BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grad Jan
Tytuł
Profesor Krystyna Zamiara (1940-2012) - metodolog, filozof nauki, kulturoznawca
Źródło
Człowiek i Społeczeństwo / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Nauk Społecznych, 2012, t. 33, s. 217-229
Tytuł własny numeru
Siła słabych więzi
Słowa kluczowe
Biografie, Filozofia, Nauczyciele
Biography, Philosophy, Teachers
Zamiara Krystyna
Abstrakt
Przedstawiono sylwetkę Krystyny Zamiary, nauczyciela akademickiego i filozofa.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzeziński J., Opinia o dorobku naukowym p. doc. dr hab. Krystyny Zamiary - w związku z wnioskiem o nadanie tytułu naukowego profesora nauk humanistycznych (dla Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa UAM). Syg. akt 829/1100 w Archiwum UAM.
 2. Chlewiński Z., Opinia o całokształcie dorobku naukowego prof. n. UAM w Poznaniu Krystyny Zamiary, odnosząca się do jej wniosku o nadanie jej tytułu profesora. Syg. akt 829/1100 w Archiwum UAM.
 3. Czy istnieje szansa korzystania z teorii psychologicznej w badaniach nad kulturą?, w: T. Kostyrko (red.), Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi, Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, Warszawa 1983, s. 171-190.
 4. Czyja kompetencja? Idea "wiedzy w działaniu" w kontekście różnych perspektyw poznawczych humanistyki, w: A. Motycka (red.), Wiedza a kultura, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2007.
 5. Dwa typy myślenia w humanistyce o układzie jednostka - kultura, w: K. Łastowski, P. Zeidler (red.) Filozofia wobec nauki, człowieka i społeczeństwa, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2006.
 6. Dynamika pojęć i programów psychologicznych. Szkice metodologiczne, Biblioteka "Nowej Krytyki" Nr 1, Poznań-Szczecin 1995.
 7. Epistemologia genetyczna J. Piageta a społeczny rozwój nauki, PWN, Warszawa-Poznań 1979.
 8. Epistemologiczny kontekst psychologii partycypacji kulturowej, w: K. Zamiara, M. Golka (red.), Sztuka i estetyzacja. Studia teoretyczne, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 9. Jak być dobrym empirystą, PWN, Warszawa 1979.
 10. Kilka uwag o Piagetowskiej koncepcji świadomości i jej znaczeniu dla badań nad kulturą, "Nowa Krytyka" 1991, nr 1, s. 33-44
 11. Epistemologiczne założenia psychologicznej wizji człowieka, w: E. Aranowska (red.), Wybrane problemy metodologii badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.
 12. Kmita J., Opinia w sprawie wniosku doc. dr hab. Krystyny Zamiary o powołanie jej na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Syg. akt 829/1100 w Archiwum UAM.
 13. Konstrukcja podmiotu w społeczno-regulacyjnej teorii kultury Jerzego Kmity, w: K. Zamiara (red.), Humanistyka jako autorefleksja kultury, CIA-Books Svaro, Poznań 1993/95.
 14. Kulturoznawcze a psychologiczne badanie uczestnictwa w kulturze, w: J. Kmita, K. Łastowski (red.), Biologiczne i społeczne uwarunkowania kultury, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 15. Materiały z historii psychologii, Wydawnictwo Impresje, Wągrowiec 1995.
 16. Nieświadomość jako kategoria psychologiczna i kulturowa, w: A. Motycka, W. Wrzosek (red.), Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. Wyd. IFiS PAN Warszawa 2000.
 17. O modelowaniu matematycznym w psychologii, "Studia Metodologiczne" 1976, nr 13, s.107-133.
 18. Obecność myślenia psychologicznego w epistemologii, w: J. Such (red.), Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 19. Paralelizm psychofizyczny jako program metodologiczny dla współczesnej psychologii, w: Z. Cackowski (red.), Poznanie, umysł, kultura, Wyd. Lubelskie, Lublin 1982.
 20. Partycypacja kulturowa - punkt widzenia behawioryzmu oraz społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury, w: B. Kotowa, J. Sójka, K. Zamiara (red.), Kultura jako przedmiot bada$. Studia filozoficzno-kulturoznawcze. Prace ofiarowane Profesorowi Jerzemu Kmicie w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 21. Perspektywy poznawcze humanistyki a sposób ujmowania relacji jednostka - kultura, w: T. Buksiński, E. Pakszyś (red.), W kręgu filozofii nauki, kultury i społeczeństwa, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2009.
 22. Problem metodologicznej specyfiki psychologii kognitywistycznej, w: K. Zamiara (red.), O kulturze i jej badaniu. Studia z filozofii kultury, PWN, Warszawa 1985.
 23. Psychologia a epistemologia, w: E. Kałuszyńska (red.), Podmiot poznania z perspektywy nauki i filozofii, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 24. Psychologia a kulturoznawczo zorientowana epistemologia, w: K. Zamiara (red.), Epistemologiczne podstawy badań nad kulturą, PWN, Warszawa-Poznań 1992.
 25. Psychologia a teoretyczne badania pedagogiczne, w: J. Kmita (red.), Studia z teorii kultury i metodologii badań nad kulturą, PWN, Warszawa- Poznań 1982.
 26. Psychological versus Cultural Approaches to Participation in Culture. in: Visions of Culture and the Models of Cultural Sciences, J. Kmita, K. Zamiara (eds.), Poznań.
 27. Psychologiczne koncepcje regulacyjne a humanistyka, w: J. Kmita (red.), Metodologiczne implikacje epistemologii marksistowskiej, PWN, Warszawa 1974.
 28. Psychologizm w badaniach humanistycznych, w: Z. Rosińska (red.), Blausteina koncepcja odbioru mediów. Filozofia polska XX wieku, Wyd. Prószyński i S-ka Sa Warszawa 2001.
 29. Psychologizm w badaniach nad sztuką, R. Kubicki, P. Zeidler (red.), w: Od logiki do estetyki. Wydawnictwo Fundacji "Humaniora", Poznań 1997.
 30. Psychology of Cultural Participation: Some Theoretical Considerations, "Polish Psychological Bulletin" 1994, vol. 25(4), s. 247-255.
 31. Skrytość kultury a świadomość indywidualna, w: K. Zamiara (red.), Skrytość kultury, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001.
 32. Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol 15, Rodopi, Amsterdam-Atlanta, GA 1989, s. 229-243.
 33. Tradycja jako wyznacznik współczesności. Przypomnienie dawnych profesorów Wydziału Nauk Społecznych UAM. Red. naukowa K. Zamiara, t. XXV, WNUAM, Poznań 2005.
 34. Twórczość jako problem psychologii uczestnictwa w kulturze, w: J. Waszkiewicz (red.), Potrzeby - Twórczość - Przyszłość, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1991.
 35. Umysł indywidualny czy społeczny? Wprowadzenie, w: K. Zamiara (red.), Czyj umysł? Krytyczne podejście do problemu podmiotowo!ci, Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2007.
 36. W obronie paralelizmu psychofizycznego, "Poznańskie Studia z Filozofii Nauki" 1984, nr 8, s. 129-148.
 37. Założenia światopoglądowe psychologicznych koncepcji człowieka, "Studia Filozoficzne" 1989, nr 1, s.145-157.
 38. Znaczenie badań psychologicznych dla poznawania kultury, w: S. Pietraszko (red.), Przedmiot i funkcje teorii kultury, Acta Universitatis Wratislaviensis No 350, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1982, s. 89-107.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-3271
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/cis.2012.33.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu