BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dłuski Sebastian (Uniwersytet Warszawski, doktorant)
Tytuł
Zmiany w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020
Changes in the System of Conducting EU Cohesion Policy in the Financial Perspective of 2014-2010
Źródło
Przegląd Europejski, 2013, nr 2, s. 73-85
Słowa kluczowe
Polityka spójności, Polityka regionalna, Fundusze unijne, Wspólna Polityka Rolna, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny (EFS)
Cohesion policy, Regional policy, EU funds, Common Agricultural Policy (CAP), European Regional Development Fund (ERDF), European Social Fund (ESF)
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Przedmiotem niniejszego artykułu są zmiany planowane w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020. Wybór zagadnień poddanych analizie został dokonany w oparciu o kryterium istotności oraz innowacyjności proponowanych rozwiązań. Podstawę rozważań stanowi propozycja pakietu legislacyjnego rozporządzeń dla polityki spójności, obejmujących również wspólne przepisy dla wspólnej polityki rolnej (WPR) oraz wspólnej polityki rybackiej, który został przedstawiony przez Komisję Europejską w październiku 2011 r., a następnie zmodyfikowany we wrześniu 2012 r. Celem publikacji jest przedstawienie najistotniejszych modyfikacji, które będą miały wpływ na proces programowania, a następnie wdrażania interwencji finansowanych w ramach funduszy polityki spójności (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności) po 2014 r. Analizowane zmiany zostały w miarę możliwości wyznaczane przez syntetyczną formę opracowania, uzupełnione o krótki opis przyczyn wprowadzenia oraz próbę oceny w oparciu o kryterium zasadności i efektywności. (abstrakt oryginalny)

The subject of this article are the planned changes in the system of conducting EU Cohesion Policy in the Financial Perspective of 2014-2020. The choice of analysed issues was made on the basis of criteria of significance and innovation of proposed solutions. The foreground of the reflections is the proposal of legislative regulations for cohesion policy, which also encloses general regulations for Common Agriculture Policy (CAP) and Common Fisheries Policy (CFP), and was presented by the European Commission in October 2011 and modified in September 2012. The aim of this publication is to present the most significant modifications which will influence the programming process, and as a consequence the implementation of financial interventions as a part of Cohesion Policy Funds (European Regional Development Fund, European Social Fund and Cohesion Fund) after 2014. The analysis of changes is complemented with short description of reasons for their implementation and an attempt of evaluation based on the criterion of relevance and effectiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barca F., An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations, Brussel 2010.
  2. Jędrzejczyk I. (red.), Ocena komplementarności działań Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej na obszarach wiejskich, Warszawa 2008.
  3. Kok W., Facing the challenge. The Lisbon strategy for growth and employment, Luxembourg 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-2478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu