BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalski Tadeusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Polska transformacja gospodarcza na tle wybranych krajów Europy Środkowej
Economic Transformation in Poland and Transformations in Selected Central European Countries
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2009, nr 2, s. 253-278, tab., wykr., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Konkurencyjność gospodarki, Gospodarka, Struktura PKB
Systemic transformation, Systemic transformations in the economy, Economy competitiveness, Economy, GDP structure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Europa Wschodnia
Eastern Europe
Abstrakt
Celem opracowania jest empiryczna analiza przebiegu transformacji gospodarczej w Polsce. Sytuację Polski porównano w odniesieniu do warunków początkowych i okresu wzrostu w tym samym okresie w Czechach oraz na Węgrzech, Słowacji, Litwie i Ukrainie. Proces transformacji podzielono na fazę stabilizowania i wdrażania fundamentalnych zmian ustrojowych i fazę wzrostu. Ogólnie przedstawiono ramy teoretyczne tych procesów; zaakcentowano kontekst makroekonomiczny i znaczenie instytucji, optykę czynników wzrostu oraz podejście od strony warunków i czynników konkurencyjności gospodarek. Konceptualne ramy zmian konkurencyjności zaczerpnięto z Globalnych raportów konkurencyjności. Zastosowane podejścia wzajemnie się uzupełniają tworząc kontekst międzynarodowych porównań działania czynników stymulujących i hamujących przebieg transformacji. Przy wysokiej ocenie transformacji w Polsce analiza pokazuje wiele szans, których nie wykorzystano. Do najważniejszych należy brak skutecznej reakcji w zakresie ilościowej i jakościowej polityki gospodarczej na najniższą w Europie stopę zatrudnienia, zaniedbanie możliwości dokończenia prywatyzacji oraz spowolnienie reform, w tym fiskalnych, przyspieszających zdolność gospodarki do sprostania wymogom członkostwa w strefie euro i poprawy jej pozycji konkurencyjnej. W przyszłości kluczowa będzie zdolność Polski do przezwyciężenia wymienionych słabości. Ponadto niezbędne jest zwiększenia podaży krajowych oszczędności i podniesienia stopy inwestycji. Konieczne są szybsze zmiany w strukturze tworzenia PKB oraz uruchomienie rezerw efektywnościowych tkwiących w poprawie funkcjonowania szeroko rozumianego środowiska instytucjonalnego.

The aim of this paper is to provide an empirical analysis of Poland's economic transformation process. Poland's case (its initial conditions, growth and development) is compared with the transformations that have taken place in the Czech Republic, Hungary, the Slovak Republic, Lithuania and Ukraine. The transformation process ran in two phases: a phase of stabilisation and implementation of the fundamental constitutional changes, and a phase of development. The paper offers a general overview of those phases, with a special focus on the macroeconomic context, institutional framework and development factors. It also highlights the issue of the conditions and factors of national economy competitiveness. The applied approaches complement one another, creating a context for international comparison of the operation of factors that stimulate and inhibit the transition process. While highly evaluating Poland's economic transformation, the analysis identifies many opportunities that had not been taken. The most important ones include: lack of effective response (regarding quantitative and qualitative economic policy) to the lowest in Europe employment rate; failure to bring the privatisation process to a conclusion; reform fatigue and slowdown, also with respect to fiscal reforms which otherwise could facilitate meeting by the Polish economy o f euro area membership requirements and allow Poland to improve its competitive position. In the future, Poland's ability to overcome the above-mentioned weaknesses will be of crucial importance. Moreover, it is essential for Poland to increase the rates of domestic savings, supply and investment. Fast changes in the GDP structure and starting effectiveness reserves that underlie the improvement of broadly understood institutional environment are also necessary.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Balicki W., Instytucjonalne i funkcjonalne źrodła nierownowagi popytowej w nieparametrycznym systemie zarządzania, cz. 2 - Zarys teorii nierownowagi popytowej, Instytut Planowania, Warszawa 1979
 2. Barisitz S., Ukraine: Macroeconomic Development and Economic Policy in the First Eight Years of Independence, "Focus on Transition" 2, 1999
 3. Bennett J. i in., Privatization Methods andEconomic Growth in Transition Economies, 2003
 4. Campos N.F., Coricelli F., Growth in Transition: What we Know, What we Don't, and What we Should, "Journal of Economic Literature" 40, 2002, nr 3
 5. Czerwiński Z., Matematyka na usługach ekonomii, PWN, Warszawa 1972
 6. Dixit A.K., Economics With andWithout the Law, w: Lawlessness and Economics: Alternative Modes of Governance, Princeton University Press, Princeton 2007
 7. Gorynia M., Jankowska B., Rekomendacje dla strategii firm polskich wobec ekspansji inwestorow zagranicznych, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 2005, z. 4, s. 223-237
 8. Gorynia M., Kowalski T., Globalne i krajowe uwarunkowania funkcjonowania polskich przedsiębiorstw, "Ekonomista" 2008, nr 1, s. 73
 9. Gorynia M., Międzynarodowa konkurencyjność polskiej gospodarki a polityka ekonomiczna, w: Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, red. M. Gorynia, Difin, Warszawa 2007
 10. Gorynia M., Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej, Difin, Warszawa 2007
 11. Gros D., Steinherr A., Economics Transition in Central and East Europe. Planting the Seeds, Cambridge University Press, Cambridge 2004
 12. Gylfason T., Hochreiter E., Growing Aparti A Tale of Two Republics: Estonia and Georgia, CESifo Working Paper No. 2155, December 2007
 13. Hochreiter E., The Case for Hard Currency Strategies, w: Exchange-Rate Policies for Emerging Market Economies, red. R. J. Sweeney, C. G. Wihlborg, T. D. Willett, Westview Press 1999
 14. Kakwani N., Income Inequality, Welfare, and Poverty: An Illustration Using Ukrainian Data, PRWP nr 1411, "The World Bank" 1995, January, s. 42
 15. Komai J., Niedobor w gospodarce, PWE, Warszawa 1985
 16. Kowalski T., Janc A., Financial Contracts and Relations in the Small and Medium Sized Enterprises Sector in Poland, w: Economic Performance and Financial Sector Reform in Central and Eastern Europe: Capital Flows, Bank and Enterprise Restructuring, red. Ch. Green, A. Mullineux, Edward Elgar 1999
 17. Kowalski T., Letza S., Wihlborg C., Institutional Change in the European Transition Economies. The Case of Poland, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009
 18. Kowalski T., Stawarska R., Poland's Exchange Rate Policy in the 1990s, w: Exchange Rate Policies for Emerging Market Economies, red. R. J. Sweeney, C. Wihlborg, T. D. Willett, Westview Press 1999
 19. Kowalski T., Wihlborg C., Vensel V., Rozwoj środowiska instytucjonalnego w nowych krajach Unii Europejskiej. Przypadek Estonii i Polski, "Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny" 2007, z. 1, s. 155-156
 20. Malaga K., Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004
 21. Matysiak A., Mechanizm tworzenia akumulacji w gospodarce socjalistycznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1984
 22. Mitra P., Yemtsov R., Increasing Inequality in Transition Economies: Is There More to Come?, "World Bank Policy Research Working Paper" 2006, September, s. 11
 23. Paldam M., Gundlach E., Two Views onInstitutions and Development: The Grand Transition vs. Primacy of Institutions, "Kyklos" 61, 2008, nr 1, s. 65-100
 24. Porter M., The Competitive Advantage o f Nations, The Free Press, New York 1990
 25. Rodrik D., Goodbye Washington Consensus, Hell Washington Confusion? A Review of the World Bank's Economic Growth in the 1990s; Learning from a Decade of Reform, "Journal of Economic Literature" 44, 2006
 26. Rodrik D., One Economics. Many Recipes. Globalization, Institutions, and Economic Growth, Princeton University Press, Princeton and Oxford 2007
 27. Salvatore D., International Economics, wyd. 8, Wiley 2007
 28. Schreiner J., Labour Markets in Central, Eastern and Southeastern European EU Member States: General Trends and Migration Effects, "Focus on European Economic Integration" 2008, nr 1, s. 95
 29. Wilczyński W., Die polnische Wirtschaftsreform und die betriebliche Selbstverwaltung 1982-1985, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1985
 30. J. Williamson, What Washington Means by Policy Reform, w: Latin American Adjustment: How Much Has Happened?, red. J. Williamson, Institute for International Economics, Washington 1990
 31. Williamson O.E., The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead, "Journal of Economic Literature" 38, 2000, s. 595-613
 32. Wojtyna A., Teoretyczny wymiar zależności między zmianami instytucjonalnymi, polityką ekonomiczną a wzrostem gospodarczym, w: Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach na średnim poziomie rozwoju, red. A. Wojtyna, PWE, Warszawa 2008
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu