BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojewska Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kapitał intelektualny a innowacyjność w organizacji opartej na wiedzy
Intellectual Capital and Innovativeness in a Knowledge Based Organisation
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2013, z. 134, s. 41-52, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Kapitał intelektualny, Organizacja
Innovative character, Intellectual capital, Organisation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Rosnące znaczenie wiedzy w przedsiębiorstwach powiązane jest ściśle z dynamicznym rozwojem nowoczesnych technologii i zaostrzeniem konkurencji, co zmienia struktury zapotrzebowania na pracowników24. Głównym źródłem rozwoju przedsiębiorstw stają się pracownicy posiadający wyjątkowe zdolności, kluczowe kompetencje, a nawet talenty, które mogą znacząco wpłynąć na poprawę innowacyjności przedsiębiorstwa na rynku. Zapotrzebowanie na ich wiedzę, zdolności oraz nowatorskie rozwiązania stale rośnie, co powoduje rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy. Według P. Druckera, nowo powstałe w końcu XX w. przedsiębiorstwa zajmują się raczej tworzeniem i dystrybucją wiedzy i informacji, niż produkcją i dystrybucją rzeczy25. Wynikiem tego jest kreowanie przez organizacje innowacji, co wpływa na uzyskanie przez nie przewagi konkurencyjnej. Organizacje, które swoją działalność opierają na wiedzy, to organizacje innowacyjne, w których proces zarządzania wiedzą to system zaprojektowany tak, aby wesprzeć organizacje w zdobywaniu, analizowaniu i wykorzystaniu wiedzy w celu podejmowania szybszych i lepszych decyzji prowadzących do osiągnięcia przewagi rynkowej. Zarządzanie wiedzą określa się jako przetwarzanie informacji i innych zasobów intelektualnych w trwałą wartość dla klientów i pracowników organizacji26. W rozwoju i innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw (na przykładzie badanych organizacji sieciowych), istotne znaczenie przypisuje się ponadto zarządzaniu projektem, zarządzaniu innowacjami oraz zarządzaniu kapitałem ludzkim. Obecnie najszybciej rozwijają się przedsiębiorstwa, dzięki wykorzystywaniu technologii informacyjnej oraz sprawnie działających systemów informacyjnych. Wpływają one istotnie na decyzje podejmowane przez menedżerów wszystkich szczebli, a w konsekwencji na wdrażane innowacje i wytwarzane produkty. Te przedsiębiorstwa, które coraz częściej wprowadzają innowacje dzięki zgromadzonej wiedzy, uzyskują przewagę konkurencyjną, wkraczając na nowe rynki. Innowacje i kapitał intelektualny oraz zarządzanie nimi, jako czynniki sukcesu przedsiębiorstwa, są ściśle ze sobą powiązane, gdyż wszelka innowacyjność zależy przede wszystkim od jakości kapitału ludzkiego. Inwestowanie w rozwój i jakość kapitału ludzkiego powinno być zatem priorytetem we współczesnych organizacjach zorientowanych na innowacje.(abstrakt oryginalny)

The success of an organisation is the result of the way it operates in the changing environment. Adaptive, innovative and technological changes, globalisation or competition inspire entrepreneurs and encourage them to develop different organisational models. In the context of environmental changes it is essential to build a knowledge based company. High volatility of environment and high level of competition strengthen the significance of innovations, which are closely connected with intellectual capital and are an important source of corporate competitive advantage. Intellectual capital management is connected with the generation of intellectual capital and its constant development, and also with the creation of condition allowing for effective and full use of the corporate intangible assets. The operations of the organisation and its employees as well as the impact of the environment depend on the knowledge application skill and the combination of knowledge processing with the creativity and innovativeness of employees.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Chesbrough H. W., Appleyard M., Open Innovation and Strategy, "California Management Review" 2007.
 2. Davenport T. H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 3. Drucker P., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 4. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 5. Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, KBN, Biuro Banku Światowego, Warszawa 2003.
 6. Grudzewski W., Merski J., Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2004.
 7. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zmiany paradygmatów kształtujących systemy zarządzania, w: W poszukiwaniu Nowych Paradygmatów Zarządzania, red. W. M. Grudzewski, I. K. Hejduk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
 8. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
 9. Łobejko S., Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004.
 10. Maksymowicz Z., Uwagi o zarządzaniu kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie, w: Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, red. J. Duraj, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2002.
 11. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
 12. Nogalski B., Rybnicki J., Zarządzanie portfelem kapitału intelektualnego, w: Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, red. A. Pocztowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz 2001.
 13. Pawluczuk A., Istota zarządzania wiedzą, w: Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach, red. A. Błaszczuk, J. Brdulak, M. Guzik, A. Pawluczuk, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2003.
 14. Pietruszka-Ortyl A., Wybrane aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym, "Problemy Jakości" 2003, nr 7.
 15. Skrzypek E., Kapitał intelektualny oraz możliwości jego wyceny, w: Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji, red. E. Skrzypek, t. 1, UMCS, Lublin 2005.
 16. Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem intelektualnym, w: Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 17. Ziemba E., Projektowanie portali korporacyjnych dla organizacji opartych na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009.
 18. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu