BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stefański Ryszard (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Synchronizacja cyklu koniunkturalnego a realna konwergencja Polski ze strefą euro
Business Cycle Synchronisation and a Real Convergence of Poland with the Euro Zone
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2008, nr 4, s. 129-149, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Cykl koniunkturalny, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Konwergencja realna
Business cycles, Economic and Monetary Union (EMU), Real convergence
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Realna konwergencja Polski ze strefą euro jest niezbędnym warunkiem dla uzyskania przez nasz kraj pełnych korzyści z przystąpienia do Europejskiej Unii Walutowej. Jej najistotniejszym kryterium z punktu widzenia skuteczności polityki monetarnej jest synchronizacja cyklu koniunkturalnego. Celem niniejszego artykułu jest ocena stopnia realnej konwergencji polskiej gospodarki ze strefą euro przejawiająca się w synchronizacji szeroko rozumianego cyklu koniunkturalnego, uwzględniającego: produkcję, ceny, rynek pracy i stosunki gospodarcze z zagranicą. Stosunkowo silną synchronizację cyklu koniunkturalnego w Polsce i w strefie euro odnotowano dla eksportu i importu. W przypadku produkcji przemysłowej jest ona wyraźnie słabsza. Wyniki badań wskazują natomiast na brak synchronizacji cyklu dla produktu krajowego brutto, stopy bezrobocia oraz inflacji. Uzyskane wyniki wskazują, że cykl koniunkturalny w Polsce jest w niewielkim stopniu zsynchronizowany z krajami strefy euro. Oznacza to, że Polska nie stanowi optymalnego obszaru walutowego ze strefą euro i może być narażona na asymetryczne szoki podażowe i popytowe. Ogranicza to potencjalne korzyści z przystąpienia naszego kraju do strefy euro w perspektywie kilku najbliższych lat.

The real convergence of Poland with the euro zone is essential if the country is to enjoy the full range of benefits from the joining of the European Currency Union. The most important criterion of a successful monetary policy is the synchronisation of the Polish business cycle. The aim of the paper is to estimate the degree of real convergence of the Polish economy with the euro zone, which manifests itself in the synchronisation of the broadly understood business cycle, taking into account such factors as production, prices, the labour market and economic relations with foreign countries. A relatively strong synchronisation of the business cycle in Poland and in the euro zone has been observed in import and export, while in the case of industrial production the synchronisation is much weaker. At the same time, no synchronisation for the GDP, the rate of unemployment, or inflation has been found. It can be concluded that the business cycle of the Polish economy is only to a small degree synchronised with the euro zone countries. This means that Poland is not the optimal currency area with the euro zone and may be exposed to asymmetric demand and supply shocks. This, in turn, limits the potential benefits for Poland from the joining the euro zone in the near future.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Altavilla C., Do EMU Members Share the Same Business Cycle?, "Journal of Common Market Studies" 2004, nr 5, s. 875-876
  2. De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003
  3. Jaeger A., Mechanical Detrending by Hodrick-Prescott Filtering: A Note, "Empirical Economics" 1994, nr 19, s. 493-500
  4. Kydland F.E., Prescott E.C., Business cycles: Real fact and a monetary myth, "Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review" 1990, nr 14, s. 3-18
  5. Pomfret R., Trade and Exchange Rate Policies in Formerly Centrally Planed Economies, "The World Economy" 2003, nr 26, s. 609
  6. Ruckriegel K., Seitz F., Euro go East: Je schneller, desto besser?, "Wirtschaftsdienst" 2004, nr 10, s. 641
  7. Skrzypczyński P., Analiza synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro, "Materiały i Studia NBP" 2006, nr 210, s. 8
  8. Sobczyk M., Statystyka, PWN, Warszawa 2001
  9. Trotignon J., EMU Enlargement to Include CEE Countries: Risks of Sektor-based and Geographical Asymetrie Shocks, "Post-Communists Economies" 2005, nr 1, s. 16
  10. Vintrova R., The CEE Countrieson the Way in to the EU-adjustment Problems: Insitutional Adjustment, Real and Nominal Convergence, "Europe-Asia Studiem" 2004, nr 4, s. 539
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu