BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zorska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Narodowy system innowacyjności jako filar gospodarki opartej na wiedzy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 27-56, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Narodowy system innowacji, Innowacyjność, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój gospodarczy
National innovation system, Innovative character, Knowledge-based economy, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie przebiegu procesów i działania systemów innowacyjnych w powiązaniu z rozwojem GOW w krajowej gospodarce. Rozważania zostały ujęte w trzech częściach, przy czym w punkcie pierwszym przedstawiono rozwój GOW i jej charakterystykę. Na szczególne uwzględnienie zasługuje koncepcja GOW w ujęciu Banku Światowego, eksponująca cztery obszary wsparcia gospodarki wiedzy, określone jako filary jej rozwoju. W punkcie drugim został szerzej omówiony najważniejszy filar GOW - narodowy system innowacyjności, z ukazaniem jego złożoności oraz otwierania się na powiązania międzynarodowe. Punkt trzeci jest poświęcony funkcjonowaniu krajowego systemu innowacyjności w Finlandii oraz przedstawieniu wpływu na jej gospodarkę zmian globalnych powiązań innowacyjnych i biznesowych w sektorze informacyjnym. Rozważania wskazują na narastanie ponadgranicznych powiązań NSI oraz współzależności systemów innowacyjnych na różnych poziomach działalności, co nie zawsze przynosi skutki korzystne dla gospodarki krajowej. (fragment tekstu)

Growth of the knowledge-based economy has been influenced by economic and technological processes in the contemporary world, particularly globalization and information revolution. Research and development activities, knowledge, new technologies and innovations have assumed a crucial significance at all levels of economic activity and for that reason are supported by government policies. According to a World Bank concept growth of the knowledge-based economy can be stimulated by four groups of determinants - or so-called pillars - including: economic and institutional system of a given country, education and training, information infrastructure and national innovation system. Activity of the innovation system promotes creation and diffusion of new knowledge and its application as innovations by national enterprises in co-operation with universities, research centers and public institutions. The activities of all entities can be stimulated by government innovation policies. The problems of national innovativeness are discussed from theoretical and empirical viewpoints, focusing on experience of Finland which is one of the leading countries in world's rankings of knowledge economy and national innovation systems. The final conclusion underlines the fact that cross-border linkages of innovation systems within enterprises and countries can generate some threats to a national economy during global economic crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Asheim B. T., Coenen L., Knowledge Bases and Regional Innovation Systems: Comparing Nordic Clusters, "Research Policy" 2005 Vol. 34, s. 1174.
 2. Castells M., Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003, s. 92.
 3. Chang Y. C., Systems of Innovation, Spatial Knowledge Links and the Firm's Innovation Performance: Towards a National - Global Complementarity View, ,"Regional Studies" 2009 Vol. 43, Nr 9, s. 1207.
 4. Cusmano L., Mancusi M. L., Morrison A., Globalization of Production and Innovation: How Outsourcing is Reshaping an Advanced Manufacturing Area, ,,Regional Studies" 2010 Vol. 44, Nr 3, s. 249.
 5. De Man A. P., The Network Economy, Strategy, Structure and Management, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton 2004, s. 9-12, 31-33.
 6. Drucker P. F., The Age of Discontinuity: Guidelines to Changing Our Society, Transaction Pubs, New Brunswick (U.S.A.) 1992, s. 263.
 7. Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2009, s. 115.
 8. Filipetti A., Archibugi D., Innovation in Times of Crisis: National Systems of Innovation, Structure and Demand, ,,Research Policy" 2011 Nr 2, s. 180.
 9. Finland as a Knowledge Economy. Elements of Success and Lessons Learned, red. C.J. Dahlman, J. Routti, P. Yla-Antilla, The World Bank, Washington, D.C. 2007.
 10. Gaczek W. M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, PAN-KPZG, Warszawa 2009, s. 27.
 11. Gaczek W. M., Gospodarka oparta na wiedzy w regionach europejskich, PAN-KPZG, Warszawa 2009, s. 68.
 12. Global Information Technology Report 2007-2008. Fostering Innovation Through Networked Readiness, World Economic Forum-INSEAD, Palgrave-McMillan, Hounmills- Basingstoke 2008, s. XIX.
 13. Gospodarka oparta na wiedzy. Perspektywy Banku Światowego, red. A. Kukliński, Biuro Banku Światowego w Polsce i Komitet Badań Naukowych, Warszawa 2003, s. 14-15.
 14. Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004, s. 73.
 15. Jasiński L. J., Sektor wiedzy w rozwoju gospodarki, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, s. 23.
 16. Knowledge Economy Index (KEI). 2008 Rankings, The World Bank, Washington, D.C. 2008, s. 1-11.
 17. KoźmińskiA. K., Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 94-105, w tym wykres 4.5.
 18. Lundvall B., National Systems of Innovation. Towards a Theorem of Innovation and Interactive Learning, Pinter, London 1992, s. 1.
 19. Marszałek A., Model ,,potrójnej pętli" a zmiany w gospodarce opartej na wiedzy, "Gospodarka Narodowa" 2010 nr 1-2, s. 133-135.
 20. Pomykalski A. , Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łodź 2001, s. 17-18.
 21. Soete L., Verspangen B., Weel B. T., Systems of Innovation, w: Handbook of the Economics of Innovation, Vol. 2, red. H.H. Bronwyn, N. Rosenberg, Elsevier, Amsterdam 2010, s. 1167-1169.
 22. Steinmueller W. E., Economics of Technology Policy, w: Handbook of the Economics of Innovation, Vol. 2, red. H.H. Bronwyn, N. Rosenberg, Elsevier, Amsterdam 2010, s. 1192-1214.
 23. Surówka-Marszałek D., Rola organizacji sieciowych w kreowaniu technologii innowacyjnych, w: Innowacyjne systemy, procesy i metody zarządzania międzynarodowego, red. M. Trocki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 52.
 24. Szajt M., Narodowy System Innowacji w Polsce na tle innych działających w Europie, w: Innowacyjność w skali makro i mikro, red. B. Kryk, K. Piech, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa 2009, s. 58.
 25. The Knowledge-based Economy, OECD, Paris 1996, s. 7.
 26. Wierzbołowski J., Fińska droga do społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, Instytut Łączności, Warszawa 2003, s. 15-46.
 27. World Development Indicators 2011, The World Bank, Washington, D.C. 2011, s. 32, tab. 1.1.
 28. Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2010, s. 27.
 29. Zorska A., Globalizacja a "nowa gospodarka". Implikacje dla Polski, "Prace i Materiały IGŚ" 2004 nr 255, s. 27-30.
 30. Zorska A., Korporacje transnarodowe. Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa 2007, s. 252-266.
 31. Zorska A., Przemiany w organizacji działalności innowacyjnej korporacji transnarodowych, "Studia i Prace KES" 2008 nr 5, s. 91-100.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu