BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopeć Joanna
Tytuł
Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim. Obraz bezrobocia
Labor Market in West Pomerania - a Picture of Unemployment
Źródło
Europa Regionum, 2013, t.18, s. 171-189, tab.,rys. bibliogr.15 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje, Usługi biznesowe
Investment, Business services
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono obraz rynku pracy w województwie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem struktury bezrobocia. Autorka wykorzystała literaturę dotyczącą kształtowania się polityki zatrudnienia i polityki rynku pracy oraz przeciwdziałania bezrobociu, a także analizy lokalnego rynku pracy oraz procesów w nim zachodzących. W drugiej części publikacji dokonano analizy zachodniopomorskiego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem struktury osób bezrobotnych na podstawie badań dotyczących analiz rynku pracy zarówno w województwie zachodniopomorskim, jak i badań ogólnopolskich, które jednoznacznie przedstawiają kształtowanie się regionalnego rynku pracy w latach 2003-2011. Celem autorki jest przybliżenie sytuacji panującej na regionalnym rynku pracy, w tym w szczególności obrazu zachodniopomorskiego bezrobocia.(abstrakt autora)

The article presents a picture of the labour market in West Pomerania withparticular emphasis on the unemployment structure. The author based on the literature concerning the development of employment policy, labour market policy and unemployment prevention, as well as on analysis of the local labour market and the processes therein. The second part of the publication gives an introduction of the labourmarket in West Pomerania with special emphasis on the structure of the unemployed. The author relied on studies of labour market analysis both in West Pomerania as nationwide studies, which clearly show the development of the regional labour market in the years 2003-2011. The aim of the author is to present the situation on the regional labour market, primarily the image of the unemployment in West Pomerania.(author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rynku pracy województwa zachodniopomorskiego w 2011 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2012.
 2. Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia, t. 2, PWE, Warszawa 1992.
 3. Borkowska S., Lokalna polityka rynku pracy, KUP, Warszawa 1996.
 4. Co z tą pracą - Pomorze Zachodnie w perspektywie interdyscyplinarnej i międzynarodowej, red. S. Flejterski, Szczecin 2013.
 5. Efektywność podstawowych form aktywizacji zawodowej realizowanych w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowej w 2011 roku, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2012
 6. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1993.
 7. Góra M., Sztanderska U., Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy - przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz, Warszawa 2006
 8. Kaźmierczak Z., Rynek pracy w państwach wysoko rozwiniętych. Analiza porównawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 1996.
 9. Kompendium wiedzy o gospodarce, red. E. Cyrson, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 10. Kroszel J., Podstawy polityki społecznej w gospodarce rynkowej, Uniwersytet Opolski 1993.
 11. Kroszel J., Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1992.
 12. Męcina J., Polityka zatrudnienia i polityka rynku pracy a przeciwdziałanie bezrobociu. Analiza prawno-ekonomiczna, Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza Warszawa 2009.
 13. Musiał-Paczkowska A., Segmentacja synku pracy, Katedra Ekonomii i Marketingu, Politechnika Łódzka, Łódź.
 14. Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 15. Uwarunkowania rozwoju potencjału zatrudnienia a technologie informatyczne i innowacje w województwie zachodniopomorskim. Wnioski i rekomendacje dla regionu, Zachodniopomorskie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, Szczecin 2009
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-278X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu