BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kotyński Juliusz, Bąkowska Katarzyna
Tytuł
Makroekonomiczne aspekty inwestowania za granicą
Macroeconomic Aspects of Investing Abroad
Źródło
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2011, nr 92, s. 6-17
Tytuł własny numeru
Polskie inwestycje za granicą
Słowa kluczowe
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Gospodarka światowa, Międzynarodowe przepływy kapitałowe
Foreign investment, Direct investments, World economy, International capital flows
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesna faza procesu globalizacji coraz bardziej kształtuje zintegrowaną gospodarkę światową, przede wszystkim przez zwiększanie międzynarodowej mobilności kapitału i czynników wytwórczych takich jak praca i wiedza. W rozdziale zdefiniowano pojęcie bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz opisano teoretyczne koncepcje międzynarodowych przepływów kapitałowych w tym inwestycji bezpośrednich, motywy inwestorów i korzyści z internacjonalizacji produkcji. Omówiono również metodologię stosowaną przez NBP w polskiej statystyce przepływów kapitałowych. W części drugiej rozdziału scharakteryzowano konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki kraju odpływu kapitału, m.in. wpływ na bilans płatniczy, zatrudnienie, czynniki produkcji, produkt narodowy brutto, infrastrukturę, konkurencyjność, budżet państwa, ustawodawstwo, postęp technologiczny, etc. (abstrakt oryginalny)

The contemporary phase of the process of globalisation in an ever growing extent is shaping the integrated global economy, first of all, by way of increasing international mobility of capital and production factors, such as labour and knowledge. In the chapter, there is defined the notion of foreign direct investment (FDI) and there are described the theoretical concepts of international capital flows, including direct investment, investors' motives and benefits stemming from production internationalisation. There is also discussed the methodology applied by the NBP in the Polish statistics of capital flows. In the second part of the chapter, there are characterised consequences of international capital flows for the economy of capital outflow, inter alia, for the balance of payments, employment, production factors, gross national product, infrastructure, competitiveness, the state's budget, legislation, technological progress, etc. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Bibliografia
Pokaż
 1. Antras P., Desai M.A., Foley C.F., Multinational Firms, FDI Flows and Imperfect Capital Markets, "NBER Working Paper" 12855, January 2007.
 2. Banga R., Drivers of Outward Foreign Direct Investment from Asian Developing Economies, UNCTAD-India, 2007.
 3. Banga R., Explaining Asian Outward FDI, ARTNeT Consultative Meeting on Trade and Investment Policy Coordination, Bangkok, 16-17 July 2007.
 4. Benassy-Quere A., Coupet M., Mayer T., Institutional Determinants of Foreign Direct Investment, "The World Economy", May 2007, vol. 30, s. 5.
 5. Bloningen B.A., Davies R.B., Naughton H.T., Wadell G.R., Spacey Parents: Spatial Auroregressive Patterns in Inbound FDI, "NBER Working Paper" 11466, June 2005.
 6. Buszko A., Przedsiębiorstwo na rynku finansowym. Uwarunkowania analizy strategicznej w okresie globalizacji, DIFIN, Warszawa 2011.
 7. Cieślik A., Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wyd. UW, Warszawa 2005.
 8. Dunning J.H., Trade, Location of Economic Activity and MNE: A Search for an Eclectic Approach, [w:] B. Ohlin, P.O. Hesselborn, P.M. Wijkman (red.), The International Allocation of Economic Activity, Macmillan, London 1977.
 9. Górniewicz G., Konsekwencje międzynarodowych przepływów kapitału dla gospodarki światowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, s. 121.
 10. Gostomski E., Działalność przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych, [w:] L.J. Pawłowicz (red.), Ekonomika przedsiębiorstw. Zagadnienia wybrane, ODiDK, wyd. II, Gdańsk 2005, s. 275.
 11. Helpman E., Krugman P.R., Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the International Economy, MIT Press, Cambridge MA 1985.
 12. Helpman E., Trade, FDI, and Organisation of Firms, "NBER, Working Paper" 12091, March 2006.
 13. Jarosz R., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na eksport kraju macierzystego. Przykład USA, praca doktorska napisana pod kierunkiem naukowym dr. hab. Z. Zimnego, SGH, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2011.
 14. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w budowaniu potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2007, s. 7.
 15. Krugman P.R., Geography and Trade, MIT Press, Cambridge MA 1991.
 16. Lipsey R.E., Defining and Measuring the Location of FDI Output, "NBER Working Paper" 12996, March 2007.
 17. Mankiw N.G., Swagel Ph., The Politics and Economies of Offshore Outsourcing, "NBER Working Paper" 12398, Cambridge MA July 2006.
 18. Measuring the Location of Production in a World of Intangible Productive Assets, FDI, and Intrafirm Trade, "NBER Working Paper" 14121, June 2008.
 19. Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005.
 20. Mundell R., International Trade and Factor Mobility, "American Economic Review", vol. 47 (1957).
 21. Nestman T., Orlova D., Russia's outward investment, Deutsche Bank Research, April 30, 2008; http://www.dbresearch.com [15.04.2011].
 22. Ping Deng, Investing for strategic resources and its rationale: The case of outward FDI from Chinese companies, Kelley School of Business, Indiana University, Published by Elsevier Inc., 2006.
 23. Radomska E., Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (BIZ) polskich firm, Zarządzanie Zmianami, Biuletyn POU, maj 2010, http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/ ndex.php?nr=27&p=&strona=biul_radom_biz [20.04.2011].
 24. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej. Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wyd. UŁ, Łódź 1996.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8393
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu