BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maruszewska Ewa Wanda (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Etyka we współczesnej rachunkowości a wiarygodność informacji w niej tworzonych
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2014, 177 s., rys., wykr., bibliogr. 234 poz.
Słowa kluczowe
Etyka, Etyka zawodowa, Rachunkowość, Odpowiedzialność zawodowa, Kodeks etyki zawodowej biegłych rewidentów, Księgowość, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Standardy rachunkowości, Wiarygodność sprawozdania finansowego
Ethics, Professional ethics, Accounting, Professional liability, Code of professional ethics for statutory auditors, Bookkeeping, Corporate Social Responsibility (CSR), Accounting standards, Reliability of financial report
Abstrakt
Rachunkowość historycznie ukształtowała się jako nauka dostarczająca informacji właścicielom kapitału ulokowanego w jednostkach. Niestety, medialne doniesienia ostatnich lat dotyczące manipulowania informacjami w sprawozdaniach finansowych wstrząsnęły gospodarkami oraz nadwyrężyły reputację zawodów związanych z rachunkowością. (...) Osią przewodnią rozważań przedstawionych w tej publikacji jest przekonanie, że w systemie standardów teoretycznych rachunkowości brakuje etycznego wzmocnienia, które podkreślałoby konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej. W szczególności niedostatki w tym zakresie widoczne są z perspektywy dostarczania informacji na rynek kapitałowy, gdzie decyzje podejmowane są na podstawie danych tworzonych w systemie informacyjnym rachunkowości. W związku z tym zasadniczym celem pracy jest wykazanie, że przestrzeganie etyki zawodowej warunkuje wiarygodne odzwierciedlenie rzeczywistości ekonomicznej przez system informacyjny rachunkowości. Odpowiedzialność osób świadczących usługi rachunkowości wymaga zaangażowania etycznego popartego kodeksem zawodowym, ponieważ niewystarczające jest bezrefleksyjne aplikowanie rachunkowości bez zważania na znaczenie zasad w niej obowiązujących, okoliczności, czy też konsekwencji posługiwania się opisanymi regulacjami. Przyjęty cel służy podkreśleniu konieczności świadomego włączenia etyki do kanonu zasad i norm rachunkowości, które stanowią o prawidłowości funkcjonowania społeczno-ekonomicznego paradygmatu rachunkowości współcześnie i w przyszłości. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams B.L., Malone F.L., James W.: Confidentiality Decisions: The Reasoning of CPAs in Resolving Ethical Dilemmas. "Journal of Business Ethics" 1995, No. 14, s. 1015-1020.
 2. Alexander D., Archer S.: On Economic Reality, Representational Faithfulness, and the True and Fair Override. "Accounting and Business Research" 2003, No. 33, s. 3-17.
 3. American Accounting Association: Financial Accounting and Reporting Standards for Private Entities. "Accounting Horizons" 2006, No. 20, s. 179-194.
 4. Andrzejewski M.: Korygująca funkcja rewizji finansowej w systemie rachunkowości. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 5. Anstead S.M.: Law Versus Ethics in Management 1999. DOI: 10.2139/ssrn.255298, dostęp: luty 2012.
 6. Anzenbacher A.: Wprowadzenie do etyki. Myśl filozoficzna. Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 7. Aras G., Muslumov A.: The Analysis of Factors Affecting Ethical Judgements: The Turkish Evidence. Conference proceedings: Global Business and Technology Association, 2004 International Conference, June 8 to 12, Cape Town, South Africa. Unpublished.
 8. Arjoon S.: Ethical Decision-Making: A Case for the Triple Font Theoiy. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 71, s. 395-410. Ascioglu A., Hedge S.R, Krishnan G.V., McDermott J.B.: Earnings Management and Market Liquidity. "Review of Quantitative Finance and Accounting" 2012, No. 38, s. 257-274.
 9. At Enron, The Environment Was Ripe for Abuse. "Bloomberg Businessweek Magazine", 24 February 2002.
 10. Baird J.E., Zelin R.C., Brennan P.J.: Academic Major, Gender, Personal Values, and Reactions to an Ethical Dilemma. "Journal of Business Case Studies" 2006, No. 2, s. 73-82.
 11. Ball R.: Infrastructure Requirements for an Economic Efficient System of Public Financial Reporting and Disclosure. "Brookings-Wharton Papers on Financial Services" 2001, s. 127-182.
 12. Barth M.E.: Including Estimates of the Future in Today's Financial Statements. "Accounting Horizons" 2006, No. 20, s. 271-285.
 13. Becker G.S.: Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology, "Journal of Economic Literature" 1976, No. 14, s. 817-826.
 14. Beekun R.I., Hamdt R., Westerman J.W., HassabElnaby H.R.: An Exploration of Ethical Decision-Making Process in the United States and Egypt. "Journal of Business Ethics" 2008, No. 82, s. 587-605.
 15. Biznes, etyka, odpowiedzialność. Red. W. Gasparski. Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 16. Bleck A., Liu X.: Market Transparency and the Accounting Regime. "Journal of Accounting Research" 2007, No. 45, s. 229-256.
 17. Board Meeting Handout. Conceptual Framework. Financial Accounting Standard Board, 22 June 2005.
 18. Brzezin W.: Ogólna teoria rachunkowości. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa w Warszawie, Warszawa 1998.
 19. Burchell S., Clubb C., Hopwood A.: Accounting and its Social Context: Towards a History of Value Added in the United Kingdom. "Accounting, Organizations and Society" 1985, Vol. 10, s. 381-413.
 20. Business Research Yearbook. Global Business Perspectives. Vol. XIV. International Academy of Business Disciplines 2007.
 21. Carrasco I.: Moral Trails of Adam Smith's Theories in Corporate Social Responsibility Evolution. W: Issues in Economic Traits. Ed. M.A.G.Martin, C.N. Spiller. Nova Science Publishers 2010.
 22. Catana R.N.: Demokracja akcjonariuszy i deficyt demokracji w prawie spółek. "Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego" 2008, nr 1, www.huk.beck.pl, dostęp: czerwiec 2012.
 23. Cavusgil E.: Merck and Vioxx: An Examination of an Ethical Decision-Making Model. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 76, s. 451-461.
 24. Chambers R.J.: An Accounting Thesaurus. 500 Years of Accounting. University of Sydney, Sydney 1995, http://setis.libraiy.usyd.edu.au/, dostęp: sierpień 2012.
 25. Clement M., Frankel R., Miller J.: Confirming Management Earnings Forecasts, Earnings Uncertainity, and Stock Returns. "Journal of Accounting Research" 2003, No. 43, s. 653-679.
 26. Cohen J.R., Pant L.W., Sharp D.J.: A Methodological Note on Cross-Cultural Accounting Ethics Research. "The International Journal of Accounting" 1996, No. 31, s. 55-66.
 27. Cohen J.R., Pant L.W., Sharp D.J.: Cultural and Socioeconomic Constraints on International Codes of Ethics: Lesson from Accounting. "Journal of Business Ethics" 1992, No. 11, s. 687-700.
 28. Cohn G.: The Ethics of Tax Evasion: A Jewish Perspective. Tekst zamieszczany w większości modlitewników żydowskich, http://academic.brooklyn.cuny.edu/economic/ cohn/ETH_TAX.htm, dostęp: marzec 2009.
 29. Crowe M.: The Moral Obligation of Paying Just Taxes. A Dissertation. The Catholic University of America Press, Washington 1944.
 30. Cruz Ch. A., Shafer W.E., Strawser J.R.: A Multidimensional Analysis of Tax Practitioners' Ethical Judgements. "Journal of Business Ethics" 2000, No. 24, s. 223-244.
 31. Cushmann J.H. Jr: U.S. Tightens Security for Economic Data. "New York Times", 16 July 2012.
 32. Darrough M., Rangan S.: Do Insiders Manipulate Earnings When They Sell Their Shares in an Initial Public Offering? "Journal of Accounting Research" 2005, No. 43, s. 1-33.
 33. Debt and Deleveraging: The Global Credit Bubble and Its Economic Consequences. McKinsey Global Institute 2010.
 34. Dobija M.: Rachunkowość zarządcza i controlling. WN PWN, Warszawa 1997.
 35. Dokument roboczy służb komisji, streszczenie oceny skutków, towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych oraz wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań jednostek interesu publicznego. Komisja Europejska, 30.11.2011.
 36. Donaldson T., Dunfee T.W.: Toward a Unified Conception of Business Ethics: Integrative Social Contracts Theory. "The Academy of Management Review" 1994. No. 2, s. 252-284.
 37. Donaldson T., Werhane P.H.: Ethical Issues in Business. A Philosophical Approach. 8th ed. Prentice Hall 2008.
 38. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 39. Duska R.F., Duska B.S., Accounting Ethics. Blackwell Publishing 2007.
 40. Epstein E.M.: Religion and Business - The Critical Role of Religious Traditions in Management Education. "Journal of Business Ethics" 2002, No. 38, s. 91-96.
 41. Ex-Enron Officer Given 5 1/2 Yeras in Prison. "The New York Times", 16 November 2006.
 42. Fama E.E., Jenses M.C.: Separation of Ownership and Control. "Journal of Law and Economics" 1983, No. 26, s. 301-324.
 43. Finn D., Chonko L., Hunt S.: Ethical Problems in Public Accounting: The View from the Top. "Journal of Business Ethics" 1988, No. 7, s. 605-615.
 44. Fogel J., McSween N., Dutt O.: Religious Affiliation and Ethics: Patterns Regarding Beliefs for Workplace Behaviours. "Journal of Business Systems, Governance and Ethics" 2010, No. 5, s. 25-41.
 45. Frankfurt H.R.: On Bullshit. Princeton University Press 2005.
 46. Freulich P.: Poślizg na parkiecie. "Polityka" nr 22 z 29 maja 1999.
 47. Fritzsche D.J., Oz E.: Personal Values' Influence on the Ethical Dimension of Decision Making. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 75, s. 335-343.
 48. Gabrusewicz T.: Wyzwania stawiane biegłym rewidentom badającym sprawozdania finansowe korporacji w aspekcie CSR wyzwaniem dla zasad corporate governance. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2008, nr 9, s. 40-49.
 49. Game Theory and Ethics. Stanford Encyclopedia of Philosophy, dostęp: lipiec 2012.
 50. Gasparski W.: Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja uzupełniona. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2007.
 51. Global Capital Markets: Entering a New Era. McKinsey Global Institute 2009.
 52. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin, Warszawa 2006.
 53. Guide to Measuring the Information Society. OECD 2005.
 54. Guide to Measuring the Information Society. OECD 2009.
 55. Guide to Measuring the Information Society. OECD 2011.
 56. Halbesleben J.R.B., Wheeler A.R., Buckley M.R.: Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? Pluralistic Ignorance and Business Ethics Education. "Journal of Business Ethics" 2005, No. 56, s. 385-398.
 57. Healy P.M., Wahlen J.M.: A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. "Accounting Horizons" 1999, No. 13, s. 365-383.
 58. Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. WN PWN, Warszawa 2002.
 59. Holland G.A.: Information Society: European Considerations in Economic and Cultural Contexts. "Library Philosophy and Practice" 2006, s. 1-9.
 60. Hulicka M.: Oszukańcza sprawozdawczość finansowa. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
 61. Hunt S.D, Rawls J.S., Horn P.W.: Understanding Ethical Decision Making: Why Do People's Ethical Judgements Differ? Business Ethics Symposium. Denver, October 2003.
 62. Jajuga K.: Elementy nauki o finansach. PWE, Warszawa 2007.
 63. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje, instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. WN PWN, Warszawa 1996.
 64. Joint Conceptual Framework Project. Financial Accounting Standards Advisory Council 2005.
 65. Kamela-Sowńska A.: Geopolityka rachunkowości, czyli o zmierzchu rachunkowości, którą znamy. Kluczowe problemy teorii i praktyki rachunkowości. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 66. Kamela-Sowińska A.: Wartość firmy. PWE, Warszawa 1996.
 67. Kanniainen V., Paâkkônen J.: Do the Catolic and Protestant Countires Differ by Their Tax Morale? Discussion Paper 45. Helsinki Center of Economic Research, January 2007.
 68. Karmańska A.: Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
 69. Kietliński K., Reyez W.M., Oleksyn T.: Etyka w biznesie i zarządzaniu. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 70. Kim R., Kasprzycka B.: Religa: muszą tylko napisać testament. "Dziennik", 31 października 2008.
 71. Kinserdal H.: Faithful representation: mapping the "truth" in financial statements? Working Paper. Department of Accounting, Auditing and Law, Norwegian School of Economics, Bergen 2009.
 72. Kitzmueller M.: Economic Perspectives on Corporate Seocial Responsibility. Thesis submitted for assessment with a view to obtaining the degree of Doctor of Economics of the European University Institute. Florence 2010.
 73. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 74. Kołodziej S.: Wiedza ekonomiczna i postawy wobec podatków dorosłych Polaków. "Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą" 2011, nr 40, s. 192-201.
 75. Kosmala-MacLullich K.: The True and Fair View Construct in the Context of the Polish Transition Economy: Some Local Insights. "European Accounting Review" 2003, No. 12, s. 465-487.
 76. Krugman P.: How Did Economists Get It All Wrong? "The New York Times", 2 September 2009.
 77. Kuhn T.S.: The Structure of Scientific Revolutions. 2nd ed. The University of Chicago Press, Chicago 1970.
 78. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 79. Kwaśnicki W.: O matematyzacji ekonomii. "Ekonomista" 2012, nr 3.
 80. Lashinsky A.: Inside Apple. How America's Most Admired and Secretive Company Really Works. Business Plus 2012.
 81. Lee T.A.: Reply to Commentary. The FASB and Accounting for Economic Reality. Cunning Plans, Spinners, and Ideologues: Blackadder and Baldrick Try Accounting for Economic Reality. "Accounting and the Public Interest" 2006, No. 6, s. 45-50.
 82. Lee T.A.: The FASB and Accounting for Economic Reality. "Accounting and the Public Interest" 2006, No. 6, s. 1-27.
 83. Lee T.A.: The Ontology and Epistemology of Social Reality in Accounting According to Mattessich. "Accounting and the Public Interest" 2009, No. 9, s. 65-72.
 84. Lenort L.: Odpowiedzialność jako fundamentalna kategoria etyczna. Studium na podstawie literatury współczesnej filozofii odpowiedzialności. Autorecenzja rozprawy doktorskiej obronionej przed Radą Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. "Ruch Filozoficzny" 2007, Tom LXIV.
 85. Leuz Ch., Wysocki P.: Economic Consequences of Financial Reporting and Disclosure Regulation: A Review and Suggestions for Future Research. MIT Sloan School of Management Working Paper, October 2008.
 86. Lewicka-Strzałecka A.: Spór o kształt etycznej edukacji menedżerów. "Diametros" 2010, nr 25, s. 38-54.
 87. Lewis P.V.: Defining "Business Ethics": Like Nailing Jello to a Wall. "Journal of Business Ethics" 1985, No. 4, s. 377-383.
 88. Liang P.J., Zan X-J.: Information Economics and Accounting Measurements: A Blueprint for Scholarly Research. Tepper School of Business, Pittsburgh 2007.
 89. Long-Fung L.Ch., Wai-Sum S.: Ethical Decision-Making in Corporate Entrepreneurial Organizations. "Journal of Business Ethics" 2000, No. 23, s. 365-375.
 90. Lunt P.: Commentary. Rethinking the relationship between economics and psychology. "Journal of Economic Psychology" 1996, No. 17, s. 275-287.
 91. Lynn M.L., Naughton M.J., VanderVeen S.: Faith at Work Scale (FWS): Justification, Development, and Validation of a Measure of Judaeo-Christian Religion in the Workplace. "Journal of Business Ethics" 2008, DOI 10.1007/s 10551-008-9767-3, dostęp: styczeń 2009.
 92. Ład informacyjny. Praktyki informacyjne stosowane przez instytucje finansowe oraz media działające na polskim rynku kapitałowym w porównaniu z praktykami występującymi na wybranych rynkach zagranicznych. Rada Ładu Informacyjnego, Warszawa, 31 października 2009.
 93. Macintosh N.B.: Accounting and the Truth of Earnings Reports: Philosophical Considerations. "European Accounting Review" 2009, No. 18, s. 141-175.
 94. Macintosh N.B.: Commentary - The FASB and Accounting for Economic Reality'. Accounting - Truth, Lies, or "Bullshit"? A Philosophical Investigation. "Accounting and the Public Interest" 2006, No. 6, s. 22-36.
 95. Macintosh N.B.: From Rationality' to Hyperreality: Paradigm Poker. "International Review of Financial Analysis" 2003, No. 12, s. 453-465.
 96. Macintosh N.B., Shearer T., Thorton D.B., Walker M.: Accounting as Simulacrum and Hyperreality : Perspectives on Income and Capital. "Accounting, Organizations and Society" 2000, No. 25, s. 13-50.
 97. March J.G.: Ambiguity and Accounting: The Elusive Link Between Information and Decision-Making. "Accounting, Organizations and Society" 1987, No. 2, s. 153-168.
 98. Maree K.W., Radlof S.: Factors Affecting Ethical Judgement of South African Chartered Accountants. "Meditari Accountancy Research" 2007, No. 15, s. 1-18.
 99. Maruszewska E.W.: Analiza czynników kształtujących decyzje księgowych w zakresie dylematów etycznych. Badania własne 2010. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, praca niepublikowana.
 100. Maruszewska E.W.: Do Polish Accounting Students and Accounting Practitioners Know Which Way They Should Go in Their Professional Career? W: Rachunkowość. Dydaktyka i certyfikacja zawodu księgowego. Red. D. Dziawgo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2012, s. 121-132.
 101. Maruszewska E.W.: Ethical Education of Accounting Students in Poland. "General and Professional Education Journal" 2011, No. 1, s. 26-30.
 102. Maruszewska E.W.: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej a jakość sprawozdań finansowych: przegląd literatury. W: Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 195-204.
 103. Maruszewska E.W.: Propagowanie kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości w nauczaniu na kierunku finanse i rachunkowość. W: Tendencje w ekonomii i finansach. Konteksty teoretyczne i rozwiązania praktyczne. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2013, s. 375-383.
 104. Maruszewska E.W.: Reception of Supervisors' Pressure to Act Unethically in Accounting. "AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research" 2012, No. 2, s. 65-68.
 105. Maruszewska E.W.: The Use of Fair Value for Initial Recognition of Business Combination. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Studia Ekonomiczne nr 126. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2012, s. 225-234.
 106. Maruszewska E.W.: Współczesna rachunkowość a etyka zawodowa w polskiej literaturze z zakresu rachunkowości finansowej. "Zeszyty Naukowe Studia Ekonomiczne". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2014, nr 164, s. 109-120.
 107. Maruszewska E.W.: Wykorzystanie różnych technik dydaktycznych w nauczaniu etyki zawodowej w rachunkowości. Ekonomia i Finanse. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. IV Forum Naukowe. Red. H. Buk, C.M. Olszak, E. Ziemba, M. Rowińska. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katowice 2010, s. 617-628.
 108. Maruszewska E.W., Kołodziej S.: Accountancy as a public service - evidence from Poland. 2nd International Academic Conference of Young Scientists "Economics & Management", November 24-26, 2011, Lviv, Ukraine, s. 168-171.
 109. Scientists "Economics & Management", November 24-26, 2011, Lviv, Ukraine, s. 168-171.
 110. Masztalerz M.: Typologie paradygmatów rachunkowości "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2011, nr 191, s. 107-117.
 111. Mattessich R.: Accounting Representation and the Onion Model of Reality: a Comparison with Baudrillard's Orders of Simulacra and His Hyperreality. "Accounting, Organizations and Society" 2003, No. 28, s. 443-470.
 112. Mattessich R.: FASB and Social Reality - an Alternative Realist View. "Accounting and the Public Interest" 2009, No. 9, s. 39-64.
 113. Mattessich R.: The Constellation of Accountancy and Economics. "The Accounting Review" 1956, No. 4, s. 551-564.
 114. McDevitt R., Giapponi C., Tromley Ch.: A Model of Ethical Decision Making: The Integration of Process and Content. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 73, s. 219-229.
 115. McGee R.W.: Cheating on Taxes: A Comparative Study of Tax Evasion Ethics of 15 Transition Economies and 2 Developed Economies. The IABPAD Conference Proceedings, Dallas, April 2008.
 116. McGee R.W.: Christian Views on the Ethics of Tax Evasion. "Journal of Accounting, Ethics and Public Policy" 1998, No. 1.DOI 10.2139/ssrn.461398, dostęp: luty 2009.
 117. McGee R.W.: The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from an Islamic Perspective. "Commentaries on Law and Public Policy" 1997, No. 1. DOI 10.2139/ssrn.461397, dostęp: marzec 2009.
 118. McGee R.W.: The Ethics of Tax Evasion: A Survey of International Business Academics. International Atlantic Economic Conference, New York, October 2005.
 119. McGee R.W.: Three Views on the Ethics of Tax Evasion. "Journal of Business Ethics" 2006, No. 67. DOI 10.1007/sl0551-006-9002-z, dostęp: luty 2009.
 120. McGee R.W., Basic M., Tyler M.: The Ethics of Tax Evasion: A survey of Bosnian Opinion 2006. Dostępne w: Social Science Research Network, dostęp: luty 2009.
 121. McGee R.W., Bernal A.; The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Business Students in Poland 2006. Dostępne w: Social Science Research Network, dostęp: luty 2009.
 122. McGee R.W., Gupta R.: The Ethics of Tax Evasion: An Empirical Study of New Zealand Opinion. Florida International University, Working Paper, May 2008.
 123. McGee R.W., Ho S.S.M., Li A.Y.: A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong vs the United States. "Journal of Business Ethics" 2008, No. 77, s. 147-158. DOI 10.1007/sl0551-006-9304-1.
 124. McGee R.W., Linge C.: The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Guatemalan Opinion 2005. Dostępne w: Social Science Research Network, dostęp: luty 2009.
 125. McGee R.W., López-Palau S.: The Ethics of Tax Evasion: Two Empirical Studies of Puerto Rican Opinion. "Journal of Applied Business and Economics". The Eighth Annual Conference of the National Business and Economics Society, Rio Grande, Puerto Rico, March 4-7, 2007, s. 1-33.
 126. McGee R.W., Nickerson I., Fees W.: German and American Opinion on the Ethics of Tax Evasion. Proceedings of the Academy of Legal, Ethical and Regulatory Issues. Nevada, October 2006.
 127. McGee R.W., Preobragenskaya G.G.: Accounting and Financial System Reform in Eastern Europe and Asia. Springer 2006.
 128. McGee R.W., Smith S.R.: Ethics, Tax Evasion and Age: Empirical Studies on Opinion in Utah and 14 Countries in the Western Hemisphere. Andreas School of Business Working Paper, Barry University, Florida, February 2007.
 129. McGee R.W., Smith S.R.: Ethics, Tax Evasion and Religion: A Survey of Opinion of Members of the Church of Jesus Christ of Latter-Day' Saints. Andreas School of Business Working Paper Series, Barry University, Florida, October 2006.
 130. McGee R.W., Smith S.R.: Ethics, Tax Evasion, Gender and Age: An Empirical Study of Utah Opinion. Andreas School of Business Working Paper, Barry University, Florida, January 2007.
 131. McGee R.W., Tusan R.: The Ethics of Tax Evasion: A Survey of Slovak Opinion. W: Taxation and Public Finance in Transition and Development Economies. Ed. R.W. McGee. Springer Science + Business Media 2008, s. 584.
 132. McGee R.W., Tyler M.: Tax Evasion and Ethics: A Demographic Study of 33 Countries. Andreas School of Business Working Paper, Barry University, Florida, October 2006.
 133. McKeman J.F.: Accountability as Aporia, Testimony, and Gift. "Critical Perspectives on Accounting" 2012, No. 23, s. 258-278.
 134. McLean B., Elkind P.: The Smartest Guys in the Room. The Amazing Rise and Scandalous Fall of Enron. Portfolio Penguin Books 2004.
 135. McNichols M.F., Stubben S.R.: Does Earnings Management Affect Firms' Investment Decisions? "The Accounting Review" 2008, No. 83, s. 1571-1603.
 136. Messner Z.: Podstawy rachunkowości. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2001.
 137. Micherda B.: Analityczna funkcja rachunkowości w okresie przejściowym do gospodarki tynkowej. "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 1997.
 138. Migoń M.P.: Wstęp do etyki. Skrypt. Wydawnictwo GSW, Gdańsk 2013.
 139. Migracja kapitału w globalnej gospodarce. Red. A. Szablewski. Difin, Warszawa 2009.
 140. Mintchik N.M., Farmer T.A.: Association between Epistemological Beliefs and Moral Reasoning: Evidence from Accounting. "Journal of Business Ethics" 2009, No, 84, s. 259-275.
 141. Moerman L.C.: People as Prophets: Liberation Theology as a Radical Perspective on Accounting. "Accounting, Auditing and Accountability Journal" 2006, No. 19, s. 169-185.
 142. Montgomery R.H.: What Have we Done, and How? Address of the President 1937.
 143. Moore L.: Economic ,,Reality" and the Myth of the Bottom Line. "Accounting Horizons" 2009, No. 23, s. 327-340.
 144. Mouck T.: Institutional Reality, Financial Reporting, and the Rules of the Game. "Accounting, Organizations and Society" 2004, s. 525-541.
 145. Musvoto S.W.: Applying the Representational Theory of Measurement to Accounting. University of Pretoria, Pretoria 2008.
 146. Musvoto S.W.: The Role of Measurement Theory in Supporting the Objectives of the Financial Statements. The 2011 New Orleans International Academic Conference.
 147. Mysłek W.: Etyka zawodowa. Uwarunkowania. Konteksty, Zastosowania. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, Olsztyn 2010.
 148. Nogalski B., Ronkowski R.: Współczesne przedsiębiorstwo. Problemy funkcjonowania i zatrudniania. TNOiK, Toruń 2007.
 149. Noreen E.: The Economics of Ethics: A New Perspective on Agency Theory. "Accounting, Organizations and Society" 1988, No. 13, s. 359-369.
 150. Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta. Część II. Krajowa Izba Biegłych Rewidentów. Załącznik do uchawły KIBRnr 144/66/96 z 16 stycznia 1996 r.
 151. Nowa definicja MŚP. Poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia. Komisja Europejska 2006.
 152. Nowicka A.: Odpowiedzialność: ujęcie deontologiczne. Status pozytywnej odpowiedzialności prospektywnej w filozofii Immanuela Kanta. Praca doktorska napisana w Zakładzie Etyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. UAM, dr hab. E. Nowak, Poznań 2012, s. 1-208.
 153. O'Fallon M.J., Butterfield K.D.: A Review of the Empirical Ethical Decision-Making Literature: 1996-2003. "Journal of Business Ethics" 2005, No. 59, s. 375-413.
 154. Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów. Red. L. Balcerowicz. Zysk i S-ka, Warszawa 2012.
 155. Opara S.: Jak żyć? Wykłady z etyki. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2011.
 156. Pacioli L.: Tractatus XI de Computis et Scripturis (1494). Reprint: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 157. Park H.: The Role of Idealism and Relativism as Dispositional Characteristics in the Socially Responsible Decision-Making Process. "Journal of Business Ethics" 2005, No. 56, s. 81-98.
 158. Pastoriza D., Arino M.A., Ricart J.E.: Creating an Ethical Work Context: A Pathway to Generate Social Capital in the Firm. "Journal of Business Ethics" 2009, No. 88, s. 477-489.
 159. Pendse S.G.: Ethical Hazards: A Motive, Means, and Opportunity Approach to Curbing Corporate Unethical Behavior. "Journal of Business Ethics" 2012, No. 107, s. 265-279.
 160. Pfaff J.: Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2007.
 161. Ponemon L.A.: Ethical Judgements in Accounting: A Cognitive-Developmental Perspecitve. "Critical Perspectives on Accounting" 1990, No. 1, s. 191-215.
 162. Ponemon L.A.: Ethical Reasoning and Selection - Socialization in Accounting. "Accounting Organization and Society" 1992, No. 17, s. 239-258.
 163. Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF. Red. J. Pfaff, Z. Messner. WN PWN, Warszawa 2011.
 164. Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Red. T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 165. Rachunkowość wobec kryzysu gospodarczego. Red. B. Micherda. Difin, Warszawa 2010.
 166. Raport z analizy rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych, sporządzonych za rok obrotowy 2007 przez emitentów papierów wartościowych, pod kątem ich zgodności z wymogami MSR. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Emitentów - Wydział Rachunkowości, Warszawa, styczeń 2009.
 167. Regulamin Działania Komisji Etyki. Załącznik do uchwały nr 698/2007 Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 23.10.2007 r.
 168. Reiske A.: Etyka działania i odpowiedzialność społeczna w podmiotach ekonomii społecznej. Fundacja Studiów Europejskich - Instytut Europejski. Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie - wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 169. Report of the Committee on Accounting Valuation Bases. "The Accounting Review" 1972, No. 47, s. 535-573.
 170. Rest J.R.: Development in Judging Moral Issues. University of Minnesota Press, Minneapolis 1979.
 171. Rose J.M.: Corporate Directors and Social Responsibility: Ethics versus Shareholder Value. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 73, s. 319-331.
 172. Roxas M.L., Stoneback J.Y.: An Investigation of the Ethical Decision-Making Process Across Varying Cultures. "The International Journal of Accounting" 1997, No. 32, s. 503-535.
 173. Ryzyko w rachunkowości. Red. A. Karmańska. Difin, Warszawa 2008.
 174. Salvary S.C.W.: Some Conceptions and Mis-Conceptions on Reality and Assumptions in Financial Accounting. "Journal of Applied Business Research" 1996, Vol. 13, s. 69-81.
 175. Sangster A., Scataglinibelghitar G.: Luca Pacioli: The Father of Accounting Education. "Accounting Education. An International Journal" 2010, No. 19, s. 423-438.
 176. Satava D., Caldwell C., Richards L.: Ethics and the Auditing Culture: Rethinking the Foundation of Accounting and Auditing. "Journal of Business Ethics" 2006, No. 26, s. 271-284.
 177. Scott W.R.: Financial Accounting Theory. 3 ed. Prentice Hall 2003.
 178. Searle J.R.: The Construction of Social Reality. The Free Press, New York 1995.
 179. Sektor finansowy w Polsce. Red. S. Owsiak. PWE, Warszawa 2002.
 180. Słownik języka polskiego. WN PWN, www.sjp.pwn.pl, dostęp: listopad 2010.
 181. Słownik języka polskiego. WN PWN, Warszawa 2005.
 182. Smith L.M., Smith K.T., Mulig E.V.: Application and Assessment of an Ethics Presentation for Accounting and Business Classes. "Journal of Business Ethics" 2005, No. 61, s. 153-164.
 183. Soros G.: The Capitalist Threat. "The Atlantic Monthly" 1997, No. 279, s. 45-58.
 184. Srnka K.J., Gegez A.E., Arzova S.B.: Why Is It (Un-)ethical? Comparing Potential European Partners: A Western Christian and An Eastern Islamic Country - On Arguments Used in Explaining Ethical Judgements. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 74, s. 101-118.
 185. Strong K.C., Meyer G.D.: An Integrative Descriptive Model of Ethical Decision Making. "Journal of Business Ethics" 1992, No. 11, s. 89-94.
 186. Suzuki T.: The Epistemology of Macroeconomic Reality: The Keynesian Revolution from Accounting Point of View. "Accounting, Organizations and Society" 2003, No. 28, s. 471-517.
 187. Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. Tom 2. WN PWN, Warszawa 2011.
 188. The Conceptual Framework for Financial Reporting. International Accounting Standard Board. IFRS Foundation, London 2010.
 189. Thornton J.M.: User Primacy, Positive Accounting Theory, and Nonaudit Senrvices: Evidence from SEC's Independence Hearings. "Accounting and the Public Interest" 2003, No. 3, s. 36-57.
 190. Torgler B.: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Dissertation. Universität Basel, Basel 2003.
 191. Trevino L.K.: Ethical Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model. "The Academy of Management Review" 1986, No. 11, s. 601-617.
 192. Tsui J.S.: Auditors' Ethical Reasoning: Some Audit Conflict and Cross Cultural Evidence. "The International Journal of Accounting" 1996, No. 31, s. 121-133.
 193. Turyna J.: Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008.
 194. Tweedie D.: Beancounters or Market Drivers? The Role of the Reporting Accountant. Institute of Chartered Accountants of Scotland, 4 September 2008.
 195. Uchwała nr 1608/38/2010 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.
 196. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Dz.U. z 2007 r., nr 111, poz. 765 z późn. zm.
 197. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych. Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 z późn.zm.
 198. Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Dz.U. Nr 78, poz. 483 z późn.zm.
 199. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dz.U. z 2010 r., nr 220, poz. 1447 z późn. zm.
 200. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.
 201. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 202. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., nr 47, poz. 330 z późn. zm.
 203. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny. Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.
 204. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Dz.U. nr 77, poz 649 z późn. zm.
 205. Van de Poel I., Royakkers L.: The Ethical Cycle. "Journal of Business Ethics" 2007, No. 71.
 206. Van Quaquebeke N., Zenker S., Eckloff T.: Find Out How Much It Means to Me! The Importance of Interpersonal Respect in Work Values Compared to Perceived Organizational Practices. "Journal ofBusiness Ethics" 2008.
 207. ERIM Report Series Reference No. ERS-2008-085-ORG. Dostępny w Social Science Research Network, dostęp: luty 2009.
 208. Neumann J. von, Morgenstern O.: Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press 1953.
 209. Wasieleski D.M., Weber J.: Does Job Function Influence Ethical Reasoning? An Adapted Wason Task Application. "Journal of Business Ethics" 2009, No. 1, s. 187-199.
 210. Wąsowski W.: Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych. Difin, Warszawa 2010.
 211. Weeks W.A., Moore C.W., McKinney J.A., Longenecker J.G.: The Effects of Gender and Career Stage on Ethical Judgement. "Journal ofBusiness Ethics" 1999, No. 20, s. 301-313.
 212. Williams P.F.: Commentary. The FASB and Accounting for Economic Reality. Accounting for Economic Reality: Whose Reality, Which Justice? "Accounting and the Public Interest" 2006, No. 6, s. 37-44.
 213. Wiśniewski R.: 2a i przeciw kodyfikacjom etycznym firm. "Diametros" 2005, nr 6, s. 135-139.
 214. Wojciechowska-Nowak A.: Założenia do ustawy o ochronie osób sygnalizujących nieprawidłowości w środowisku zawodowym. Jak polski ustawodawca może czerpać z doświadczeń państw obcych? Program Przeciw Korupcji. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa 2012.
 215. Woller G.M.: Business Ethics, Society, and Adam Smith: Some Observations on the Liberal Business Ethos, "Journal of Socio-Economics" 1996, No. 25, s. 311-352.
 216. Wójtowicz P.: Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
 217. Wpływ zakresu ujawnianych informacji na zaufanie do rynków kapitałowych i organizacji gospodarczych. Red. G.K. Świderska. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
 218. Wuerges A.F.E., Borba J.A.: Accounting Fraud Detection: Is It Possible to Quantify Undiscovered Cases?, 2010, dostępne w: Social Science Research Network, dostęp: grudzień 2011.
 219. Wustemann J., Wustemann S.: Why Consistency of Accounting Standards matters: A Contribution to the Rules - Versus Principles Debate in Financial Reporting. "A Journal of Accounting, Finance, and Business Studies ABACUS" 2010, No. 46, s. 1-27.
 220. www.ambergold.pl, dostęp: sierpień 2012.
 221. www.dga.pl, dostęp: wrzesień 2012.
 222. www.money.cnn.com, dostęp: lipiec 2012.
 223. www.orlen.pl, dostęp: sierpień 2012.
 224. www.radpol.com.pl, dostęp: wrzesień 2012.
 225. www.telewizja.tvn.pl/grupatvn/investor, dostęp: sierpień 2012.
 226. www.wgpw.gov.pl, dostęp: lipiec 2012.
 227. www.whistleblower.pl, dostęp: lipiec 2013.
 228. Wyzwania współczesnych finansów. Red. K. Jajuga. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 229. Wzmocnienie ochrony uczestników rynku kapitałowego. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 230. Yetmar S., Cooper R., Frank G.: Ethical Issues Facing CPA Tax Practitioners. "The CPA Journal" 1998, www.nysscpa.org, dostęp: luty 2009.
 231. Zawody zaufania publicznego w świadomości Polaków. Research International PENTOR 2008.
 232. Zgodność sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych w MSR. Analiza przeprowadzona w 2009 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Departament Emitentów - Wydział Rachunkowości, Warszawa, luty 2010.
 233. Zintegrowany system pomiaru dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 234. Zsolnai L.: Responsible Decision Making. Praxiology: The International Annual of Practical Philosophy and Methodology. Transaction Publishers 2009.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu