BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciupek Bożena (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Doś Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Identyfikacja strategii podatkowej przedsiębiorstwa
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Strategie podatkowe przedsiębiorstw., 2013, s. 45-74, tab., wykr., bibliogr. 56 poz.
Słowa kluczowe
Strategia finansowa przedsiębiorstwa, Podatki, Ryzyko podatkowe, System podatkowy
Company's financial strategy, Taxes, Tax risk, Tax system
Abstrakt
Działania podejmowane przez przedsiębiorstwo funkcjonujące w określonym otoczeniu, ukierunkowane na realizację celów finansowych, powinny być uporządkowane. Jak argumentuje R. Grant, jedynie komputer jest w stanie skonstruować miliard możliwych scenariuszy, dokonać ich analizy i na jej podstawie wyboru. Człowiek poddany jest licznym i różnorodnym ograniczeniom w poszukiwaniu i analizie informacji, a zatem potrzebuje narzędzia integrującego podłoże podejmowanych decyzji, nadającego im spójność. Zasadą, która porządkuje działania przedsiębiorstwa w otoczeniu, jest strategia - "strategia firmy zajmuje się dopasowywaniem wewnętrznych możliwości firmy do środowiska zewnętrznego". Dopasowanie to ma na celu utworzenie takiej konfiguracji wewnętrznych predyspozycji przedsiębiorstwa z szansami i zagrożeniami, jakie stwarza otoczenie, aby zmaksymalizować wartość przedsiębiorstwa oraz osiągnąć przewagę konkurencyjną. Jeżeli dopasowywanie to nie jest przypadkowe, lecz stanowi wynik myślenia strategicznego, wtedy nosi miano pozycjonowania strategicznego. (...) Opracowane plany i decyzje menedżerów określają kierunek działań przedsiębiorstwa, jego fundamentalne zamierzenia, aktywności i politykę. Determinują wewnętrzny charakter organizacji, jej relacje z otoczeniem, wachlarz produktów oraz rynki działania. Decyzje strategiczne są najbardziej poważnymi decyzjami, jakie podejmują zarządzający przedsiębiorstwem, jako że związane są z zaangażowaniem znaczących zasobów i mają istotne konsekwencje dla przyszłości. Należy jednak zauważyć, że tworzenie konfiguracji pomiędzy strukturami i procesami przedsiębiorstwa a jego otoczeniem wymaga czasu, a założenia tego procesu muszą mieć charakter antycypacyjny. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Grant J.: Foundations of Economic Value Added. John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 2. Collins D., Montgomery C. : Creating Corporate Advantage. W : Collins D., Montgomery C., Campbell A., Goold M. : Harvard Business Review on Corporate Strategy. Harvard Business Press, Harvard 1999, s. 89.
 3. Dransfield R.: Corporate Strategy. Heinemann, Oxford 2001.
 4. De Wit B., Meyer R.: Synteza strategii. PWE, Warszawa 2007.
 5. Kourdi J.: Business Strategy: A Guide to Taking Your Business Forward. Profile Books Ltd, London 2009.
 6. Bennet R.: Corporate Strategy. Financial Times Pitman Publishing, London, San Francisco, Kuala Lumpur, Johannesburg 1999.
 7. Mintzberg J.: The Strategy Process. Concepts, Context, Cases. Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 8. Tabatoni P., Jarniou P. : The Dynamics of Norms in Strategic Management. W : Ansoff H., Declerk R., Hayes R. : From Strategic Planning to Strategic Management. New York 1976.
 9. Ansoff H.: Zarządzanie strategiczne. PWE, Warszawa 1985.
 10. Johnson G., Scholes K. : Exploring Corporate Strategy. Prentice Hall, New York 1989.
 11. Pierścionek Z.: Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. WN PWN, Warszawa 2003.
 12. Certo S., Peter J. : Strategic Management, Concepts and Applications. Random House, New York 1988.
 13. Heracleous L.: Strategic Thinking or Strategic Planning? "Long Range Planning" 1998, Vol. 31, No. 3.
 14. Horwatch R.: Deep Dive: The Proven Method for Building Strategy, Focusing Your Resources, and Taking Smart Action. Greenleaf Book Group 2009.
 15. Wootton S.: Strategic Thinking: A Step-by-step Approach to Strategy and Leadership. Kogan Page Publishers, London, Philadelphia, New Delhi 2010.
 16. Kemp J., Schrotter A., Witzel M.: Management Frameworks: Aligning Strategic Thinking and Execution. Routledge, International Edition 2013.
 17. McCabe S.: Corporate Strategy in Construction: Understanding Today's Knowledge and Practice. John Wiley & Sons, Oxford 2010.
 18. Thompson J.: Understanding Corporate Strategy. Cengage Learning, London 2001.
 19. Burnes B.: Managing Change. A Strategie Approach to Organizational Dynamics. Pearson Education, Edinburgh Gate 2009.
 20. Ireland R., Hosskisson R., Hitt M.: Understanding Business Strategy Concepts Plus. Cengage Learning, Mason 2010.
 21. Kaltenbrunn W.: Determinants of the Performance of Strategie Initiatives. Springer, International Edition 2009.
 22. Camillus J.: Strategic Planning and Management Control: Systems for Survival and Success. Lexington Books, New York 1986.
 23. Brocke J., Rosemann M.: Handbook on Business Process Management 2: Strategic Alignment, Governance, People and Culture. Springer, Heidelberg, Dordrecht, London, New York 2010.
 24. Tovstiga G.: Strategy in Practice: A Practitioner's Guide to Strategic Thinking. John Wiley & Sons 2013.
 25. Contemporary Corporate Strategy. Global Perspectives. Ed. J. Saee. Routledge, Oxon 2007.
 26. Semkow J., Żurawicki S.: Elementy metodologii nauk ekonomicznych. PWN, Warszawa 1977.
 27. Business Performance Measurement and Management: New Contexts, Themes and Challenges. Ed. P. Taticchi. Springer, Heilderberg, Dordrecht, London, New York 2010.
 28. Finlay P.: Strategic Management: An Introduction to Business and Corporate Strategy. Pearson Education, Edinburgh Gate 2000.
 29. Urbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2007.
 30. Karwat P.: Obejście prawa podatkowego. Natura zjawiska i sposoby przeciwdziałania mu. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 31. Głuchowski J.: Oazy podatkowe. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
 32. Wyrok NSA z dnia 16.01.2003 r., sygn. SA/SZ 945/01, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2004, nr 4.
 33. Tarka A.: Optymalizacja nie oznacza unikania opodatkowania. "Gazeta Prawna" z 30.07.2008.
 34. Zabłocka S.: Płacić jak najmniej czyli poradnik optymalizacji podatkowej. ODDK, Gdańsk 1998.
 35. Pietrewicz M.: Polityka fiskalna. Poltext, Warszawa 1995.
 36. Szczodrowski G.: Polski system podatkowy. WN PWN, Warszawa 2012.
 37. Kossek-Wojnar M., Owsiak S., Surówka K.: Podstawy teorii finansów publicznych. Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994.
 38. Szczęsny W.: Firma w otoczeniu fiskalnym. Difin, Warszawa 2001.
 39. Lewandowska I.: Prawo do legalnego unikania podatku. "Rzeczpospolita" z 15.04. 2004.
 40. Wyrok NSA z dnia 30.03.2004, sygn. IIISA 2984/02, "Monitor Podatkowy" 2004, nr 6.
 41. Ciupek B. : Zasada sprawiedliwości wobec fisklanej funkcji podatku. W : O nowy ład podatkowy w Polsce. Red. Ostaszewski J. SGH, Warszawa 2007.
 42. Kalinowski M.: Współczesne systemy podatkowe. TNOiK, Toruń 1996.
 43. Sokołowski J.: Strategia podatkowa przedsiębiorstwa. Jak zmniejszyć obciążenia podatkowe. WN PWN, Warszawa 1994.
 44. Wyszkowski A.: Ryzyko podatkowe w działalności przedsiębiorców. "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego" 2011, nr 4/6.
 45. Poszwa M.: Zarządzanie podatkami w małej i średniej firmie. C.H. Beck, Warszawa 2007.
 46. Dymek M.: Optymalizacja podatkowa czyli jak oszczędzać na podatku dochodowym. ODDK, Gdańsk 2006.
 47. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.
 48. Ordynacja podatkowa. Komentarz. Red. H. Dzwonkowski. C.H. Beck, Warszawa 2008.
 49. Nykiel W., Strzelec D.: Interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach. Cz. I. "Przegląd Podatkowy" 2007, nr 5.
 50. Kmieciak Z.: Proceduralne problemy wiążących interpretacji prawa podatkowego. "Państwo i Prawo" 2006, nr 4.
 51. Oddziaływanie instytucji interpretacji podatkowych na finanse przedsiębiorstw. Red. T. Famulska. Difin, Warszawa 2013.
 52. Dowgier R., Etel L., Kosikowski C., Pietrasz P., Presnarowicz S.: Ordynacja podatkowa. Komentarz. LEX, Warszawa 2007.
 53. Barowicz M.: Ceny transferowe. Narządzie optymalizacji podatkowej. Placet, Warszawa 2009.
 54. Zarządzenie Ministra Finansów nr 13 z 20 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Dz. Urz. Ministra Finansów nr 7, poz. 55.
 55. Nadolska A. : Zarządzanie ryzykiem podatkowym. Konieczność czy alternatywa dla skutecznego rozwoju polskich przedsiębiorców ?Materiały konferencyjne "Tworzenie i wykładnia prawa podatkowego w Polsce", Gdańsk 2006, www.knpf.ug.edu.pl
 56. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 73, poz. 443 z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu