BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachocka Marta
Tytuł
Zagadnienie mocarstwowości Francji w dobie V republiki (do 2007 roku)
The Problem of the International Position of France Under the Fifth Republic (Until 2007)
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 1, s. 233-283, tab., bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe
Stosunki międzynarodowe, Ustrój polityczny, Polityka międzynarodowa
International relations, Political system, International politics
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Francja
France
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza międzynarodowej pozycji Francji od końca II wojny światowej do 2007 r., w którym Nicolas Sarkozy został wybrany nową głową państwa. Tym samym artykuł obejmuje okres istnienia dwóch republik francuskich: IV Republiki w latach 1946-1958 i powołanej w jej miejsce V Republiki, która pozostaje ustrojem politycznym współczesnego Hexagone'u. W dobie V Republiki Francja, która w ujęciu historycznym (od połowy XVII w. do połowy XX w.) ewoluowała od mocarstwowości uniwersalnej do regionalnej, jest przykładem mocarstwa regionalnego o globalnych interesach. Artykuł zawiera trzy zasadnicze części. W pierwszej zostały przedstawione zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania narodzin V Republiki, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę jej twórcy - Ch. de Gaulle'a. W drugiej części omówiono aktywność Francji w Europie po 1945 r., podkreślając jej wkład w proces integracji europejskiej i w kształtowanie stosunków jednoczącego się starego kontynentu z państwami w Europie Środkowej i Wschodniej, z ZSRR/Federacją Rosyjską i z państwami basenu Morza Śródziemnego. Następnie, w trzeciej części położono nacisk na pozycję Francji w systemie stosunków międzynarodowych po II wojnie światowej, analizując ją na przykładzie kontaktów francusko-amerykańskich i francusko-natowskich, stosunków z państwami arabskimi i afrykańskimi oraz dyplomacji multilateralnej.(fragment tekstu)

During World War II and the postwar years, France's international position has been weakened. The seizure of power by Charles de Gaulle in 1958 contributed to a stabilization of the political situation in the country and to a redefinition of French foreign policy. The article analyzes the international position of France from the end of World War II until 2007, when Nicolas Sarkozy won the presidential election. Thus, the article covers the period of the existence of two French republics: the Fourth Republic in the years 1946-1958 and the Fifth Republic, which remains Hexagone's contemporary political system since 1958. The article consists of three parts. In the first part the external and internal conditions of the birth of the Fifth Republic are presented, with particular emphasis on the role of its creator - Ch. de Gaulle. The second part discusses the importance of France in Europe after 1945, emphasizing its contribution to the process of European integration and to the development of relations with the countries of Central and Eastern Europe, the USSR/Russian Federation and the Mediterranean countries. Then, the third part of my article stresses the position of France in the system of international relations after World War II, analyzing it on the example of Franco-American and Franco-NATO relations, the French policy towards the Arab and African countries, and finally, on the example of the Republic's multilateral diplomacy. I conclude that in the examined period 1945-2007 France is an example of the former global superpower, which builds and strengthens its international position as a regional power with global interests.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abderrahim K., La France et le monde arabe : entre reves et realites, "Revue internationale et strategique" 2004, nr 53, s. 91.
 2. Allen D., West European Responses to Change in the Soviet Union and Eastern Europe, w: Toward Political Union. Planning a Common Foreign and Security Policy in the EC, red. R. Rummel, Baden-Baden.
 3. Anczewski I. J., Francja wobec zachodnioeuropejskiej integracji politycznej, PISM, Warszawa 1989, s. 68.
 4. Anczewski I. J., Polityka Francji wobec europejskich krajów socjalistycznych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w: I.J. Anczewski, W. Miazgowski, R. Popiński, Francja, Wielka Brytania, kraje nordyckie wobec Europy Wschodniej, PISM, Warszawa 1987, s. 7-10, 20-26, 30, 44-47, 55, 57-59.
 5. Ardant Ph., Institutions politiques et droit constitutionel, LGDJ, 1995, s. 410.
 6. Baszkiewicz J., Historia Francji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich - Wydawnictwo, Wrocław 2004, s. 585.
 7. Bokszczanin I., Prezydent V Republiki Francuskiej, w: Prezydent w państwach wspołczesnych, red. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 8. Boniface P., La France est-elle encore une grande puissance?, Presses de Sciences Po, Paris 1998, s. 98-99.
 9. Bossuat G., Faire l'Europe sans defaire la France 1943-2003, Peter Land, Bruxelles 2005.
 10. Bourmaud D., Morabito M., Historia konstytucyjna i polityczna Francji (1789-1958), Temida 2, Białystok 1996, s. 533-535.
 11. Co to był "kryzys pustego krzesła" w UE?: http://www.cie.gov.pl (16.11.2011).
 12. Declaration commune franco-sovietique du 30 juin 1966: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-lrsquourss/documents/declaration-commune-franco-sovietique--30-juin-1966.php (17.11.2011).
 13. Defense et securite nationale : Le Livre Blanc: http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000341/0000.pdf (18.11.2012).
 14. Discours de M. Jacques Chirac, President de la Republique a l'Universite du Caire, 08.04.1996 : http://www.elysee.fr (19.11.2011).
 15. Discours de M. Jacques Chirac, President de la Republique, a l'occasion de la reception des ambassadeurs, 26.08.1999: http://www.elysee.fr (17.11.2011).
 16. Dossier La France de l'outre-mer en 2009, La Documentation francaise, mai 2009: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/outre-mer/index.shtml; Ministere charge de l'Outre-Mer: http://www.outre-mer.gouv.fr.
 17. Dulphy A., Manigand Ch., La France au risque de l'Europe, Armand Colin, Paris 2006.
 18. Forget P., La politique de defense francaise a travers les declarations de Francois Mitterrand, "Defense nationale" 1982, decembre.
 19. France - Afrique, France Diplomatie: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays- zones-geo_833/afrique_1063/sommets-afrique-france_326/xxiveme-sommet-afrique-france_15947/24eme-conference-cannes-15-16.02.07_46313.html (18.11.2011).
 20. Fremont-Vanacore A., La France en Europe, Armand Colin, Paris 2007, s. 32-33.
 21. Gabig J., Rola Francji we współczesnych przemianach politycznych Europy, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2003, s. 229-230.
 22. Gdulewicz E., System konstytucyjny Francji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2000, s. 12.
 23. Górak-Sosnowska K., Świat arabski wobec globalizacji: uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Difin, Warszawa 2007, s. 122.
 24. Grela M., Polska a stosunki Wschód-Zachód w latach osiemdziesiątych, Warszawa 1989, s. 119-125.
 25. Hall A., Charles de Gaulle, Iskry, Warszawa 2002: http://czytelnia.onet.pl/0,1096785,12,do_czytania.html (17.11.2011).
 26. Helnarska K. J., Polityka Francji wobec Europy Środkowej po zimnej wojnie, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2008, s. 158-163, 168-172, 186.
 27. Hofnung Th., Thiabaud J.-Ch., Le vedrinisme existe-t-il?, "Politique Internationale", mai 2002, w: H. Vedrine, Face a l'hyperpuissance. Textes et discours 1995-2003, Fayard, Paris 2003, s. 269.
 28. http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp (16.11.2011).
 29. http://www.assemblee-nationale.fr/connaissance/constitution.asp#preamb (16.11.2011).
 30. http://www.eurocorps.org.
 31. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,265 (16.11.2011).
 32. Huntzinger J., La politique exterieure du Parti socialiste, "Politique etrangere" 1982, nr 1, vol. 47.
 33. Institut du Monde Arabe: http://www.imarabe.org (19.11.2011).
 34. Interview accordee par M. Jacques Chirac, President de la Republique, a l'agence russe Interfax, 18.07.2002 : http://www.elysee.fr (17.11.2011).
 35. Kukułka J., Przedmowa do wydania polskiego, w: Ch. de Gaulle, Pamiętniki nadziei: odnowa 1958-1963; wysiłek 1962-..., Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1974, s. 12.
 36. La crise de la chaise vide: http://www.ena.lu (16.11.2011).
 37. Lasserre I., L'impuissance francaise: une diplomatie qui a fait son temps, Flammarion, Paris 2007, s. 25-34.
 38. Meisler S., Honecker's Paris Trip Nurtures Western Ties, "The Los Angeles Times", 09.01.1988: http://articles.latimes.com/1988-01-09/news/mn-8944_1_east-german (17.11.2011).
 39. Mendras M., La France dans la politique occidentale de l'URSS, "Politique etrangere" 1985, nr 3, vol. 50, s. 653: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/polit_0032-342x_1985_num_50_3_3490 (17.11.2011).
 40. Mitterrand F., Reflexions sur la politique exterieure de la France, Paris 1986, s. 68.
 41. Moreau Defarges Ph., La France dans le monde au XXe siecle, Hachette, Paris 1994, s. 141.
 42. Nouschi A., La France et le monde arabe: depuis 1962, mythes et realites d'une ambition, Vuibert, Paris 1994, s. 9, 35.
 43. Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (North Atlantic Treaty Organization, NATO) - http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52044.htm (18.11.2011).
 44. Ostaszewski P., Międzynarodowe stosunki polityczne: zarys wykładów, Książka i Wiedza, Warszawa 2008, s. 145-146.
 45. Ostaszewski P., Wietnam: najdłuższy konflikt powojennego świata 1945-1975, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2000, s. 552.
 46. Pachocka M., Francuskie posiadłości zamorskie, Portal Spraw Zagranicznych, 05.03.2007: http://www.psz.pl/tekst-4052/Marta-Pachocka-Francuskie-posiadlosci-zamorskie (16.11.2011).
 47. Pachocka M., Kultura biznesu i negocjacji w świecie arabsko-muzułmańskim, praca dyplomowa, SGH, Warszawa 2010, s. 53.
 48. Pachocka M., La politique arabe de la France, praca zaliczeniowa pod kier. nauk. Thenarda P., Institut d'Etudes Politiques de Paris - Sciences Po, Paris 2008, praca niepubl.
 49. Pachocka M., Le conflit du Sahara Occidental, praca zaliczeniowa pod kier. nauk. K. Mohsen-Finan, Institut d'Etudes Politiques de Paris - Sciences Po, Paris 2008, praca niepubl.
 50. Pachocka M., Les relations politiques et economiques franco-marocaines, praca zaliczeniowa pod kier. nauk. K. Mohsen-Finan, Institut d'Etudes Politiques de Paris - Sciences Po, Paris 2008, praca niepubl.
 51. Pachocka M., System polityczny Francji, Portal Spraw Zagranicznych, 17.03.2007: http://www.psz.pl/tekst-4138/Marta-Pachocka-System-polityczny-Francji (16.11.2011).
 52. Parzymies S., Procesy adaptacji mocarstwowej roli Francji, w: Nowe role mocarstw, red. B. Mrozek, S. Bieleń, WDiNP UW, Warszawa 1996, s. 80-82.
 53. Parzymies S., Przyjaźń z rozsądku: Francja i Niemcy w nowej Europie, PISM, Warszawa 1994, s. 202.
 54. Portal Unii Europejskiej: http://europa.eu/abc/history/index_pl.htm (18.11.2011).
 55. Prost A., Zarys historii Francji w XX wieku, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 1997, s. 77.
 56. Przemówienie ministra spraw zagranicznych C. Cheyssona na spotkaniu KBWE, Madryt, 12.02.1982, "Documents d'Actualite Internationale", 01.04.1982.
 57. Puaux F., La conception gaullienne de la detente : 1964-1968, "Espoir" 1996, nr 109: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-lrsquourss/analyses/la-conception-gaullienne-de-la-detente--1964-1968.php (17.11.2011).
 58. Reportage televise : le voyage du General en URSS - 1966: http://www.charles-de-gaulle.org/pages/l-homme/dossiers-thematiques/de-gaulle-et-le-monde/de-gaulle-et-lrsquourss/documents/reportage-televise-le-voyage-du-general-en-urss--1966.php (17.11.2011).
 59. Saint-Prot Ch., La politique arabe de la France, "Etudes geopolitiques" 2006, nr 6: http://www.etudes-geopolitiques.com/article1.asp (18.11.2011).
 60. Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 2000, s. 399-401.
 61. Skrzydło W., Ustrój polityczny Francji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992, s. 44-45.
 62. Sommet Afrique - France, France Diplomatie: http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays-zones-geo_833/afrique_1063/sommets-afrique-france_326/index.html (18.11.2011).
 63. Stefanowicz J., Od Kapeta do Mitterranda: tysiącletni sen o potędze 987-1995, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, s. 143-144.
 64. Stefanowicz J., Polityka europejska V Republiki, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1994, s. 5-6.
 65. Sulikowski A., Francja i Europa. Ewolucja polityki europejskiej Francji pod rządami IV I V Republiki, w: Francja i Niemcy - siły napędowe europejskiej integracji, red. L. Olszewski, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 311.
 66. Szczepański W. J., Europa w myśli politycznej de Gaulle'a: próba analizy systemowej, PWN, Warszawa 1979, s. 132-133.
 67. Szeptycki A., Francuskie koncepcje Unii Europejskiej, w: Unia Europejska. Nowy typ wspólnoty międzynarodowej, red. E. Haliżak, S. Parzymies, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2002, s. 142-143, 173.
 68. Tomaszewski K., Republika Francuska w Unii Europejskiej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 93.
 69. Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade, GATT): http://www.gatt.org.
 70. Unia Europejska, t. I, red. E. Kawecka-Wyrzykowska, E. Synowiec, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 2004, s. 219-222.
 71. Ustroje państw współczesnych, red. W. Skrzydło, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002, s. 135.
 72. Vaisse M., La puissance ou l'influence? La France dans le monde depuis 1958, Fayard, Paris 2009, s. 94.
 73. Vaisse M., La puissance ou l'influence? La France dans le monde depuis 1958, Fayard, Paris 2009, s. 348-350.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu