BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mączka Lucyna (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Tytuł
Model powiązań pomieszczeń inwentarskich ze stanem pogłowia zwierząt gospodarskich w indywidualnym rolnictwie w Polsce
Model of Relationships between the Accomodation of Farm Animals and Livestock Capita in the Case of Individual Farming in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Seria Specjalna, Monografie, 1990, nr 91, 172 s., tab., rys., bibliogr. s. 140-153
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Rolnictwo, Budownictwo, Metody taksonomiczne, Budynki inwentarskie, Zwierzęta gospodarcze, Rozprawa habilitacyjna
Spatial distribution, Agriculture, Construction sector, Taxonomic methods, Farm building, Livestock, Habilitation thesis
Uwagi
summ., soderž.
Abstrakt
Głównym celem niniejszej pracy jest opracowanie modeli matematycznych dla potrzeb gałęziowego i regionalnego bilansu stanu pogłowia zwierząt gospodarskich i zasobów powierzchni pomieszczeń inwentarskich. Praca składa się z pięciu rozdziałów, z których w pierwszym poruszone zostały zagadnienia bardziej ogólne. Ta część pracy dotyczy próby określenia czynników wpływających na rozwój indywidualnego budownictwa na wsi oraz ich wzajemnych powiązań, przy zastosowaniu taksonomicznych miar. Przedmiotem badań opisanych w rozdziale drugim jest długookresowa analiza zapotrzebowania na budynki gospodarcze. W rozdziale trzecim przedstawiono analizę zasobu pomieszczeń inwentarskich nie tylko z punktu widzenia stanu ilościowego ale i jakościowego. W kolejnym rozdziale omówiona została problematyka adaptacji teoretycznego modelowania, natomiast w ostatnim rozdziale podjęto próbę określenia zapotrzebowania na powierzchnię pomieszczeń inwentarskich oraz budynki gospodarcze w podziale na potrzeby "nowe" związane z potrzebami produkcyjnymi i zapotrzebowania z tytułu wymiany oraz modernizacji zasobów. (fragment tekstu)

In the coming and further years, covering the demand for meat and animal products will continue to be the primary goal of agriculture. Assuming that, the undertaken activities will aim at the intensification of animal, production and distribution of investment limits and funds in a way that would secure the increase in the number of building for the planned livestock capita growth. The principal aim of the present paper is to work out mathematical models for the needs of branch and industrial accounts of livestock capita and livestock accomodation area. Attention has bean focused on livestock accomodation reserves in individual farms which are and will continue to be of utmost importance as far as home market supply of animal produce is concerned. Whereas the resources of feeding stuff and other means of production, and to some extent also labour reserves, may be transferred among farm areal groups, the resources of livestock accomodation area are physically permanently attached to a definite place. Thus, this is the factor of production which is unmovable in geographical end economic spheres. That is why when balancing livestock accomodation area and livestock capita it is important to know the spatial distribution according to macroregions and the subject distribution according to areal farm groups with reference to the both balanced magnitudes, which has been extensively treated in the present paper. Having recognized building for livestock as one of the important factors of further agricultural development, most of the interests concerning this type of building have been fixed on the problems of the future. An attempt has been made aiming at determining the demand for livestock accomodation and farm building area with regard to the "new" needs connected with production and the requirements concerned with the replacement and modernization of the stock, i.e. the replacement requirements. The determination of the desirable number of farm buildings for livestock breeding has baan the starting point of the present prognostic studies. For the estimation of these needs the input-output analysis has been adopted. The desirable resources of livestock accomodation area and the forecast changes in the increment in the average rate of their depreciation have been the basis for the determination of the volume of replacement requirements as regards the livestock acomodation area. Investment activities are, by nature, the long-term activities end thus, it seems that the economic policy regarding investment in building for livestock should not be based on individual decisions but on the national, long-term programme including future development of animal production. In order that such the policy might be possible, it must be based on clearly expressed, yet elastic programme of growth in livestock accomodation area. The presented thesis provides a model basis for the determination of future, indispensable growth in livestock accomodation area in the case of individual farming, on a national scale and as broken up by areal farm groups and macroregions. Moreover, it formulates the volume of demand for livestock accomodation on a national scale till 2000. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamski A., Ubezpieczenie budynków w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Koszal. Stud. Mater. 1979 nr 4.
 2. Agenbegian A., Bagrinowski K., Granberg A., Modele matematyczne w planowaniu gospodarczym, PWE, Warszawa 1974.
 3. Allen R.G.D., Teoria makroekonomiczna, PWN, Warszawa 1975.
 4. Anczyszkin A., Prognozowanie wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWE, Warszawa 1977.
 5. Andrzejewicz J., Kształtowanie dochodów rolniczych w warunkach intensyfikacji rolnictwa, "Wieś Współczesna" 1975, nr 8.
 6. Andrzejewski S., Potrzeby mieszkaniowe. Problemy i perspektywy, WP, 1970.
 7. Anuszewski R., Pawlak J., Krajewska B., Metodyka badań prognostycznych rozwoju budownictwa rolniczego w województwach, IBMER, Warszawa 1975.
 8. Anuszewski R., Stan i potrzeby budownictwa rolniczego w ujęciu regionalnym, IBMER, Warszawa 1974.
 9. Anuszewski R., Pawlak J., Wstępna prognoza rozwoju budownictwa rolniczego w Polsce. IBMER, Warszawa 1975.
 10. Baczewski K., Problemy modelowania przepływów międzygałęziowych w rolnictwie, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 1.
 11. Bagrinowski K., Modele i metody cybernetyki ekonomicznej, PWE, Warszawa 1976.
 12. Bajan K., Polityka rolna, PWE, Warszawa 1978.
 13. Bajan K., Problemy polityki rolnej. PWE, Warszawa 1974.
 14. Baka W., Góra S., Knyziak Z., Porwit K., Planowanie gospodarki narodowej. PWE, Warszawa 1978.
 15. Banaś C., Metody programowania inwestycji budowlanych w rolnictwie, "Wieś i Rolnictwo" 1981, nr 2.
 16. Banaś C., Bryl B., Gołębiowski P., Prognozowanie popytu budowlanego w rolnictwie, "Budownictwo rolnicze" 1979, nr 415.
 17. Banaś C., Opaliński C., Prognozowanie zmian strukturalnych w rolnictwie (na przykładzie woj. jeleniogórskiego), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1978, nr 6.
 18. Banaś C., Wykorzystanie metod taksonomicznych do przestrzennego wartościowania popytu budowlanego w rolnictwie (ujęcie teoretyczne i weryfikacja), "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1984, nr 1.
 19. Barczak A., Makromodele ekonometryczne a planowanie gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1976.
 20. Bernacki A., Obszar gospodarstwa indywidualnego a poziom produkcji i dochodu rolniczego z jednostki powierzchni. "Postępy Nauk Rolniczych" 1980, nr 2.
 21. Bialski E., Koszty mechanizacji w gospodarstwach indywidualnych o różnym obszarze, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1973, nr 1.
 22. Bień W., Nisengole S., Ewidencja środków trwałych i amortyzacji, PWE, Warszawa 1969.
 23. Blohm G., Ogólna ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego, PWRiL, Warszawa 1965.
 24. Bocian A., Modele makroekonomiczne w planowaniu gospodarki narodowej, PWN, Warszawa 1984.
 25. Brzoza A., Powiązania międzygałęziowe i przepływ nakładów pomiędzy rolnictwem, przemysłem spożywczym i nieżywnościowym działem produkcji materialnej w Polsce w 1967 r., IER, Warszawa 1971, Studia i Materiały z. 31, s. 92.
 26. Chojecki S., Ubytki i modernizacja zasobów mieszkaniowych w latach 1970-2000. Infrastruktura mieszkaniowa i jej zróżnicowanie regionalne, PWN, Warszawa 1974.
 27. Chojecki S., Wartość zużycia i wymiana zasobów mieszkaniowych, PWE, Warszawa 1965.
 28. Chołaj H., Nowe horyzonty polityki agrarnej Polski Ludowej, "Spółdzielczy Kwartalnik Naukowy" 1973, nr 1, s. 7-15.
 29. Czarnecki B., Krzemień B., Realizacja ustaw o planowaniu przestrzennym o terenach budowlanych na obszarach wsi, "Wieś Współczesna" 1974, nr 4, s. 121-126.
 30. Czerniewski K., Efektywność gospodarowania w informatyce w rolnictwie, "Wieś i Rolnictwo" 1980, nr 4, s. 45-58.
 31. Czerniewski K., Informacja e rolnictwie jako element decyzji, "Roczniki Nauk Rolniczych" 1977, Seria G, t. 81, z.4, s. 35-43.
 32. Czerniewski K., Wykorzystanie informatyki w obiegu danych dla zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1978, nr 1, s. 74-83.
 33. Czerwiński Z., Podstawy matematycznych modeli wzrostu gospodarczego, PWE, Warszawa 1973.
 34. Czerwiński Z., Guzik B., Prognozowanie ekonometryczne. Podstawy teoretyczne i metody, PWE, Warszawa 1978.
 35. Czerwiński Z., Jurek W., Panek E., Zastosowanie dynamicznego modelu Leontiefa w planowaniu gospodarki narodowej, "Ekonomista" 1979, nr 6.
 36. Czwojdrak T., Zmiany w stosunkach własnościowych i strukturze agrarnej w Polsce w latach 1960-1990, Rocz. AR, t. 124, Ser. Ekon. Org, Rol., Poznań 1980, z. 5, s. 3-17.
 37. Dadajan W.S., Makromodierowanije sacyalisticzeskoj ekonomiki, "Woprosy Ekonomiki" 1975, nr 2.
 38. Dąbrowski P., Przestrzenne zróżnicowania produkcji towarowej rolnictwa w Polsce (1960-1970), PWN, Warszawa 1977, s, 114, PAN, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Studia t. 56.
 39. Dębski., Anuszewski R., Prognozy rozwoju budownictwa rolniczego w Polsce, IBMER, Warszawa 1978.
 40. Dmochowski S., Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń gospodarczych, PWE, Warszawa 1983.
 41. Dmochowski S., Ubezpieczenie majątkowe w rolnictwie, PWE, Warszawa 1978, s. 441.
 42. Dobrzański W., Prognozowanie rozwoju budownictwa rolniczego, "Budownictwo Rolnicze" 1979, nr 8, s. 18-20.
 43. Dospiechow B.A., Płanirowenije polewogo opyta i statistyczeskaja obrabotka ego danych, Moskwa 1972, Kołos nr 16.
 44. Ekonometryczne metody prognozowania wykonania planów gospodarczych, praca zbiorowa pod red. Z. Pawłowskiego, PWN, Warszawa 1979.
 45. Fiedorenko N.P., Problema narodnochozjajstwiennego kritierija optimalnosti: urowień, rozrabotki i naprawlenija issledowanij, "Ekonomika i Hatiematiczeskije Mietody" 1979, nr 6.
 46. Fiedorenko N.P, i in. System modeli planowania optymalnego, PWE, Warszawa 1981.
 47. Frankel L., Próba prognozy rozwoju ludności czynnej zawodowo w rolnictwie do 1990 r., IER, Warszawa 1973, s. 140, Studia i Materiały, z. 361.
 48. Gajewski J., Szkiłłądź J., Stan i kierunki rozwoju Informatyki w rolnictwie, "Wieś i Rolnictwo" 1978, nr 1, s. 83-94.
 49. Gałaj D., Planowanie przestrzennego zagospodarowania gmin, "Wieś i Rolnictwo" 1976, nr 1, s. 613-625.
 50. Gawińska A., Ocena ekonomicznej efektywności rozwoju inwestycji budownictwa, IBMER, Warszawa 1976.
 51. Gertych Z., Aktualny stan i kierunki badań rolniczych, "Postępy Nauk Rolniczych" 1978, nr 6, s. 23-30.
 52. Gogolewska J., Potencjał budowlany jako warunek i czynnik rozwoju regionu na przykładzie makroregionu południowo-zachodniego. [w:] Problemy sterowania rozwojom społeczno-gospodarczym w układzie terytorialnym, PAN, Oddział we Wrocławiu 1984.
 53. Gorczyca M., Inwestycje budowlane na wsi, "Wiadomości Statystyczne" 1986, nr 2.
 54. Gorzelak E., Kredyt ważnym instrumentem polityki rolnej, "Wieś Współczesna" 1972, nr 9, s. 13-24.
 55. Gorzelak E., Polityka agrarna PRL, PWN, Warszawa 1980, s. 400.
 56. Grabiński T., Malina A., Szymanowicz K., Wydymus S., Zeliaś A., Globalne prognozy rozwoju społeczno-ekonomicznego, PWN, Warszawa 1983, s. 36.
 57. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonomicznych, PWN, warszawa 1982.
 58. Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A. , Metody prognozowania rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1983.
 59. Grabiński T., Uproszczone procedury estymacji modeli tendencji rozwojowej i wykorzystanie ich do produkcji, ZN, AE, Kraków 1982.
 60. Grabowska U., Wyposażenie w budynki oraz zamierzenia inwestycyjne gospodarstw chłopskich w latach 1967-1975, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1975, nr 2, s. 69-85.
 61. Grochowski Z., Problemy społecznej i technicznej rekonstrukcji rolnictwa w Polsce, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1974, dod. do nr 2/3, s. 111.
 62. Grochowski Z., Rekonstrukcja techniczna rolnictwa a przemiany w strukturze agrarnej, "Wieś i Rolnictwo" 1974, nr 1, s. 45-55.
 63. Górecki S., Uwagi o metodzie szacowania optymalnego okresu eksploatacji obiektów trwałych, "Wiadomości Statystyczne" 1985, nr 3, s.13-14.
 64. GUS Roczniki Statystyczne za lata: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986.
 65. GUS - Statystyka Polski, Seria: Materiały Statystyczne nr 9, Warszawa 1981, "Budynki Inwentarskie" 1980.
 66. GUS - Statystyka Polski, Seria: Roczniki Branżowe nr 15, Warszawa 1982, "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" 1982.
 67. GUS - Statystyka Polski, Seria: Roczniki Branżowe nr 35, Warszawa 1986, "Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej" 1986.
 68. GUS - Seria: Rolnictwo nr 5 z 1970 roku, "Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych woj. Krakowskie i M. Kraków - stan w dniu 5 czerwca 1970".
 69. GUS - Seria: Rolnictwo nr 18 z 1970 roku, "Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce - stan w dniu 5 czerwca 1970".
 70. GUS - Seria: Zeszyty metodologiczne nr 27, Warszawa 1971.
 71. GUS - Statystyka Polski, Zeszyty nr: 100, 116, 132.
 72. Hajduk H., Analiza i programowanie działalności budowlanej w regionie, JOMiB, Warszawa 1969.
 73. Heesterman A.R.G., Modele prognostyczne w planowaniu gospodarki narodowej. Efekty i koszty, PWE, Warszawa 1975.
 74. Hellwig Z., Walter C., Taksonomiczne i ekonometryczne podejście do analizy danych statystycznych, "Wiadomości Statystyczne GUS" 1979, nr 9.
 75. Hunek T., Czynniki rozwoju i rekonstrukcji rolnictwa polskiego, ,,PAN, IRWiR, Warszawa 1973, s. 385.
 76. Hunek T., Rolnictwo polskie w punkcie zwrotnym, "Wieś Współczesna",1987, nr 6, s. 27-39.
 77. Jakimiec M., Drogi mechanizacji gospodarstw indywidualnych w latach 1981-1985, "Wieś współczesna" 1980, nr 6, s. 52-60.
 78. Jefimow A., Tieoreticzeskije i prekticzeskije woprosy wniedrenija mieżotraslewogo bałansa w płanirowanii narodnogo chozjajsttwa, "Płanowoje Chozjajstwo" 1963, nr 5.
 79. Jerzak M., Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej, PWN, Warszawa 1974, s, 297.
 80. Jerzak M., Programowanie inwestycji gospodarskich, PWN, Warszawa 1972, s. 121.
 81. Kanton M., Modele ekonometryczne w planowaniu centralnym, PWE, Warszawa 1975.
 82. Kierul L., Ekonomiczne przesłanki mechanizacji prac w gospodarstwach indywidualnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1973, nr 5/6, s.19-32.
 83. Kierul Z., Fiegiel Sz., Zasoby pracy a organizacja i produkcyjność gospodarstw indywidualnych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1987, nr 4, s. 27-39.
 84. Klank L., Wpływ zmian obszaru na efektywność gospodarowania w rolnictwie indywidualnym, "Wieś Współczesna" 1978, nr 2, s. 115-121.
 85. Kłodziński M., Gospodarowanie na małej powierzchni i jego efektywność, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1987, nr 4, s. 74-86.
 86. Kolbusz F., Gospodarka chłopska w realizacji założeń polityki rolnej, "Nowe Drogi" 1976, nr 4, s.130-139.
 87. Kolbusz F., Niektóre zagadnienia kształcenia kadr inżynieryjnych dla rolnictwa, "Nowe Rolnictwo" 1972, nr 14.
 88. Kolbusz F., Polityka rolna lat 1971-1980. Cele, osiągnięcia, założenia, KAW, Warszawa 1978, s. 146.
 89. Kolbusz F., Polityka rolna a przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa, "Nowe Drogi" 1979, nr 6, s. 56-67.
 90. Kolbusz F., Problemy pełnego zagospodarowania ziemi w rolnictwie województwa krakowskiego, "Wieś Współczesna" 1975, nr 4, s. 33-42.
 91. Kolbusz F., Społeczno-ekonomiczne aspekty wzrostu produkcji w drobnej gospodarce chłopskiej, "Wieś Współczesna" 1980, nr 10, s. 28-35.
 92. Kolbusz F., Teoretyczne i praktyczna przesłanki społecznej i technicznej rekonstrukcji gospodarki chłopskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1977, nr 2/3, s. 7-19.
 93. Kolbusz F., Tendencja rozwojowe gospodarki rolnej regionu krakowskiego w okresie XXX-lecie PRL, "Problemy ekonomiki" 1974, nr 3, s.133-142.
 94. Kopeć B., Ekonomika i organizacja gospodarstw rolnych, PWRiL, Warszawa 1962.
 95. Kornai J., Zastosowanie programowania w planowaniu, PWN, Warszawa 1969.
 96. Kossow W.W., Miezotraslewyje modieli. Ekonomika, Moskwa 1973.
 97. Kostrowicki J., Próba określenia kierunków przemian w organizacji przestrzennej rolnictwa w Polsce w latach 1960-1990. [w:] Podstawy przestrzennego zagospodarowania kraju. Wyniki badań z lat 1971-1973, PWN, Warszawa 1974, s. 25-41, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 84.
 98. Kostrowicki J., Szczęsny R., Przemiany struktury przestrzennej rolnictwa w Polsce w latach 1960-1970. [w:] Przemiany struktury przestrzennej Polski w latach 1960-1970, PWN, Warszawa 1975, s. 91-127. Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju z. 87.
 99. Kozłowski S., Koncepcja strategii rozwoju regionów rolniczych, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1976, nr 1, s. 90-106.
 100. Kożniewska I., Teoria odnowienia, PWE, Warszawa 1965.
 101. Kwiecień W., Potrzeba badań modelowych w problematyce ekonomiczno-rolniczej, "Wiadomości Statystyczne" 1971, nr 2.
 102. Kwiecień W., Uwagi o potrzebie wykorzystania metod ilościowych w działalności gospodarczej, "Wiadomości Statystyczne" 1971, nr 6.
 103. Lange O., Dzieła, t, 6: Teoria programowania, PWE, Warszawa 1977.
 104. Lange O.. Kilka uwag o analizie nakładów i wyników produkcji, "Przegląd Statystyczny" 1958, nr 2.
 105. Lange O., Relacje ilościowe w produkcji, "Ekonomista" 1964, nr 4, s. 691.
 106. Lange O., Wstęp do ekonometrii, PWE, Warszawa 1960.
 107. Leontief W., Studia nad strukturą, gospodarki amerykańskiej, PWN, Warszawa 1963.
 108. Leontief W., The Structure of American Economy 1919-1939, Oxford University Press, New York 1953,
 109. Lesz M., Programowanie rozwoju w warunkach ograniczeń, PWE, Warszawa 1984.
 110. Lewandowski J., Odziaływanie państwa na gospodarkę rolną, "Nowe Drogi" 1971, nr 7, s. 39-48.
 111. Lissowski W., Problem zużycia ekonomicznego środków pracy, PWG Warszawa 1958.
 112. Maciejewski W., Zastosowanie ekonometrycznych modeli rozwoju gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 1976.
 113. Majdański F., Funkcjonalność obiektów inwentarskich, "Nowe Rolnictwo" 1970, nr 9, s.19-20.
 114. Majewski E., Żuk J., Problem substytucji siły roboczej w gospodarstwach indywidualnych w perspektywie lat 1990-1995, Zesz. Nauk. SGGW - AR, Warszawa 1978, Ekon. Org. Rol. nr 24, s. 83-99.
 115. Majminas J.Z., Tieoreticzeskije problemy modielirowanija socyalno-ekonomiczeskoj sistiemy, "Ekonomika i Matiematiczeskije Mietody" 1979.
 116. Major W., Trudności budownictwa rolniczego i drogi jego przezwyciężenia. Na tle doświadczeń PBRol w Stargardzie, "Nowe Rolnictwo" 1970, nr 7.
 117. Małkowski J., Regulowanie rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce, PWRiL, Warszawa 1978, s. 235.
 118. Manteuffel R., Efektywność inwestycji rolniczych, PWRiL, Warszawa 1963.
 119. Manteuffel R., Przemiany indywidualnego gospodarstwa rolnego jako warsztatu pracy w okresie 30 lat PRL, "Roczniki Socjologii Wsi", 1972-1974, t. 12, s. 11-29.
 120. Manteuffel R., Inwestycje budowlane w rolnictwie - programowanie, projektowanie i wykonawstwo, "Nowe Rolnictwo" 1968, nr 20.
 121. Manteuffel R., Przyczynek do zagadnienia rejonizacji produkcji rolniczej w Polsce. [w:] Badania regionalne w Polsce. Doświadczenia i perspektywy PWE, Warszawa 1978, s. 151-163, Biuletyn Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, z. 100.
 122. Manteuffel R., Przyszłość rolnictwa, PWN, Warszawa 1979, s. 139, Wydz. Nauk Rolniczych i Leśnych PAN.
 123. Manteuffel R., Rolnictwo zawód jak każdy inny, Polski problem nr 1, PIW, Warszawa 1972, s. 46-66.
 124. Manteuffel R., Rozważania o zawodzie rolnika, "Wieś Współczesna" 1977, nr 12, a. 30-37,
 125. Manteuffel R,, Wielkość gospodarstwa indywidualnego a jego efektywność. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1979, nr 5, s. 16-20.
 126. Manteuffel R., Zależność wydajności produkcji, od obszaru gospodarstwa indywidualnego, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1976, nr 6, s. 48-62.
 127. Markiewicz Z., Trylski Z. ,. Analiza inwentarskich zasobów budowlanych i próba szacowania, "Wiadomości Statystyczne GUS" 1979, nr 1, s. 10-13.
 128. Marszałkowicz T., Metody programowania optymalnego w rolnictwie, PWE, Warszawa 1986, s. 339.
 129. Marszałkowicz T., Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno- rolniczych, PWN, Warszawa 1980, a. 343.
 130. Marszałkowicz T., Nowoczesne metody planowania a problem efektywności nakładów pracy społecznej w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1975, nr 3, s. 69-84.
 131. Mazurkiewicz E., Baza materiałowo-techniczna rolnictwa i jej wpływ na wyniki produkcyjne i zmiany strukturalne, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1978, nr 4, s. 3-21.
 132. Matraszek L., Mitura Z.., Ustawowe ograniczenia rozdrabniania gospodarstw rolnych w Polsce, "Wieś Współczesna" 1979, nr 1, s. 88-97.
 133. Mączka L., Analiza porównawcza stanu budynków gospodarczych w indywidualnych gospodarstwach rolnych np. krakowskiego i rzeszowskiego w świetle danych NSP - 1970 r., "Zaszyty Naukowe AE", Kraków 1974, nr 62.
 134. Mączka L., Bilans zasobów i zapotrzebowania powierzchni inwentarskiej w indywidualnym rolnictwie, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1985, nr 200, s. 31-45.
 135. Maczka L., Bilansowanie hodowli i pasz w regionie, PWN, Warszawa 1976.
 136. Maczka L., Budynki gospodarcze w indywidualnych gospodarstwach rolnych woj. krakowskiego w świetle danych Narodowego Spisu Powszechnego 1970, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1974, nr 62.
 137. Mączka L., Ekonometryczna analiza struktur pomieszczeń inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1978, nr 4, s. 63-90.
 138. Mączka L., Ekonometryczny model bilansu pomieszczeń inwentarskich w układzie gałęziowo-przestrzennym, "Zaszyty Naukowe AE", Kraków 1979, nr 116.
 139. Maczka L., Indywidualne gospodarstwa rolników w starszym wieku, "Problemy Ekonomiczne" 1979, nr 4. s. 95-102.
 140. Maczka L., Kredytowa pomoc państwa dla ludności wiejskiej w latach 1960-1971 w woj, krakowskim, "Zaszyty Naukowe AE", Kraków 1978, nr 92.
 141. Mączka L., Określenie potrzeb w zakresie rekonstrukcji stanu technicznego budynków gospodarczych, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków.
 142. Mączka L., Regionalne bilansowanie pomieszczeń inwentarskich w indywidualnym rolnictwie, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków nr 296.
 143. Mączka L., Wpływ uprzemysłowienia na budownictwo mieszkaniowe w powiecie mieleckim w latach 1960-1975, Nauki Ekonomiczne nr 5, Towarzystwo Ziemi Rzeszowskiej.
 144. Mączka L., Zwiany produkcyjnego majątku trwałego jako źródło zmian kapitałochłonności, "Zeszyty Naukowe AE", Kraków 1981, nr 142, s. 91-l05.
 145. Michna K., Kierunki przemian strukturalnych w rolnictwie indywidualnym, "Wieś i Rolnictwo" 1979, nr 4, s. 75-102.
 146. Michna K., Wypadanie ziemi z gospodarstw indywidualnych, "Wieś Współczesna" 1978, nr 5, s. 55-63.
 147. Michna K., Wypadanie ziemi z intensywnej produkcji rolniczej w gospodarstwach indywidualnych, "Roczniki Nauk Rolniczych" Ser. G, 1979, t, 82, z. 2, s. 37-50.
 148. Misiuna W., Kształtowanie przestrzennego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 1980, nr 2, s. 25-44.
 149. Moskal S., Struktura społeczno-ekonomiczna wsi w Polsce, "Wieś Współczesna" 1980, nr 1, s. 57-64.
 150. Mrozek J., i in. Analiza i prognozowanie popytu na środki produkcji, PWE, Warszawa 1978.
 151. Muszyński M., Ekonomiczne przesłanki powiększenia gospodarstw w rolnictwie indywidualnym, "Wieś Współczesna" 1976, nr 4, s. 78-83.
 152. Muszyński M., Rozwój gospodarki chłopskiej, PAN, IRWiR, Warszawa 1975, s. 164.
 153. Nabrdalik K., Czynniki planowego kierowania gospodarką chłopską, "Nowe Drogi" 1972, nr 8, s. 37-43.
 154. Nieciuński W., Perspektywy i problemy budownictwa mieszkaniowego w Polsce, Arkady, Warszawa 1967.
 155. Nieciuński W., Zarski Z., Prognoza rozwoju mieszkalnictwa do roku 2000 i założenia perspektywicznej polityki mieszkaniowej. Przesłanki perspektywicznej polityki społecznej. Polska 2000. Ossolineum, Warszawa 1977.
 156. Niemczynow W., Metody i modele ekonomiczno-matematyczne, PWE, Warszawa 1964.
 157. Nowak E., statystyczna analiza porównawcza rozwoju produkcji rolniczej w województwach, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1980, vol. 23, s. 159-171.
 158. Nowicki W., Gajewski J., Rozważania nad użytecznością metod matematycznych dla praktycznej działalności produkcyjnej w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1975, nr 3, s. 85-97.
 159. Około-Kułak S., Wybór materiałów z ekonomiki inwestycji budownictwa rolniczego, Politechnika Szczecińska, Szczecin 1973, s. 51.
 160. Olesiak K., Gospodarka ziemią rolniczą w latach 1971-1980, "Wieś Współczesna" 1974, nr 2, s. 56-66.
 161. Olesiak K., Obrót i gospodarka ziemią w Polsce Ludowej (tendencje i prognozy), KIW, Warszawa 1977, s. 244.
 162. Olesiak K., Obrót ziemią w latach 1971-77. Aktualne tendencje i przewidywania na najbliższe lata, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1978, nr 3, s. 12-25.
 163. Olesiak K., Rozwój ekonomiczny gospodarstw zmieniających obszar w latach 1968-1971, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1975, nr 1, s. 21-27.
 164. Olesiak K., Sytuacja ekonomiczno-produkcyjna gospodarstw powiększających obszar, "Wieś Współczesna" 1980, nr 5, s. 55-61.
 165. Oleszek J., Struktura przestrzenna rolnictwa Polski w świetle analizy czynnikowej - wybrane aspekty metodyczne, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 1, s. 8-11.
 166. Opaliński C., Banaś C., Bryl B., Ekonomika i organizacja budownictwa rolniczego, PWN, Warszawa 1982, s. 317.
 167. Opaliński C., Banaś C., Metodyka programowania inwestycji budownictwa inwentarskiego w regionie, "Budownictwo Rolnicze" 1979, nr 415, s. 11-13.
 168. Orłowski A., Wojtaszek Z., Ziemia - człowiek - gospodarstwo, LSW, Warszawa 1973, s. 247.
 169. Pańko W., Planowanie przestrzenne, ochrona gruntów rolnych oraz rejonizacja rolnicza jako środki kształtowania produkcyjnej przestrzeni rolniczej. [w:] Wpływ instrumentów prawnych na przestrzenną strukturę rolnictwa w Polsce, PAN, KPZK t. 58, PWN, Warszawa 1977.
 170. Pałaszewski T., Kryteria techniczno-ekonomiczne realizacji inwestycji budowlanych na wsi. PWRiL, Warszawa 1961.
 171. Pawłowski J., Kierunki zmian technologicznych w budownictwie pomieszczeń dla bydła, "Nowe Rolnictwo" 1969, nr 7, s. 17-19.
 172. Pawłowski Z., Prognozy ekonometryczne, PWN, Warszawa 1973.
 173. Pawłowski Z., Teoria prognozy ekonometrycznej w gospodarce socjalistycznej, PWN, Warszawa 1974.
 174. Pelczarski H., Obrót ziemią w warunkach rozdrobnionego rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1979, nr 2, s. 68-77.
 175. Perun D., Kaśkiewicz M., Niektóre problemy z zakresu budownictwa inwentarskiego, "Nowe Rolnictwo" nr 19.
 176. Pietrzkiewicz T., Programowanie rozwojowa w planowaniu centralnym, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 1.
 177. Pluta W., Metoda wyboru zmiennych objaśniających do współzależnego modelu ekonometrycznego, "Przegląd Statystyczny" 1972, nr 1-2.
 178. Porwit K., Metody planowania długookresowego, PWN, Warszawa 1969.
 179. Porwit K., System planowania, PWE, Warszawa 1978.
 180. Porwit K., Z teorii i praktyki planowania, PWE, Warszawa 1970.
 181. Przewodnik terminologiczno-metodologiczny do badań w układach przestrzennych pod red. S. Mynarskiego, BPBP nr III/39/5, AE, Kraków 1987.
 182. Problemy rozwoju rolnictwa w światłe wyników 1978 roku. Oprac. Zespół pod kier. Z. Grochowskiego i A. Wosia, PWRiL, Warszawa 1979, s, 351.
 183. Przemiany strukturalne w rolnictwie polskim, praca zbiorowa pod red. Z. Grochowskiego, PWRiL, Warszawa 1975, s. 241.
 184. Przychodzeń J., Inwestycja produkcyjna w gospodarstwach indywidualnych w okrasie 1972-1975, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1977, nr 1, a, 33-42.
 185. Pyszkowaki A., Zawadzki S.M., Zakres i treść planów rozwoju makroregionów, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 6.
 186. Rączy W., Zagadnienia metodyczne prognozowania i przejmowania ziemi z gospodarki chłopskiej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1977, nr 1, s. 20-32.
 187. Rosochacki M., Nowe rozwiązania projektów dla budownictwa inwentarskiego, "Nowe Rolnictwo" 1972, nr 13.
 188. Rozporządzanie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa Urbanistyki i Architektury z 31 V 1961 (Dz.U. z 30 V 1961 r. nr 30, poz. 150).
 189. Rudnicki H., Wpływ powiększania obszaru na poziom produkcji gospodarstw indywidualnych, PWN, Warszawa 1980, s. 124, PAN - IRWiR.
 190. Rychlewski E., Popyt budowlany, PWE, Warszawa 1973.
 191. Rzymkowski A., Chowaniec M., Ruralistyka. Planowanie obszarów rolniczych i budownictwo wiejskie, Arkady, Warszawa 1972, s. 264.
 192. Sadowski W., Decyzje i prognozy, PWE, Warszawa 1977.
 193. Schmidt S., Zmienna rola obszaru ziemi w organizacji gospodarstwa rolnego, "Folia Oeconomica Cracoviensia" 1974, vol.15, s. 78-111.
 194. Secomski K., Najbliższe zadania planowania przestrzennego w Polsce, Biuletyn KPZK PAN, Z. 85, 1974.
 195. Skałuba Z., Potrzeby wymiany i modernizacja mieszkań na wsi w latach 1970-2000, Infrastruktura Mieszkań.
 196. Skałuba Z., Budownictwo mieszkaniowe na wasi polskiej.
 197. Stańko S., Przestrzenne zróżnicowanie dynamiki produkcyjności ziemi w rolnictwie nie uspołecznionym, "Wiadomości Statystyczne" 1987, nr 1, s. 13-17.
 198. Starzeński O., Ekonometryczno-predyktywne modele nakładów i wyników, PWN, Warszawa 1978.
 199. Stasiak A., Przewidywany rozwój budownictwa mieszkaniowego na wsi, "Wieś Współczesna" 1973, nr 4, s. 68.
 200. Steczkowski J., Zeliaś A., Statystyczne metody analizy cech jakościowych, PWE, Warszawa 1981.
 201. Stelmach J., 50 lat badań ekonomiki gospodarstw indywidualnych, "Wieś Współczesna" 1976, nr 8, s. 39-47.
 202. Strużek B., Przemiany w społeczno-ekonomicznym charakterze gospodarki chłopskiej, "Wieś Współczesna" 1976, nr 7, s. 33-43.
 203. Sulmicki P., Przepływy międzygałęziowe. Warszawa 1959.
 204. Sulmicki P., Planowanie i zarządzanie gospodarcze, PWN, Warszawa 1971.
 205. Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka, PWE, Warszawa 1981.
 206. Szemberg A., Czynnik ludzki w indywidualnym rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1980, nr 1, s. 3-19.
 207. Szemberg A., Obrót ziemią w gospodarce chłopskiej, "Wieś Współczesna" 1977, nr 7, s. 34-45.
 208. Szemberg A., O mechanizmie zmian i przyszłości struktury agrarnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1974, nr 4, s. 101-121.
 209. Szamberg A., Poprawa struktury agrarnej - warunkiem rozwoju rolnictwa, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1977, nr 5, s. 3-14.
 210. Szamberg A., Procesy różnicowania się indywidualnych gospodarstw chłopskich. Warszawa - IER 1975, 43 Studia i Materiały, z. 425.
 211. Szamberg A., Przemiany demograficzne i zawodowa w drobnotowarowym rolnictwie oraz ich wpływ na zmiany w użytkowaniu ziemi, "Wieś i Rolnictwo" 1979, nr 1, s. 21-36.
 212. Szamberg A., Regionalne zróżnicowania struktury agrarnej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1973, nr 4, s. 39-42.
 213. Szamberg A., Rolnictwo indywidualne w latach siedemdziesiątych, KiW, Warszawa 1980, s. 217.
 214. Tkaczyk T., Rynek ziemi rolniczej a socjalistyczna przebudowa wsi polskiej, "Wieś Współczesna" 1980, nr 10, s. 36-45.
 215. Tłoczek I., Budownictwo inwentarskie. Wybrana zagadnienia z ekonomiki budownictwa wiejskiego, Dział Wydawn. SGGW, Warszawa 1972, s. 162.
 216. Uchwała nr 54 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 4 II 1964 r, w sprawie dalszej intensyfikacji chowu bydła.
 217. Uchwała Rady Ministrów nr 10 z dnia 9 I 1969 r. w sprawie organizacji i poprawy warunków rozwoju budownictwa indywidualnego wsi (MP nr 3, poz. 21 z 1 II 1969 r.).
 218. Urban M., Planowanie rozwoju rolnictwa a planowanie przestrzenne obszarów wiejskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1980, nr 1, s. 20-29.
 219. Urban M., Przydatność metod matematycznych w rolnictwie, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1979, nr 6, s. 49-70.
 220. Urinson J.M., Zastosowanie modeli międzygałęziowych w planowaniu, "Gospodarka Planowa" 1976, nr 1.
 221. Wacławowicz S., Fajferek A., Steczkowski J., Próba określenia struktury przestrzennej gospodarki rolnej powiatu Chrzanów woj. krakowskiego, "Zeszyty Naukowe", WSE, Kraków 1962, nr 19.
 222. Wacławowicz S., Regionalne proporcje produkcji rolnej, PWRiL, Warszawa 1970.
 223. Wacławowicz S., Związki międzygałęziowe produkcji rolnej, Warszawa 1964.
 224. Winiarski B., System planowania gospodarki narodowej, PWE Warszawa 1977.
 225. Winiarski B., Polityka regionalna, PWE, Warszawa 1976.
 226. Wiśniewski L., Wójcicki Z., Potrzeby mechanizacyjne indywidualnych gospodarstw chłopskich, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1974, nr 1, s. 21-32.
 227. Witebski Z., Ogólne uwarunkowania rozwoju budownictwa rolniczego, "Postępy Nauk Rolniczych" 1980, nr 4/5, s. 29-40.
 228. Witebski Z., Problemy kapitałochłonności budownictwa inwentarskiego, "Inwestycje i Budownictwo" 1977, nr 9.
 229. Woś A., Obrót ziemią w indywidualnej gospodarce chłopskiej (w świetle badań motywacyjnych), "Wieś Współczesna" 1973, nr 4, s. 56-66.
 230. Woś A., Problemy rozwoju drobnych gospodarstw chłopskich, "Nowe Drogi" 1978, nr 7, s. 111-116.
 231. Woś A., Proces socjalistycznej rekonstrukcji rolnictwa polskiego. Postęp w latach 1971-1975, KiW, Warszawa 1976, s. 162.
 232. Woś A., Przepływy międzygałęziowe. Rolnictwo - gospodarka narodowa, PAN, IRWiR, Warszawa 1974, s. 124.
 233. Woś A., Rolnictwo i polityka rolna lat siedemdziesiątych. Oceny i wnioski, PWRiL, Warszawa 1982, s. 317.
 234. Wójcicki Z., Budownictwo inwentarskie priorytetowym założeniem programu żywnościowego, "Budownictwo Rolnicze" 1977, nr 4, s. 3-5.
 235. Wójcicki Z., Prognoza rozwoju mechanizacji, transportu i usług, IBMER, Warszawa 1973.
 236. Wyderko A., Zmiany w zasobach siły roboczej w gospodarstwach chłopskich, "Wieś Współczesna" 1973, nr 11, s. 42-53.
 237. Zarządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych oraz Ministra Rolnictwa i realizacji planowej budowy obiektów inwentarskich w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
 238. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 29. XII. 1982 r. w sprawie norm amortyzacji budynków (Monitor Polski nr 33, poz. 296).
 239. Zarządzenie Ministrów Rolnictwa oraz Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 19. IV. 1968 r. (MP nr 19, poz.222) - w sprawie koordynacji prac w zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na wsi.
 240. Zarządzenie nr 41 Prezesa Rady Ministrów z 30 czerwca 1975 r.
 241. Zawadzki W., Jerzewski Z., Wyposażenie techniczne rolnictwa indywidualnego, "Postępy Nauk Rolniczych" 1979, nr 6, s. 25-52.
 242. Zawadzki S.M., Makroregion jako obiekt planowania, "Gospodarka Planowa" 1975, nr 7-8.
 243. Zegar J., Woś A., Metody matematyczne w organizacji gospodarstwa rolniczego, PWN, Warszawa 1967.
 244. Zegar J., Kilka uwag w sprawie przebudowy społecznej rolnictwa w Polsce, "Wieś Współczesna" 1980, nr 5, s. 8-22.
 245. Zeliaś A., Analiza czynnikowa w badaniach nad rejonizacją produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1968, nr 25.
 246. Zeliaś A., Problemy zastosowania pewnej metody analizy czynnikowej w badaniach nad rejonizacją rolniczą, "Przegląd Statystyczny" 1970, z. 3-4.
 247. Zeliaś A., Teorie prognozy, PWE, Warszawa 1984.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0209-1674
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu