BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Semenov Iouri, Taczała Maciej
Tytuł
Wpływ czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu morskiego
Influence of Human Factor on Safety of Marine Transport
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 59-76, rys.,tab., bibliogr.29 poz.
Słowa kluczowe
Porty morskie, Bezpieczeństwo
Seaports, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
Współczesna gospodarka morska znajduje się pod wpływem światowego kryzysu gospodarczego. Do jego skutków zalicza się przejawy nieuczciwej konkurencji, wzrost przestępczości gospodarczej i kryminalnej, bezwzględny wyzysk marynarzy, zatrudnienie mniej wykwalifikowanych pracowników. Odpowiedzą na te wyzwania jest tworzenie nowych możliwości poprzez coraz głębszą integrację europejskiego systemu transportowego, powszechne stosowanie satelitarnych systemów nawigacji i łączności, wszechstronna modernizacja floty morskiej oraz uchwalenie nowych regulacji prawnych. W artykule przedstawiono badania oddziaływania czynnika ludzkiego na bezpieczeństwo transportu morskiego. Szczególną uwagę poświęcono ocenie wpływu cech osobowych marynarzy oraz czynników zespołowych na ryzyko wystąpienia poważnych wypadków morskich. Omówiono podstawowe zagadnienia Konwencji o pracy na morzu, mającej na celu poprawę warunków pracy i życia marynarzy na statkach, co w znacznym stopniu wpłynie na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa w żegludze. W artykule zostały także przeanalizowane działania przestępcze zagrażające bezpieczeństwu transportu morskiego, w tym terroryzm oraz ataki pirackie.(abstrakt autora)

Contemporary marine economy is subject to the effect of the worldwide economical crisis. The results of the crisis are unfair competition, increase of the economical and criminal delinquency, ruthless exploitation of seamen and employment of less qualified employees, being a challenge to the economy. Creating new opportunities through the deeper integration of the European transportation system, common application of global navigation and communication systems modernisation of the merchant fleet and new legal regulations can be the response to the challenge. Investigation of the influence of the human factor on the safety of the marine transport are presented in the paper with the focus on estimation of the influence of the personal dispositions and team factors on risk of serious sea accident occurrence. Principal problems of the Maritime Labour Convention aimed at improvement of conditions of life and labour of seamen on ships what significantly improves the safety level in navigation. Criminal acts against the safety of the marine transport including terrorism and pirate raids were also analysed in the paper.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Addendum to the United States National search and rescue supplement, COMDTINST M16130.2F, U. S. COAST GUARD, Washington, January 2013.
 2. Cruise Industry Overview, FCCA, Mexico 2011.
 3. Cruise Industry Overview, FCCA, Mexico 2013.
 4. Dangers of fatigue highlighted in ITF study, IFT London 1998
 5. Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE, Dz.U. UE 124/30 z dnia 20.05.2009.
 6. Disturbing excess hours at sea, Marine Safety Newsletter June 1998.
 7. Hanzu-Pazara R., Barsan E., Arsenie P., Chiotoroiu L., Raicu G., Reducing of maritime accidents caused by human factors using simulators in training process, "Journal of Maritime Research" 2008, vol. V, nr 1
 8. Konwencja Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r., Dz.U. L 161 z 22.06.2007.
 9. Lloyd's List, 1987-2011.
 10. Lloyd's List, 2012-2013.
 11. Maritime knowledge centre - sharing maritime knowledge. IMO, Current awareness bulletin, vol. XXIV, nr 1, January 2012.
 12. Obstacles to global shipping: piracy and terrorism, The World Ocean Review, vol. 1, Transport 2010
 13. Reports on acts of piracy and armed robbery against, Annual report - 2000-2010, IMO, London 2011
 14. Reports on acts of piracy and armed robbery against, Annual report 2012, IMO, London January 2013
 15. R & D projects on crew fatigue, Marine Safety Newsletter, June 1998.
 16. Review of maritime transport, 2011. Report by the UNCTAD secretariat, United Nations: New York and Geneva 2011
 17. Review of maritime transport, 2012 Report by the UNCTAD secretariat, United Nations: New York and Geneva 2012.
 18. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie strategicznych celów i zaleceń w zakresie polityki transportu morskiego UE do 2018 r. (2009/2095(INI)) (2011/C 81 E/03).
 19. Rothblum A.M., Human error and marine safety, vol. 4 U.S. Coast Guard Risk-Based Decision-Making Guidelines, U.S. Coast Guard Research & Development Center 2006
 20. Safety and shipping 1912-2012, Allianz Global Corporate & Specialty and Cardiff University, Hamburg, March 2012
 21. Semenov I.N., Zarządzanie ryzykiem w gospodarce morskiej, t. I: Zarządzanie bezpieczeństwem statków transportowych i obiektów oceanotechnicznych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 2003
 22. Teixeira A.P., Guedes Soares C., Risk assessment in maritime transportation, Reliability Engineering & System Safety, vol. 74, Issue 3, December 2001
 23. The World Trade Report 2010, WTO 2011
 24. UK Marine Accident Investigation Branch: Project Horizon - a wake-up call EU funded Project No. FP7 234000, Research Report 2012
 25. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o ratyfikacji Konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy o pracy na morzu z 2006 r przez Polską. Dz.U. 2011, nr 222, poz. 1324
 26. World Shipping Register, 1987-2011.
 27. World Shipping Register, 2012-2013.
 28. Wróbel K., Zintegrowane Systemy Bezpieczeństwa Morskiego, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, nr 63, grudzień 2009
 29. https://www.ilo.org/ (24.07.2013).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu