BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniak-Miszewska Magdalena
Tytuł
Inwestycje duńskie w problematyce społecznie odpowiedzialnego biznesu
Danish Investments in the Issues of Socially Responsible Business
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 131-152, tab., bibliogr.23 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Usługi biznesowe
Investment, Business services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę znaczenia inwestycji zagranicznych w procesie dyfuzji praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) do poszczególnych regionów, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji duńskich na gruncie doświadczeń województwa zachodniopomorskiego. Prócz analizy teoretycznych podstaw społecznej odpowiedzialności biznesu, analizuje duńskie rozwiązania legislacyjne w tym zakresie, pośrednio oddziałujące na zachodniopomorskie praktyki CSR. Opracowanie odwołuje się do ilościowej i jakościowej analizy danych oraz dokumentacji urzędowej. Ponadto zastosowano tu monograficzną metodę jakościową, opisując duńskie przedsiębiorstwo praktykujące społecznie odpowiedzialny biznes w województwie(abstrakt autora)

The article undertakes the importance of foreign investments in the diffusion practices of corporate social responsibility (CSR) for each region, with particular emphasis on Danish investments in Westpomeranian Region. The analysis of the theoretical foundations of corporate social responsibility and the Danish legislative solutions in this field, indirectly affecting the Westpomeranian CSR practices, were performed. The article refers to the quantitative and qualitative data and official documentation scrutinizes. Furthermore, a qualitative monographic method, describing the Danish company practicing socially responsible business in the region, has been used(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza instytucjonalnych modeli promocji CSR w wybranych krajach, analiza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez CSRinfo 25.02.2011, www.mg.gov.pl
 2. Bąk M., Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze publicznym, wykład podczas konferencji otwierającej projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Warszawa
 3. Chahoud T., Emnerling J., Kolb D., Kubina J., Repinski G., Schlager C., Corporate social and environmental responsibility in India - assessing the UN global compact's role, German Development Institute, Bonn, www.die-gdi.de.
 4. Kaczmarek A, Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw,
 5. Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - Mikrofirma 2011. Tworzenie i zarządzanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 638, Ekonomiczne Problemy Usług nr 63, Szczecin 2011
 6. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997
 7. Knapik A., Porównanie podstaw i praktyk firm polskich, węgierskich i słowackich w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w: Procesy kształtowania nowoczesnej gospodarki, red. D. Fatuła, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Wydawnictwo AFM, Kraków 2006.
 8. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Felberg SJA, Prentice- -Hall International Inc., Warszawa 1999
 9. Kryk B., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa za środowisko przyrodnicze, www.mikro.univ.szczecin.pl.
 10. Materiały dla uczestników szkolenia na temat CSR, organizowanego w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR), w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Firma 2000, dzień 1, s. 11. Materiały dostępne również na www.csr.parp.gov.pl.
 11. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa 2008
 12. Poniatowska-Jaksch M., Przemysłowe bezpośrednie inwestycje zagraniczne źródłem konkurencyjności regionu, Monografie i Opracowania nr 544, SGH, Warszawa 2006
 13. Rekomendacje w zakresie wdrażania założeń koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w Polsce, Zespół ds. SOP, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011
 14. Responsible growth. Action plan for corporate social responsibility 2012-2015, March 2012, The Danish Government, Rosendahl Schultz Grafisk A/S, Copenhagen 2011/2012, w: Materiały dla uczestników wizyty studyjnej do Danii (Kopenhaga) na temat Społecznej odpowiedzialności biznesu, opracowanie: Firma 2000, Warszawa, sierpień 2012, usługa realizowana na zlecenie PARP w ramach projektu Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),finansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE.
 15. Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu w kontekście przemian rynkowych,
 16. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, red. S. Borkowska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, www.cebi.pl.
 17. Statystyka. Opis statystyczny, red. J. Hozer, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1998
 18. Sztumski J., Wstęp do metod i technik badań społecznych, Śląsk, Katowice 2005
 19. Śpiewak P., wykład wprowadzający podczas konferencji inaugurującej projekt Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, 25.10.2011, Warszawa
 20. The World Bank Group, Importance of CSR in selecting new partners and locations,
 21. Race to the top. Attracting and enabling global sustainable business. Business survey report, Washington 2003,
 22. Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu
 23. Woźniak-Miszewska M., Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu inwestorów zagranicznych, w: Społeczna odpowiedzialność biznesu jako wyraz reorientacji działania współczesnych firm, red. M. Rochoń-Porada, Kreatywni Dla Szczecina, Szczecin 2011
 24. Woźniak-Miszewska M., Kapitał duński jako nośnik zasad CSR do województwa zachodniopomorskiego,
 25. CSR a pokolenie Y, materiały pokonferencyjne, Kreatywni dla Szczecin, Szczecin 2012.
 26. Woźniak-Miszewska M., Inwestycje duńskie jako nośnik praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. Doświadczenia zachodniopomorskie, artykuł w materiałach pokonferencyjnych Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Prawo, ekonomia, języki, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Urząd Miasta Szczecin, 21-23.11.2013, Szczecin
 27. M. Woźniak-Miszewska, Społeczna odpowiedzialność jako nowa jakość biznesu szczecińskiej strefy metropolitalnej,
 28. Portowe miasto metropolitalne. Wybrane problemy socjologiczno-ekonomiczne nowego Szczecina, red. M. Woźniak-Miszewska,
 29. Zasoby Internetu, dane Urzędu Statystycznego w Szczecinie i Narodowego Banku Polski Oeconomicus, Szczecin 2014 (w druku). w kontekście przemian rynkowych, www.cebi.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu