BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Daniluk Aleksandra (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Inicjatywa ludowa na przykładzie wybranych państw europejskich
The Instrument of Popular Initiative on the Example of Chosen European Countries
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 99-112, tab., schemat
Słowa kluczowe
Demokracja, Zachowania społeczne, Postawy społeczne
Democracy, Social behaviour, Social attitudes
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Niniejsza publikacja koncentruje się na instrumencie demokracji bezpośredniej, jakim jest inicjatywa ludowa. W pierwszej części artykułu ukazano podstawowe rodzaje inicjatyw ludowych oraz wyjaśniono najważniejsze zasady ich stosowania. W części drugiej zaprezentowano praktyczne wykorzystanie inicjatywy ludowej na przykładzie trzech państw europejskich: Szwajcarii - państwa o najdłuższej tradycji korzystania z demokracji bezpośredniej, Włoch - państwa posiadającego najwięcej form inicjatywy ludowej i Polski - państwa tzw. nowej demokracji. Zostały ukazane podstawowe rodzaje inicjatyw obywatelskich, stosowanych w wymienionych krajach oraz dane dotyczące liczby składanych projektów ustawodawczych. Głównym celem artykułu jest skompilowanie dostępnej wiedzy na temat inicjatywy obywatelskiej, gdyż brakuje polskojęzycznej literatury na ten temat. Zgromadzone informacje i dane statystyczne zarówno ze źródeł polskich, jak i zagranicznych mają stworzyć możliwie pełny obraz inicjatywy obywatelskiej jako jednego z istotnych instrumentów demokracji bezpośredniej. (abstrakt oryginalny)

The present publication concentrates on the instrument of direct democracy, namely popular initiative. The first part of the article presents fundamental types of popular initiatives and explains the most significant rules of their adaptation. The second part presents practical use of popular initiative on the example of three European countries: Switzerland - the country which has the longest history of direct democracy, Italy - the country which has the largest number of popular initiatives forms, and Poland - the country of a so-called new democracy. Moreover, this part shows basic types of citizens' initiatives used in the given countries and the data regarding numbers of legislative bills introduced. Since there is no Polish literature regarding the subject, the main goal of the article is to compile the available knowledge on civic initiative. The collected information and statistics coming both from Polish and foreign sources attempt to create a possibly complete image of popular initiative as one of significant instruments of direct democracy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Góra M., Burek W., Filipek P., Europejska Inicjatywa Obywatelska, Warszawa 2011.
  2. Górecki D., Polskie prawo konstytucyjne, Warszawa 2009.
  3. Grabowska S., Instytucja ogólnokrajowej inicjatywy ludowej w wybranych państwach europejskich, Rzeszów 2005.
  4. Jabłoński M., Demokracja partycypacyjna w Unii Europejskiej. Rozważania na tle wprowadzenia instytucji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, "Przegląd Sejmowy" 2010, nr 4 (99).
  5. Jabłoński M., Obywatelskie prawo inicjatywy ustawodawczej, [w:] Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, B. Banaszak, A. Preisner (red.), Warszawa 2002.
  6. Malec P., Blaski i cienie inicjatywy obywatelskiej, Warszawa 2013.
  7. Pułło A., Ustroje państw współczesnych, Warszawa 2006.
  8. Uziębło P., Demokracja partycypacyjna, Gdańsk 2009.
  9. Verhulst J., Nijeboer A., Facts and Arguments about the Introduction of Initiative and Referendum, Brussels 2007.
  10. Virga C., Diritto costituzionale, Milano 1965.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu