BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śliwińska Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Ochrona konkurencji we współczesnej gospodarce wyzwaniem dla teorii konkurencji
Protection of Competition in the Contemporary Global Economy as a Challenge for the Competition Theory
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 2, s. 207-219, bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Teoria konkurencji, Ochrona konkurencji, Polityka antymonopolowa, Dominacja rynkowa
Competition theory, Competition protection, Antitrust policy, Market domination
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Choć zagadnienie konkurencji jest fundamentalne dla teorii ekonomii i dla polityki gospodarczej naukowcom nie udało się dotychczas osiągnąć jednoznacznego konsensusu, jaką dokładnie konkurencję należy chronić. Współczesne badania dążące do odpowiedzi na to pytanie opierają się na osiągnięciach swych poprzedników i uznaniu, iż wszystkie elementy klasycznego paradygmatu struktura-zachowania-efektywność wpływają na siebie wzajemnie. Stąd badania w ramach teorii konkurencji prowadzone są zarówno w ramach nauki ekonomii, jak i zarządzania, a ochrona konkurencji we współczesnej zglobalizowanej gospodarce stanowi wyzwanie dla teorii konkurencji we wszystkich trzech wymienionych w tym paradygmacie obszarach. Szczególne wyzwania stanowią z kolei rozwój korporacji międzynarodowych w kierunku sieci zdywersyfikowanych przedsiębiorstw tworzących wielowymiarowe struktury własnościowe i kontraktowe, konieczność uwzględniania w analizie konkurencji na rynku lokalnym stosunków pomiędzy konkurentami na innych rynkach geograficznych i asortymentowych oraz potrzeba rozszerzenia tradycyjnego postrzegania ochrony konkurencji na nowe, nieobjęte dotychczas polityką antymonopolową obszary. (abstrakt oryginalny)

Although the phenomenon of competition is fundamental of the economic theory and policy, the scientists have not yet achieved the consensus concerning the kind of competition which should be protected. Contemporary researchers striving to find the answer to this question rely on their predecessors achievements and the recognition that all elements of the classical structure-conduct-performance paradigm are influencing each other. Thus, the current research on competition is conducted within the confines of the theory of economy and management and the protection of competition in the contemporary global economy constitutes a challenge for the competition theory in all three areas mentioned in the paradigm. Given the above, there are several issues of vital importance. Firstly, the development of MNs in the direction of diversified networks which are interconnected with different contractual and ownership multidimensional ties, secondly, the need to take into account the relations between the competitors on other geographical and product markets in the analysis of competition on the local market, and thirdly, the need to widen the traditional perception of the protection of competition to other areas, which have not been covered by antitrust policy so far. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Begg, D., Fischer, S., Dornbusch, R., Ekonomia, tom I, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995.
 2. Bork, R.H., The Antitrust Paradox, Free Press, New York 1978.
 3. Brandenburger A., Nalebuff B. J., Co-opetition, Doubleday, New York 1996.
 4. Burton, J., Competition over competition analysis: a guide to some contemporary economics disputes [w:] J. Lonbay (red.), Frontiers of Competition Law, Chancery Law Publishing Ltd, London 1994.
 5. Clark, J., Economics of Ovehead Costs, Chicago 1923.
 6. D'Aveni, R.A., Waking up to the New Era of Hypercompetition, "The Washington Quarterly", Jg. 21, H. 1, 1997, http://dx.doi.org/10.1080%2F01636609809550302.
 7. Gorynia, M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1996.
 8. Jayachandran, S., Gimeno, J., Varadarajan, P.R., The Theory of Multimarket Competition: A Synthesis and Implications for Marketing Strategy, "Journal of Marketing", Vol. 63, No. 3/1999, http://dx.doi.org/10.2307%2F1251775.
 9. Jones, A., Surfin, B., EC Competition Law. Text, cases, and materials, Oxford University Press, New York, 2004.
 10. De Jong, H.W., Dynamische Markttheorie, H. E. Stenfert Kroese B.V., Leiden/Antwerpen 1985.
 11. Brodecki Z. (red.), Konkurencja, Wyd. Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
 12. Korbutowicz, T., Prawo konkurencji w Orzecznictwie Sądu Wspólnot Europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992.
 13. Lado A., Boyd N. G., Hanlon S.C., Competition, Cooperation and the Search for Economic Rents: A. Synertic Model, "Academy of Management Review", Vol. 22, No.1/1997.
 14. Martin, S., Industrial Economics. Economic Analysis and Public Policy, Macmillan Publishing Company, New York 1994.
 15. Mascarenhas, B., Strategic group dynamics, "Academy of Management Journal", Vol. 32, No. 2/1989, http://dx.doi.org/10.2307%2F256365.
 16. Matyjas, Z., Koncepcja grup strategicznych - w stronę dynamicznych modeli konkurowania (przegląd badań światowych), "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", 258/2011.
 17. Mykosik, S., Teoria rozwoju gospodarczego Josepha A.Schumpetera, PWN, Warszawa 1993.
 18. Schimmer, M., Essays on Competitive Dynamics: Strategic Groups, Competitive Moves, and Performance Within the Global Insurance Industry, praca doktorska no. 3977, University of St. Gallen, School of Management, Difo-Druck GmbH, Bamberg 2011.
 19. Sulejewicz, A., Współpraca konkurencyjna przedsiębiorstw w świetle teorii gier, SGH, Warszawa 1994.
 20. Stephan, J., Peters, R., Mutual forbearance among multimarket firms: A behavioral approach to tacit cooperation, "Journal of Management&Organization", Vol. 19, No. 2/2013.
 21. Szpringer, W., Teoria i polityka konkurencji - przegląd zagadnień, "Ekonomista", nr 4/1992.
 22. Wilczyński, W., Podstawowe kierunki współczesnej teorii konkurencji, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Poznań 1960.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.016
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu