BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osowy Piotr (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu)
Tytuł
Blaski i cienie nowelizacji prawa cywilnego sądowego (sędziowskie dylematy)
The Splendours and Miseries of Novelization of Court Civil Law (Judicial Dilemmas)
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2013, nr 3(32), s. 24-51, przypisy
Słowa kluczowe
Państwo, Historia, Granice państwa
State, History, State boundaries
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na przestrzeni lat Kodeks postępowania cywilnego był wielokrotnie nowelizowany, co wynikało z konieczności dostosowania zawartych w nim przepisów do zachodzących przekształceń ustrojowych, jak i będących następstwem uchwalanych zmian przepisów prawa materialnego.(fragment tekstu)

Currently Poland entered a road of doctrinal and legislative con-tinuation of pre-war attainments and in the doctrine - in the scope of discussion over a necessity (a need) of changes in the Code of Civil Pro-cedure, or even elaborating a new code, because of its "decomposition" - one indicates successive legal and procedural institutions, which should be subject to evaluation. In the article a current state of legislation was subject to a critical assessment in the scope of legal norms of civil pro-cedural law, attainments of the doctrine and judicial decisions of the Supreme Court under the rule of the Code of Civil Procedure 1930 and 1964 were indicated. It was underlined that in a compromise of theory with practice there is contained a secret why C.C.P. both from 1930 and 1964 - despite shortcomings, lacks and defects, demonstrated in various critical evaluations, constitutes a proof of a great legal culture, strength-ened in conscience of civil law experts and won the good feelings and recognition of wide legal circles in the country and abroad. A reform of norms should always be the final stage in improvement of exercising administration of justice. Stability and continuity are the highest values. One should first of all defy problems of organisation and interpretation, which are leading prerequisites to improve its functioning. The final influence on a form of administration of justice and at the same time on quality of application of the law always has a judge's personality, his/her so-called "internal authority". (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Ereciński, O potrzebie nowego kodeksu postępowania cywilnego, "PiP" 2004, nr 4, s. 9.
 2. T. Ereciński,, O uwarunkowaniach, potrzebie oraz zakresie nowego kodeksu postępowania cywilnego, Polski Proces Cywilny, rok I, nr 1, Warszawa 2010, s. 9-19.
 3. A. Oklejak, Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego w czterdziestolecie jego istnienia [w:] Czterdziestolecie kodeksu postępowania cywilnego. Zjazd Katedr Postępowania Cywilnego w Zakopanym (7-9.10.2005 r.), Kraków 2006, s. 7-15.
 4. F. Zedler, Co dalej z kodeksem postępowania cywilnego [w:] Czterdziestolecie, s. 309-329.
 5. W. Broniewicz, Czy potrzebny jest nowy kodeks postępowania cywilnego, "PiP" 2004, z. 4, s. 11 i n.
 6. W. Broniewicz, Kształtowanie się nowożytnego europejskiego kontynentalnego prawa postępowania cywilnego a prawo polskie [w:] Związki prawa polskiego z prawem niemieckim, red. A. Liszewska, K. Skotnicki, Łódź 2006.
 7. A. Kallaus, Konsekwencje prawne zmiany przepisu art. 3 k.p.c. w postępowaniu procesowym, "Monitor Prawniczy" 1997, nr 4, s. 137 i n.
 8. J. Jankowski, Nowelizacje k.p.c. wprowadzone w 2005 r., Biblioteka Monitora Prawniczego, Warszawa 2005, s. 3. 6 T. Ereciński, Apelacja i kasacja w procesie cywilnym, Warszawa 1996, s. 13-14.
 9. A. Zieliński, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, 6 wydanie, Warszawa 2012, s. 1164.
 10. T. Wiśniewski, Apelacja i kasacja. Nowe środki odwoławcze w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1996, s. 5.
 11. A. Jakubecki, Wprowadzenie do k.p.c., Lublin 1996, s. 1 i 7-12.
 12. A. M. Pessoa Vaz, Informatique et justice [w:] Unity of Civil Procedural Law and Its National Divergencies, red. M. Sawczuk, Lublin 1994, s. 276-279.
 13. F. Studnicki, Wprowadzenie do informatyki prawniczej, Warszawa 1978, s. 13-27 i 273 i n.
 14. P. Gilles, Zivilgerichtsverfa-hren, Teletechnik und E-Prozesrecht [w:] Zu den Anfangen einer Elektronifizierung des Zivilprozesses in Deutchalnd und ihrer Verrechtlichung in der deutchen Zivilprozessordnung, Zeitschrift für Zivilprozeβ (Band und Seite) 2005, z. 4, s. 388 i n.
 15. S. Gołąb, Podstawowe banalności prawnicze w kodyfikacji, Głos Prawa, Lwów 1931, s. 8.
 16. S. Gołąb, Przekleństwo nowelizacji, Głos Prawa, Lwów 1932, s. 16.
 17. T. Misiuk-Jodłowska, J. Lapierre, Polskie prawo procesowe cy-wilne a projekt ekspertów Unii Europejskiej, "Kwartalnik Prawa Prywatnego" 1996, z. 4, s. 746.
 18. W. Siedlecki, Nowożytny proces cywilny [w:] Studia z dziejów Wydziału Prawa UJ, red. M. Patkaniowski, Zeszyty Naukowe UJ, Prace Prawnicze, z. 18, Kraków 1964, s. 316 i n.
 19. R. Kann, Die polnische ZPO, "Zeitschrift für Ostrecht", Sonderausgabe 1933, z. 1, s. 7.
 20. A. Schönke, Grundsätze des Zivilprozeßrechts in rechtsvergleichender Be-trachtung, "Zeitschrift für deutsches Recht" 1936, s. 441.
 21. W. Siedlecki, Europäisches Rechtshandbuch, 1938, s. 73.
 22. E. Wengerek, Die Grundlagen des Zivilprozeßrechts in Polen, "Juristen Zei-tung"1968, nr 20, s. 647.
 23. M. Sawczuk, O związkach między prawem cywilnym francuskim a polskim. Opracowanie współczesnego polskiego kodeksu postępowania cywilnego w latach 1916-1932-1933 [w:] Les pouvoirs d'office du juge civil en matiere des preuves. Mélanges en l'honneur de Roger Perrot, Paris 1996).
 24. K. Piasecki, Problemy legisla-cyjne procedur cywilnych, "Nowe Prawo" 1985, nr 4, s. 5.
 25. M. Sawczuk, Sulla riforma della procedura civile polacca, "Rivista di Diritto Processuale", Anno XLIX, Seconda Serie, 1989, nr 4, s. 1023.
 26. J. Hroboni, Syntetyczna ocena polskiej procedury cywilnej w świetle materiałów ustawodawczych, "Przegląd Prawa i Administracji imienia E. Tilla", Lwów 1931, s. 16-49.
 27. J. Hroboni, Ogólne rozważania z powodu wprowadzenia k.p.c., "Nowy Proces Cywilny" 1933, nr 1, s. 8.
 28. S. Wójcik, Cele konferencji w świetle obecnej sytuacji w polskiej cywilistyce [w:] Czterdzieści lat k.c., Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie, 8-10 października 2004 r., Warszawa 2006, s. 33.
 29. M. Sawczuk, Uwagi o europejskim prawie sądowym cywilnym i o odrębnościach krajowego prawa sądowego [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 59.
 30. J. Jodłowski, Nowy etap przebudowy polskiego procesu cywilnego, War-szawa 1953, s. 5-71.
 31. N. Picardi, Włoski proces cywilny [w:] Wielka Encyklopedia Prawa, red. E. Smoktunowicz, C. Kosikowski, wyd. I, Białystok-Warszawa 2000, s. 1144.
 32. M. Sawczuk, Protection judiciaire civile des droits de l'homme en Pologne [w:] Judicial Protection of Human Rights at the National and International Level, Giuffre Editore, Bologne 1991.
 33. M. Sawczuk, O celach i funkcjach postępowania cywilnego procesowego i nieprocesowego (niespornego) [w:] Symbolae Vitoldo Broniewicz dedicatae, Księga pamiątkowa ku czci Witolda Broniewicza, red. A. Marciniak, Łódź 1998, s. 328.
 34. M. Sawczuk, Głos w dyskusji [w:] Współczesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Europie, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Popowo, 25-27 październik 1988 r., red. E. Warzocha, Warszawa 1990, s. 211.
 35. P. Osowy, Nieprzemijające dzieło Profesora Władysława Siedleckiego, "Rejent" 2009, nr 6, s. 84-97.
 36. M. Kuryłowicz, Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków 1999, s. 124.
 37. J. Skąpski, O język polski w kodeksie procedury cywilnej, "Przegląd Sądowy" 1931, nr 3, s. 52.
 38. W. Siedlecki, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego. Prawo procesowe cywilne - 1986, "Państwo i Prawo" 1987, nr 12, s. 88 i n.
 39. W. Siedlecki, O usprawnienie i zwiększenie efektywności sądowego postępowania cywilnego, "Nowe Prawo" 1979, nr 4, s. 10 i n.
 40. W. Siedlecki, Uwagi związane z otwartym listem Z. Krzemińskiego, "Palestra" 1991, nr 5-7, s. 117 i n.
 41. M. Sawczuk, Współczesne tendencje rozwoju procedury cywilnej w Europie, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Popowo 25-27 październik 1988 r., red. E. Warzocha, Warszawa 1990, s. 215.
 42. M. Sawczuk, Tradycja a postęp w nowelizacji cywilnego prawa sądowego [w:] Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro, J. Barta (red.) i A. Matlak (red.), Prace Instytutu Prawa Wła-sności Intelektualnej UJ, z. 100, Warszawa 2008, s. 396-397.
 43. M. Sawczuk, Tradycja a postęp w nowelizacji cywilnego prawa sądowego (in statu nascendi) [w:] Teka Komisji Prawniczej PAN, red. M. Sawczuk, t. I, Lu-blin 2008, s. 164.
 44. European Tradition in Civil Procedure, Oxford 2005 i The Law's Delay, Oxford 2005, red. C. H. van Rhee.
 45. M. Sawczuk, Tradycja a postęp w nowelizacji cywilnego prawa sądowego (in statu nascendi) [w:] Teka Komisji Prawniczej, t. I, Lublin 2008, s. 162-165.
 46. K. Piasecki, Funkcjonowanie kodeksu postępowania cywilnego w praktyce, Materiały na konferencje naukową Popowo 25-27 października 1984 r., "Ze-szyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego" 1987, nr 25, s. 244.
 47. M. Sawczuk, O efektywności socjalistycznego postępowania cywilnego, "Studia Cywilistyczne UJ", vol. XXV-XXVI, Księga prof. W. Siedleckiego, Kraków 1975, s. 257 i n.
 48. E. Wengerka w: Zakres ochrony prawnej w drodze sądowej i jej efektywność, Poznań 1974, s. 3 i n.
 49. W. Siedlecki [w:] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, red. Z. Re-sich i W. Siedlecki, Warszawa 1975, t. I, s. 8-10.
 50. E. Waśkowski, Zasady procesu cywilnego (z powodu projektu polskiej procedury cywilnej), "Rocznik Prawniczy Wileński", Wilno 1930, t. IV, s. 265.
 51. J. Skąpski (senior), Franciszek Ksawery Fierich jako procesualista, "Polski Proces Cywilny" 1938, nr 19-20, s. 582.
 52. W. Siedlecki [w:] B. Dobrzański, M. Lisiewski, W. Siedlecki, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1969, s. 9-10.
 53. M. Sawczuk, Lubelski dorobek naukowy Edmunda Wenger-ka, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 1992, vol. XXXIX, 10, Sectio G, s. 193.
 54. R. Stürner [w:] Internacjonalizacja prawa procesowego na progu dwudziestego pierwszego stulecia, tłum. M. Sawczuk, W. Graliński, J. Bodio, "Przegląd Prawa Egzekucyjnego" 2003, nr 2-3, s. 63.
 55. J. Wróblewski, Pragmatyczna jasność prawa, "Państwo i Prawo" 1988, nr 4, s. 8 i n.
 56. W. Wołodkiewicz, Czy prawo rzymskie przesłało istnieć?, Kraków 2003, s. 15-23.
 57. M. Cappelletti, The judicial process in comparative perspective, Oxford 1989, s. 28-29 i 246.
 58. M. Taruffo, Legal cultures and Models of Civil Justice, Festschrift für Hideo Nakamura zum 70. Geburtstag am 2. März 1996, 621.
 59. J. Zajadło, Gustaw Radbruch i antynomie współczesnej filozofii prawa, Col-loquia Communia 1988, nr 6, s. 61.
 60. E. Waśkowski, Zasady ustroju sądów, Rocznik Prawniczy Wileński, Rok III, Wilno 1929, s. 86.
 61. T. Eckhoffa, Justice and the Rule of Law, Oslo 1966, s. 111.
 62. R. Ihering, Der Zweck im Recht, tom I, Heilderberg 1884, s. 395.
 63. I. Krasicki, Monachomachia i Antymonachomachia, Wstęp i opracowanie - Z. Goliński, Wrocław 2003, s. 144.
 64. Św. Tomasz z Akwinu, Sprawiedliwość. Suma teologiczna, tłum. O. W. Bed-narski OP, London 1970, t. 18, s. 58.
 65. M. A. Krąpiec, Człowiek jako osoba, Lublin 2005, s. 130.
 66. J. Ignaczewski (red.), J. Bełdowski, D. Sześciło, J. Stępień, M. Ko-żuch, A. Bodnar, E. Łętowska, A. Zawadowski, D. Wysocki, B. Kostyk, A. Gomu-łowicz, L. Błystak, Perspektywy wymiaru sprawiedliwości, "Monitor Prawniczy" 2010, nr 14).
 67. K. Zweigert, Zum richterlichen Charisma in einer ethisierten Rechtsordnung, "Festgabe für C. Schmid", Tübingen 1962, s. 300 i n.
 68. L. Taitz, Kultura wymiaru sprawiedliwości musi poprzedzać każdą unifika-cję prawa procesowego w Europie [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, red. M. Sawczuk, Lublin 1997, s. 95-99.
 69. F. Zoll, Sprawozdanie z działalności Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej za czas od 9.06.1929 r. do 1.04.1930 r. (cyt. za: K. Piasecki, Problemy legislacyjne procedur cywilnych, "Nowe Prawo" 1985, nr 4, s. 19).
 70. M. Cappelletti, Giustizia e societa, Milano 1972, s. 16-17
 71. M. Cappelletti, The Judicial Process in Comparative Perspective, Oxford 1989, s. 14 i n.
 72. A. Szpunar, Kodeks cywilny. Wprowadzenie, Warszawa 1998, s. VII-VIII.
 73. Z. Radwański, Rola prawników w tworzeniu prawa, "Państwo i Prawo" 1994, nr 3, s. 4.
 74. W. Siedleckiego: Z prac Komisji kodyfikacyjnej nad nowym kodeksem postępowania cywilnego PRL, "Studia Cywilistyczne", Kraków 1961, t. I
 75. K. Piasecki, Problemy legislacyjne procedur cywilnych, "Nowe Prawo" 1985, z. 4, s. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu