BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hnatyszyn-Dzikowska Anna (Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Konkurencja między płatnikami w opiece zdrowotnej : ujęcie teoretyczne
Competition Among Payers in Health Care : Theoretical Approach
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2013, t. 12, nr 2, s. 287-297, bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony zdrowia, Konkurencja, Opieka zdrowotna
Health care financing, Competition, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przyjęto założenie, że system z wieloma płatnikami i wprowadzenie konkurencji pozytywnie wpływa na realizację celów polityki zdrowotnej. W analizie konkurencji istotnym aspektem jest możliwość stworzenia warunków, które determinują osiąganie założonych korzyści. Przedstawiono katalog cech systemu sprzyjających konkurencji, kładąc szczególny nacisk na rolę regulacji i informacji, jako determinant skuteczności podejmowanych działań reformujących system opieki zdrowotnej. (abstrakt oryginalny)

The article assumes that the system of multiple payers and the introduction of competition have a positive effect on health policy objectives. In the analysis of competition, the possibility to create conditions that determine the achievement of the assumed benefits is vital. The paper presents a catalogue of pro-competitive system characteristics, with particular emphasis on the role of regulation and information as determinants of the effectiveness of policies to reform the health care system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 2. Adamczyk-Kloczkowska B., Wojna M., Czynniki wspierające i osłabiające konkurencję w systemie ochrony zdrowia, [w]: K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 3. Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 4. Bjonberg A., Euro Health Consumer Index 2012 Report, Health Consumer Powerhouse 2012, raport dostepny na stronie: http://www.healthpowerhouse.com/files/Report-EHCI-2012.pdf, (6.01.2013).
 5. Hussey P., Anderson G.F., A comparison of single- and multipayer health insurance systems and options for reform, "Health Policy" 2003, nr 66, http://dx.doi.org/10.1016/S0168-8510(03)00050-2.
 6. Kohutek A., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów: komentarz,Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.
 7. Kultys J., Znaczenie konkurencji w teorii ekonomii, [w]: D. Kopycińska (red.) Zachowania rynkowe w teorii i praktyce, Wydawnictwo US, Szczecin 2007.
 8. Maniak G., Konkurencja i konkurencyjność w badaniach współczesnej ekonomii,[w]: D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Wydawnictwo US, Szczecin 2005.
 9. Maynard A., Dixon A., Private health insurance and medical savings accounts: theory and experience, [w]: E. Mossialos i in. (red.), Funding health care: Options for Europe, Open University Press, Buckingham 2002.
 10. Morris S., Devlin N., Parkin D., Ekonomia w ochronie zdrowia, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 11. Obermaier A., Cross-border Purchases of health Services. A Case Study on Austria and Hungary, Policy Research Working Paper The World Bank 2009, nr 4825.
 12. PIU, Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Propozycja rozwiązań, PIU, Warszawa, luty 2008.
 13. Porter M.E., Teisberg E., Nowe zasady konkurencji w systemie opieki zdrowotnej, "Harvard Business Review Polska" 2005, nr 32.
 14. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.
 15. Rudawska I., Konkurencja w podsektorze stacjonarnej opieki zdrowotnej, [w]: K. Ryć, Z. Skrzypczak (red.), Ochrona zdrowia i gospodarka. Mechanizmy rynkowe a regulacje publiczne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 16. Rudawska I., Opieka zdrowotna. Aspekty rynkowe i marketingowe, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 17. Sieradzka M., Pozew grupowy jako instrument prywatnoprawnej ochrony interesów konsumentów z tytułu naruszenia reguł konkurencji, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 18. Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 19. Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2010.
 20. Szumlicz T., Więckowska B., Metoda ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia zdrowotnego - zakres i możliwości stosowania, [w]: T. Szumlicz (red.), Społeczne aspekty ubezpieczenia, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 21. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.
 22. Van de Ven W.P., Beck K., i in., Risk adjustment and risk selection on the sickness fund insurance market in five European countries, "Health Policy" 2003, nr 65, http://dx.doi.org/10.1016%2FS0168-8510%2802%2900118-5.
 23. Więckowska B., Konkurencja między płatnikami w bazowym systemie zabezpieczenia zdrowotnego, Ernst&Young Sprawne Państwo, Warszawa 2010.
 24. Włodarczyk W.C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "VESALIUS", Łodź 1996.
 25. Włodarczyk W.C., Reforma polityki zdrowotnej w Polsce. Studium polityki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne "VESALIUS", Kraków 1998.
 26. Wrona B., Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia, "Zeszyty Naukowe PTE Kraków" 2011, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2013.022
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu