BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kosiń Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Zdolność sieciowa jako miara wartości sieci
Źródło
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Procesy kreowania wartości w strukturach sieciowych, 2013, s. 136 - 176, rys., tab., bibliogr. 81 poz.
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Relacje z klientami, Organizacje sieciowe
Partner relationships, Relationships with customers, Network organisations
Abstrakt
Budowanie przewagi strategicznej poprzez rozwój zewnętrzny i budowanie związków sieciowych preferuje przedsiębiorstwa o innych cechach i kompetencjach niż w przypadku organizacji skoncentrowanych na rozwoju wewnętrznym i preferujących zachowania autarkiczne. Te cechy i kompetencje umożliwiają wykorzystanie potencjału podmiotów współpracujących w sposób wykraczający poza tradycyjne schematy działalności biznesowej. W najprostszym ujęciu zdolność sieciowa oznacza zdolność przedsiębiorstwa do uczestniczenia w relacjach partnerskich. Inaczej, zdolność sieciowa może być ujmowana jako celowo wykreowana kombinacja struktur zarządzania i koordynacji, co umożliwia tworzenie wartości pod warunkiem istnienia wspólnych zasobów. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Placet, Warszawa 2000.
 2. Czakon W., Relational Capabilities of Organizations, Theoretical Advances, "Journal of of Economics and Management" AE, Katowice 2009, Vol. 5
 3. Płoszajski P., Organizacja przyszłości, wirtualny splot kontraktów, w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Difin, Warszawa 2000.
 4. Czakon W., Zasobowe uwarunkowania tworzenia sieci między organizacyjnych przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2006.
 5. Grant R.M., The Resources - Based Theory of Competitive Advantage Implications for Strategy Formulation, "California Management Review" 1991, Spring.
 6. Rokita J., Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, UE, Katowice 2011.
 7. Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa 2002.
 8. Keynes J.M., The Economic Consequence of the Peace, Harcourt Brace and Howe, New York 1920.
 9. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 2000.
 10. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Hao Ma, Competitive Advantage and Firm Performance, "Competitive Review, An International Business Journal incorporating Journal of Global Competitiveness", 2000, Vol. 10.
 12. Mitręga M., Zdolność sieciowa jako czynnik przewagi konkurencyjnej na rynku przedsiębiorstw, AE, Katowice 2010.
 13. Obłój K., Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 14. Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, red. A. Stabryła, J. Trzcieniecki, AE, Kraków 1986.
 15. Dyer J.H., Singh H., The Relational View: Cooperative Strategy and Sources of Interorganization Competitive Advantage, "Academy of Management Review" 1998, Vol. 23, No. 4.
 16. Macias J., Nowe koncepcje przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji" 2008, nr 9.
 17. Relacyjne aspekty zachowań konsumenckich, Zeszyty Naukowe nr 608, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010.
 18. Porter M.E., The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York 1940.
 19. Porter M.E., Towards a Dynamic Theory of Strategy, "Strategic Management Journal" 1991, Vol. 12.
 20. Amit R,, Schoemaker P., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, Vol. 14.
 21. Barney J. B., Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, "Journal of Management" 1991, Vol. 17, No. 1.
 22. Prahalad C.K., Hamel G.P., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review" 1990, Vol. 68.
 23. Krawiec F., Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005.
 24. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 25. Krupski R., Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji" 2003, nr 11.
 26. Bednarczyk M., Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem wirtualnvm. w: Przedsiębiorstwo przyszłości, red. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk. Difin, Warszawa 2000.
 27. Eisenhardt K.M., Sull D.N., Strategy as simple rules, "Harvard Business Review" 2001, No. 79(1).
 28. J. Johansson, L. Mattson, Internationalization in industrial systems - a network perspective, w: Strategies in global competition, eds. N. Hood, J. Vahlne, Beckmann, Groom Helm 1988, p. 472.
 29. Halinen A., Tomroos J., Using case method in the study of contemporary business networks, "Journal of Business Research" 2005, Vol. 58.
 30. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
 31. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665.
 32. Cyfert Sz,, Granice organizacji sieciowej, UE, Poznań 2012.
 33. P. Kosiń, Strategiczne zarządzanie kosztami w otoczeniu sieciowym, UE, Katowice 2011.
 34. Margulies W., Make the most of your corporate identity, "Harvard Business Review" 1977, July-August.
 35. Budzyński W., Zarządzanie wizerunkiem firmy, SGH, Warszawa 2002.
 36. Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 37. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 38. Chesbrough H., Open innovation. The New imperative for creating and profiting from technology, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 39. Chmielewski P., Ludzie i instytucje. Z historii i teorii nowego instytucjonalizmu, IPiSS, Warszawa 1995.
 40. Gorynia M., Zachowania przedsiębiorstwa w okresie transformacji. Mikroekonomia przejścia, AE, Poznań 1998.
 41. Solomon J., Corporate Governance and Accountability, John Wiley and Sons Ltd., Chichester 2007.
 42. Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. II, PWN, Warszawa 1954.
 43. Leavitt H.J., Dlaczego korporacje kwitną?, "Harvard Business Review Polska" 2003, nr 9.
 44. Barney J.B., Clark D.N., Resource - Based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, Oxford 2007.
 45. Williamson O.E., The Theory of the Firm as Governance Structure From Choice to Contract, "Journal of Economic Perspectives" 2002, Vol. 16, No. 3.
 46. Szymura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, AE, Katowice, 2006.
 47. Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 48. Hand J., Baruch L., Intangible Assets, Oxford University Press, Oxford 2003.
 49. Read C., Creating Value in a Regulated World, John Viley and Sons Ltd, Chichester 2006.
 50. Quinn R.E., Cameron K., Organizational Life Cycles and Shifting Criteria of Effectiveness, Some Preliminary Evidence, "Management Science" 1983, January.
 51. Chwistecka-Dudek H., Sroka A., Alianse strategiczne, problemy teorii i dylematy praktyki, WSB, Dąbrowa Górnicza 2008.
 52. Przybylska K., Pomiar internacjonalizacji przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2006, nr 3.
 53. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 54. Bratnicki M., Przedsiębiorczość, konkurencyjność i długowieczność organizacji, w: Przedsiębiorstwo na przełomie wieków, red. B. Godziszewski, M. Haffer. M.J. Stankiewicz, UMK, Toruń 2001.
 55. Johnson H.T., Kaplan R.L., Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston 1987.
 56. Seal W., Berry A., Cullen J., Disembedding the Supply Chain, Institutionalized Reflexivity and Inter - Firm Accounting, "Accounting, Organization and Society" 2004, No. 29.
 57. Łada M., Rachunkowość otwartych ksiąg - zarys koncepcji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2009, nr 49.
 58. Łobos K., Organizacja sieciowa, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody, red. K. Perechuda, Placet, Warszawa 2000.
 59. Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 60. Gajdka J., Stos D., Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw, w: Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE, TNOiK O/Kraków, Kraków 1996.
 61. Hołda A., Kontynuacja działalności jednostek i modele ostrzegające przed upadłością, KIBR, Warszawa 2007.
 62. Zagrożenie upadłością, red. E. Mączyńska, K. Kuciński, SGH, Warszawa 2005.
 63. Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwu przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2006, nr 2.
 64. Zalewska M., Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku, Difin, Warszawa 2002.
 65. Zelek A., Identyfikatory kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie - przegląd metodologiczny, "Organizacja i Kierowanie" 2001, nr 4.
 66. Rappaport A., Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors, The Free Press, New York 1986.
 67. Stewart G.B.III, The Quest for Value. The EVA™ Management Guide, Harpre Business, New York 1991.
 68. Galbraith J.K., Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, MT Biznes, Warszawa 2005.
 69. Stiglitz J.E., Szalone lata dziewięćdziesiąte, PWN, Warszawa 2006.
 70. Mączyńska E., Niszcząca siła korporacji. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2006, nr 1.
 71. Kasiewicz S., Koncepcja zarządzania wartością jako źródła kryzysu finansowego, "Finansowanie Nieruchomości" 2009, nr 3.
 72. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 73. Coase R.H., The Nature of the Firm. "Economica" 1937, Vol. 4.
 74. Czakon W., Paradygmat sieciowy w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji" 2011, nr 11.
 75. Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii, PWE, Warszawa 2002.
 76. Elementy rachunku ekonomicznego, red. Z. Hellwig, PWE, Warszawa 1985.
 77. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, red. R. Krupski, PWE, Warszawa 2005.
 78. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
 79. Gulat R., Khanna T., Nohria N., Unilateral commitements and the importance of process in alliances, "Sloan Management Review" 1995, No. 35.
 80. Kosiń P., Struktury sieciowe jako forma redukcji niepewności, w: Zarządzanie niepewnością, red. K. Jędralska, AE, Katowice 2010.
 81. Koźmiński A., Zarządzanie w wamnkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa 2004.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu