BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bera Milena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
Tourist Attractiveness of Rural Communes of Natural Values in the Warmińsko-Mazurskie and Podlaskie Voivodeships
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 5-12, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka krajowa, Obszary chronione, Rozwój zrównoważony, Ocena środowiska przyrodniczego
Tourism, Domestic tourism, Protected area, Sustainable development, Environmental assessment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie, Województwo podlaskie
Warmian-Masurian Voivodeship, Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Stan środowiska przyrodniczego jest postrzegany jako jeden z ważniejszych czynników kształtujących wielkość i strukturę ruchu turystycznego w gminie. W celu ochrony i podtrzymania różnorodności przyrodniczej obszarów o cennych walorach przyrodniczych są wytyczane obszary chronione. Wymagają one szczególnych zabiegów zmniejszających siłę negatywnego oddziaływania turystów na środowisko przyrodnicze. Z drugiej strony, stanowią szansę dla gminy na uzyskanie efektów ekonomicznych poprzez rozwój podaży usług turystycznych. Badaniom zostały poddane gminy województwa warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego, na których terenie występuje park narodowy/krajobrazowy, lub obszar gminy (minimum w 50%) został objęty siecią Natura 2000. W celu dokonania analizy atrakcyjności turystycznej badanych gmin wykorzystano zestaw trzech wskaźników: wskaźnik Baretje'a i Deferta, wskaźnik Charvata oraz wskaźnik Schneidera. Szansą na wszechstronny rozwój tych gmin jest właściwe zagospodarowanie obszarów przyrodniczo cennych zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

The condition of the natural environment is seen as one of the most important factors shaping the size and structure of tourism in the commune. To protect the natural diversity of the most valuable areas, protected areas are created. They require specific treatments to reduce the negative impact of tourists on the natural environment. On the other hand, represent an opportunity for the community, to achieve economic results through the development of the supply of tourist services. Research was carried on communes located in the Warmia-Mazury and Podlasie carried area where a national / landscape park exists or a commune area of minimum 50% area included in the Natura 2000 program. To analyse the tourist attractiveness of respondents communes a set of three measures was used: Baretje and Defert's indicator, Charvát's and Schneider's indicator. An opportunity for a comprehensive development of these communities is the proper management of valuable natural areas according to the concept of sustainable development. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barbier E., Burges J., Folke C., 1994. Paradise lost? The Ecological Economics of Biodiversity. Earthscan, London.
  2. Byszewska-Dawidek M., Jagusiewicz A., 2010. Turystyka wiejska w 2010 roku i założenia jej rozwoju. Instytut Turystyki, Warszawa.
  3. Kurek W., 2007. Turystyka. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  4. Mickiewicz B., Żych A., 2012. Turystyka wiejska jako ważny element rozwoju zrównoważonego "gmin naturowych" położonych na obszarze Zielonych Płuc Polski. Wyd. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin.
  5. Niewiadomski K., 2010. Agroturystyka a turystyka - ze szczególnym uwzględnieniem relacji do przestrzeni wiejskiej na przykładzie obszaru woj. podlaskiego. Zesz. Nauk. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing 3 (52), 466.
  6. Tekiela K., 2003. Rok 2002 - rokiem ekoturystyki. Dodatek do "Aura" 7, 2-5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu