 70. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 roku, NBP, Warszawa 2010.
 71. Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2010 roku, NBP, Warszawa 2011.
 72. Przewodnik eksportera po rynku Republiki Turcji, WPHI, http://www.ankara.trade.gov.pl/pl/ przewodnik/article/detail,616,Przewodnik_eksportera_po_ rynku_Republiki_Turcji.html [07.03.2012].
 73. Przewodnik prowadzenia działalności gospodarczej w Indonezji, http:/polska.trade.gov.pl/pl/przewodniki [25.05.2012].
 74. Feenstra R.C., Shang-Jin-Wd (editors), China's Growing Role in World Trade, University of Chicago Press, Chicago 2010.
 75. Rocznik statystyki międzynarodowej 2009, GUS, Warszawa 2010.
 76. Roguski A., KGHM musi gonić konkurentów, "Rzeczpospolita", 06.06.2012, nr 131.
 77. Roguski A., KGHM światowym liderem produkcji srebra, "Rzeczpospolita", 24.04.2012, nr 96.
 78. Rosen D.H., Hanemann T., China's Changing Outbound Foreign Direct Investment Profile: Drivers and Policy Implications, "Policy Brief", Peterson Institute for International Economics, No PB09-14, Washington, D.C. June 2009.
 79. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzenia bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. z 3 listopada 2009 r., nr 184, poz. 1437).
 80. Rozwadowska B., Fuzje i przejęcia, WN PWN, Warszawa 2012.
 81. Salidjanova N., Going Out: An Overview of China's Outward Foreign Direct Investment, USCC Staff Research Report, 30 March 2011.
 82. Siemieniec T., Jak wchodziliśmy do Chile, "Puls Biznesu", 29.06.2012, dodatek Weekend.
 83. Skonsolidowany Raport Roczny, Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A., marzec 2011, http://raportroczny.kghm.pl/pl/sprawozdanie-z-sytuacji-finansowej/skonsolidowane-sprawozdanie-z-sytuacji-fnansowej/skonsolidowane-sprawozdanie-z-sytuacji-finansowej/?format=pdf [14.06.2012].
 84. Statystyka bilansu płatniczego. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna, wrzesień 2010, http//www.nbp.pl [15.05.2010].
 85. Turcja skusiła Exact System, ANB, "Puls Biznesu", 22.06.2012, nr 119.
 86. UNCTADstat., http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx?Repordd=89 [26.04.2012].
 87. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii Integracji, Wyd. UŁ, Łódź 1996.
 88. Wolak D., Fuzja z Asseco Poland to temat na 2013 rok, "Parkiet", 27.04.2012, nr 97.
 89. Word Investment Report 2011, UNCTAD, New York, Geneva 2011.
 90. World Investment Report, UNCTAD, http://www.unctad.org/wir [10.04.2012].
 91. Woźniak A., Rodzime spółki ruszają w świat, "Rzeczpospolita", 15.06.2012, nr 138.
 92. Współpraca inwestycyjna Polska-Turcja, WPHI, http://ankara.trade.gov.pl/pl/Przewodnik_branzowy_Turcja/article/detail,1869,Wspolpraca_ inwestycyjna_Polska_-_Turcja.html [07.03.2012].
 93. Zagraniczne inwestycje w Polsce, NBP, Warszawa 2009.
 94. Zagraniczne inwestycje w Polsce, NBP, Warszawa 2010.
 95. Zagraniczne inwestycje w Polsce, NBP, Warszawa 2011.
 96. Główny Urząd Statystyczny, http://www.stat.gov.pl.
 97. Indonesia Investment Coordinating Board (BKPM), http://www.bkpm.go.id.
 98. KGHM Polska Miedź S.A., http://www.kghm.pl
 99. Ministerstwo Gospodarki, http://www.mg.gov.pl.
 100. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.msz.gov.pl.
 101. Narodowy Bank Polski, http://nbp.pl.
 102. PBG SA, http://www.pbg-sa.pl.
 103. Rovese S.A. (dawny Cersanit S.A), http://www.rovese.com.
 104. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, http://www.uokik.gov.pl/.
 105. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Dżakarcie, http://jakarta.trade.gov.pl.
 106. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Kuala Lumpur, http://kualalumpur.trade.gov.pl.
 107. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Tel-Avivie, http://telaviv.trade.gov.pl.
 108. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji, Ambasada RP w Ankarze, http://ankara.trade.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8393
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu