BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molęda-Zdziech Małgorzata
Tytuł
Ewolucja modeli lobbingu - wpływ gospodarki opartej na informacjach i wiedzy
Evolution of Lobbying Models: the Influence of Knowledge and Information - Based Economy
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2012, nr 2, s. 57-76, rys., tab. bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Wikinomia, Lobbing, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Informacja
Wikinomics, Lobbying, Knowledge-based economy, Information
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest analiza porównawcza modeli lobbingu (pluralistycznego - charakterystycznego dla Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i w pewnym stopniu Unii Europejskiej oraz neokorporatywistycznego - typowego dla krajów Europy Zachodniej i Polski) pod kątem zmian wywołanych rozwojem gospodarki opartej na informacjach i wiedzy, której szczególną formą jest wikinomia. Rozwój nowych technologii, a także zasady globalnej współpracy, stanowiące kluczowe elementy tej gospodarki, wpływają na wyłanianie się nowych strategii działań w lobbingu. Powoduje to ewoluowanie dotychczasowych modeli lobbingu w stronę lobbingu oddolnego (grassroots lobbing), który przyjmuje różne formy: od masowych demonstracji i manifestacji po działania w sieci, on-line, czyli cyberlobbing i dotyczy różnych form lobbingu: politycznego, gospodarczego czy społecznego. (fragment tekstu)

The text analyzes institutionalization of lobbying and its ties with democracy, and compares models of lobbying (pluralistic - model typical for the USA, UK, neo-corporativistic - model typical for Western Europe and Poland and the EU model). Then, lobbying is showed in the context of changes caused by the development of knowledge and information-based economy, particularly wikinomy - economy based on cooperation. The development of new technologies and the rules of global cooperation, which are the key elements of this economy, influence the creation of new lobbying strategies. This is the cause of evolution of contemporary models of lobbying in the direction of grassroots lobbying which can take different forms: from mass protests to network and internet actions. This is now called cyberlobbying and can be applied to different forms of lobbying: political, economic and social. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Barber B., Kultura dziecinnieje, ,,Dziennik'' 20.12.2006, Dziennik.pl
 2. Barney D., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 27.
 3. Baudrillard J., Simulations, Semiotext (e), New York 1983.
 4. Bauman Z. , Płynna nowoczesność, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.
 5. Deschmeemaekere F., Le cyber lobbying, Lavoisier, Paris 2007, s. 25.
 6. Encyklopedia socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2005, suplement, hasło: organizacje pozarządowe, s. 170-178.
 7. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.
 8. Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.
 9. ,,Gazeta Wyborcza'' dodatek ,,Duży Format''13.10.2011, http://wyborcza.pl/1,99218,10465623,Jak namalowałem rewolucje.html (dostęp 20.062012).
 10. Gąciarz, B. Pańków W., Dialog społeczny po polsku - fikcja czy szansa, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001, s. 17.
 11. Gosselin B., Le dictionnaire du lobbying, EMS Collombelles Editions 2003, s. 61.
 12. http://civicpedia.ngo.pl/ngo/362510.html#
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Astroturfing (dostęp 12.10.2011).
 14. http://pl.wikipedia.org/wiki/Gospodarka_oparta_na_wiedzy.(dostęp 15.10.2010).
 15. http://www.gopetition.com/
 16. http://www.internetworldstats.com/
 17. http://www.nato.int/docu/review/2011/Social_Medias/Arab_Spring/PL/index.htm
 18. http://www.petycje.pl/petycjeCoOferujemy.php
 19. Huyghes F. B., Démocratie d'autorité, démocratie d'influence. En quoi consistent les nouveaux pouvoirs?, http://www.huyghe.fr/actu_322.htm
 20. Jasiecki K., Ekspertyza na zlecenie Klubu Parlamentarnego Unii Wolności, Warszawa 1999, maszynopis.
 21. Jasiecki K., Lobbing gospodarczy w Polsce, ,,Studia Socjologiczne" 2000 nr 4.
 22. Jasiecki K., Lobbing w USA, Europie Zachodniej i Polsce. Podobieństwa i różnice, "Studia Europejskie Centrum Europejskiego UW'' 2002 nr 4 (24), s. 117-134.
 23. Jasiecki K., Molęda-Zdziech M., Kurczewska U., Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, OE, Kraków 2006, s. 53-74.
 24. Les ONG acteurs de la mondialisation, ,,Problemes politiques et sociaux'' n° 918, Documentation française, Paris, aout 2002.
 25. Levinson P., Miękkie ostrze. Naturalna historia i przyszłość rewolucji informacyjnej, Muza, Warszawa 1999.
 26. Maffesoli M., Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych, PWN, Warszawa 2008.
 27. Molęda-Zdziech M., Modele lobbingu, w: K. Jasiecki, M. Molęda-Zdziech, U. Kurczewska, Lobbing. Sztuka skutecznego wywierania wpływu, OE, Kraków 2000.
 28. Molęda-Zdziech M., Nic o nas bez nas (o organizacji antyglobalistycznej Attac), "Decydent. Pismo Lobbingowe" 07.08.2002, s. 16-17.
 29. Morawski P., Rola znajomości i powiązań w dyskursie szans życiowych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, w: Oswajanie rzeczywistości. Między realnym socjalizmem a realną demokracją, red. M. Marody, Instytut Studiów Społecznych UW, Warszawa 1996, s. 86.
 30. Morawski W., Socjologia ekonomiczna, PWN, Warszawa 2001, s. 59.
 31. Morawski W., Zmiana instytucjonalna, PWN, Warszawa 1998, s. 15.
 32. North D. C., The Contribution of the New Institutional Economics to an Understanding of the Transition Period, UNU Wider 1997.
 33. Nye J., So power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, WAiP, Warszawa 2004.
 34. Opinia społeczna o korupcji i lobbingu w Polsce, CBOS, Warszawa, maj 2010, BS/63/2010, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_063_10.PDF (dostęp 09.07.2011).
 35. Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995, s. 286.
 36. Rifkin J., Europejskie marzenie. Jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American Dream (2004, wyd. pol. 2005).
 37. Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej (1995, wyd. pol. 2001).
 38. Rifkin J., The Biotech Century: Harnessing the Gene and Remaking the World (1998).
 39. Rifkin J., Wiek dostępu. Nowa kultura hiperkapitalizmu, w której płaci się za każdą chwilę życia (2000, wyd. pol. 2003).
 40. Robertson D., Słownik polityki, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2009, hasło: globalizacja, s. 129.
 41. Ryfman P., Les ONG, La découverte, Paris 2004.
 42. Stauber J., Rampton S., L'industrie du mensonge: lobbying, communication, publicité et médias, Agone, Paris 2004.
 43. Tapscott D., Williamson A. D., Wikinomia. O globalnej współpracy, która zmieniła wszystko, WAIP, Warszawa 2008.
 44. Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, WAiP, Warszawa 2010.
 45. Tarkowski J., Socjologia świata polityki, ISP PAN, Warszawa 1994.
 46. The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996, s. 7.
 47. Toffler A., Trzecia fala, PIW, Warszawa 1997.
 48. van Schendelen R., Machiavelli w Brukseli. Sztuka lobbingu w Unii Europejskiej, GWP, Gdańsk 2006, s. 281-317 .
 49. Wnuk-Lipiński E., Świat między epoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe, Znak, ISP PAN, Kraków 2006.
 50. Wokół mediów ery Web 2.0, red. B. Jung, WAiP, Warszawa 2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2012.2.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu