BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudek Michał (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010
Determinants of the European Union Rural Population Change in 2007-2010
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2013, z. 2 (28), s. 45-51, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Migracja ludności, Ludność wiejska
Rural areas, Population migration, Rural population
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Ruch naturalny i migracje ludności, stanowią ważną determinantę zmian gospodarczych i środowiskowych. W dokumentach strategicznych UE społeczno-ekonomiczne priorytety rozwojowe mają wymiar terytorialny i dotyczą wszystkich regionów krajów członkowskich. Realizacja celów unijnej polityki zrównoważonego wzrostu może być utrudniona ze względu na pogłębianie się niekorzystnych tendencji demograficznych na terenach wiejskich. W artykule, opierając się na danych Eurostatu i wykorzystując miary procesów ludnościowych, przedstawiono zmiany w liczebności populacji wiejskiej UE w latach 2007-2010 oraz ich główne przyczyny. W analizowanym okresie zbiorowość mieszkańców wsi w Unii nieznacznie się powiększyła. Niemniej, od 2009 roku w przeciwieństwie do regionów miejskich i pośrednich, na obszarach wiejskich odnotowano ujemne wartości przyrostu rzeczywistego ludności, co wynikało z przewagi zgonów nad urodzeniami. (abstrakt oryginalny)

Natural change and migration are important determinants of the economy and environment. In the EU strategic documents the socio-economic developmental priorities have a territorial aspect, referring to all the regions of the member states. Achievement of the Union's sustainable growth policy objectives could be limited due to unfavourable demographic trends in rural areas. The paper, using the Eurostat data and selected measures of population reproduction, describes the changes in number of rural inhabitants in 2007-2010 and their main determinants. In the analysed period the rural population size increased. However, contrary to the urban and intermediate regions, since 2009 as a result of a surplus number of deaths over births, in the rural areas the negative values of population increase were observed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Demographic outlook. National reports on the demographic developments in 2007. 2009. Eurostat, Luxemburg.
 2. Demographic statistics: definitions and method of collection in 31 European Countries. 2003. Working Paper and Studies. Komisja Europejska, Luksemburg.
 3. Dominguez-Muijca J., Guerra-Tavalera R., Parreno-Castellano J.M., 2012. Migration at the time of global economic crisis: the situation in Spain. International Migration, Blackwell Publishing Ltd, Oxford.
 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010. Komisja Europejska, Kom (2010) 2020, Bruksela.
 5. Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/rural_development/data/database [dostęp: 12.12.2012].
 6. Eurostat regional yearbook 2010. 2010. Luksemburg.
 7. Holzer J., 2003. Demografia. PWE, Warszawa.
 8. Koehler J., Laczko F., Aghazarm Ch., Schad J., 2010. Migration and the economic crisis in the European Union: implications for policy. International Organization for Migration, Bruksela.
 9. Jóźwiak J., Kotowska I.E., 2008. Decreasing birth rates in Europe: reasons and remedies. European View 7(2008). Centre for European Studies, Springer.
 10. Kotowska I.E., Wróblewska W., 2007. Zmiany demograficzne - pomiar procesów i ocena skutków społeczno-ekonomicznych. W: Statystyka społeczna. Red. T. Panek. PWE, Warszawa, 67-74.
 11. Kotowska I.E., 2013. Trendy w płodności w Europie Środkowo-Wschodniej - Dlaczego musimy o tym rozmawiać. Referat wygłoszony 5.02.2013 na konferencji pt.: "Równość zna(czy) dzietność? Demograficzne wyzwania Europy. Fundacja F. Eberta i ICRA, Warszawa.
 12. Rural development in the European Union. Statistical and economic information. Report 2011. DG Agriculture and Rural Development. http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/rural-development/2011/index_en.htm [dostęp: 12.12.2012].
 13. This is Ireland. Highlights from census 2011. Part 1. 2012. Central Statistics Office, Dublin.
 14. WPR do 2020: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. 2010. Komisja Europejska, Com (2010) 672(5), Bruksela.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu